ÖRLOGS-MANNA-
SÄLLSKAPETS

HANDLINGAR.

FÖRSTA HÄFTET,
Utgifvit
Under
Öfversten af Kongl. Amiralitetet
Samt
Riddaren Välborne

Herr SIMON RUUTHS
PRÆSIDIO.


STOCKHOLM,
Tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1787.


INNEHÅLL.

I. Stycket.
Pag.
Om Vädrets kraft och verkan på Segel, desse senares Proportion, Läge och Structur för at befrämja välseglingen, samt de egenskaper, som för Örlogs-Skepp med faststäld bestyckning af 24, 18 och 6 eller 8 P:ge Canoner bidraga til högsta grad af Fullkomlighet, så i anseende til Maneuvre som Defension. Af Majoren vid Kongl. Amiralitetet Herr Lars Wolin. 5
II. Stycket.
Recension af Herr Du Hamel de Monceau's Bok, kallad: Medel at bibehålla häsan hos Besättningar på Skepp, &c. hvarutinnan de i synnerhet til detta ändamål ledande underrättelser och anmärkningar i korthet äro sammandragne. Författad af Öfversten och Riddaren Friherre J.G. Lagerbjelke. 24
III. Stycket.
Anmärkning vid Herr Dunthorne's Regel, at corrigera Månans observerade distance ifrån Solen, eller en Stjerna. (Se Tables requisite to be used with the Nautical Ephimeris, pag. 64.) Af Professorn vid Kongl. Amiralitets Cadette-Corpsen Carl Gust. Bergström. 39
IV. Stycket.
Utdrag af Anmärkningar, gjorde öfver Örlogs-Skeppens tackling i England, inlämnade år 1778, af ÖfversteLieutenanten och Riddaren Nordenskjöld. 42
V. Stycket.
Jämnförelse emellan Gamla och Nya Sorten Sjö-Canoner, af Majoren C.F. Aschling. 45

Företal.

Örlogs-Manna-Sällskapet har nu för första gången det nöjet, at til en vördad Allmänhet men i synnerhet til unga Sjömäns tjenst, öfverlämna något af Dess egne Ledamöters Arbeten. Det namn, hvarunder Sällskapet vil vara kändt, gjer Allmänheten vid handen, i hvad väg Sällskapet bemödar sig at gagna, och hvad slags Arbeten af Sällskapet kunna väntas.

Dess föresats är, at, så vida andre gjöromål tillåta, årligen fortfara, at befodra egne och andras Arbeten til trycket, såsom ledande til Sjö-Krigs-Vetenskapens förkofran och utbredande.

Med synnerlig ärkänsla skulle ock Sällskapet fördenskull anse, och emotttaga hvad i samma ändamål af andra kunnoge Män varder insändt.


Örlogs-Mannasällskapets Handlingar.
Johan A. Carlbohm, Stockholm, 1787. 8vo, [2], 68 pp, 8 tables on 3 fold. sheets.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Bibliography | Search.

Copyright © 2005 Lars Bruzelius.