1. Ehrenstam, Johan Fredrik, sjöofficer, statsråd, född d. 30 Dec. 1800, blef 1818 underlöjtnant vid örlogsflottan, 1829 premierlöjtnant, 1842 kapten och s. å. tygmästare i Karlskrona samt 1847 öfverste och sekundchef för flottans konstruktionskår. 1848 kallades han till statsråd och chef för Sjöförsvarsdepartementet. Den verksamma del E. sedan 1840 tagit i meningsstriden om sjövapnet jämte hans kända redlighet, nit, arbetsförmåga och stora kunskaper, särskildt i artilleri och mekanik, ingåfvo förhoppning om att han skulle kunna på ett tidsenligt sätt ordna sjöförsvaret. Nyss förut timade omstörtningar i sjökrigsväsendet samt en mulen politisk himmel gjorde en sådan organisation högst behöflig. Men E. dog i Stockholm redan d. 15 Febr. 1849. Med talang och värme kämpade han för den åsigten att sjövapnet borde grundas på handel och sjöfart. Han ville underhålla och småningom förkofra den seglande floftan, men skärgårdsflottan betraktade han endast som ett bihang till armén. I sin kritik af kommendör Hjelms genomgripande reformförslag visade han sig dock något för konservativ och benägen att underskatta ångans och bombkanonernas inflytande på sjövapnets utveckling. I sjöartilleriet införde E. många vigtiga förbättringar. 1839 utgaf han Lärobok i det praktiska af sjöartilleriet, ett särdeles förtjenstfullt arbete, och 1841 Första grunderna af mekaniken. O. E. G. N.


Nordisk familjebok, 1876-1926.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Biography | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.