Hans Clerck (1639-1710)

Clerck, Hans, amiral. Född i Stockholm d. 3 juni 1639. Föräldrar: amiralitetsrådet Hans Clerck och Brita Swan. — Efter studier i Uppsala åtföljde C. såsom hofjunkare riksrådet Nils Brahe 1661 på beskickning till England, där han kvarstannade någon tid för att fortsätta sina studier i Oxford. Härifrån begaf han sig till Leyden och antog tjänst på holländska örlogsflottan, med hvilken han i åtta år, under de berömda sjöhjältarna Brakel, Opdam och van Tromp, deltog i de flesta då förefallande sjödrabbningar. Återkommen till Sverige, blef han kommendant på Vaxholm, 1671 holmmajor, 1673 amirallöjtnant och 1673 amiralitetsråd samt utmärkte sig i synnerhet i sjöstriderna mot danskarna. I slaget vid Öland 1676 sökte han jämte ett par andra hålla stånd mot fienden, men måste, sedan han svårt sårats, draga sig tillbaka. S. å. utnämndes han till amiral, med särskildt uppdrag att ordna sjöförsvaret. Efter freden utnämndes han 1680 till landshöfding i Västerbotten, hvarifrån han 1683 förflyttades till Kalmar och slutligen 1693 till Nyköping. Han upphöjdes i friherrligt stånd 1687. Vid ständernas sammanträde i Stockholm 1710 utsågs C. till landtmarskalk, hvarefter han af Carl XII utnämndes till kungligt råd och president i Göta hofrätt, hvilka ämbeten han aldrig kom att tillträda, emedan han kort därefter dog i Arboga d. 18 april 1711. — Gift med Anna Bure.


Herman Hofberg: Svenskt biografiskt handlexikon, 1902 (2nd).


Transcribed by Lars Bruzelius


The Maritime History Virtual Archives | Biography.

Copyright © 1998 Lars Bruzelius.