5. FLEMING, HERMAN CLAESSON.

Son af den föregående, Friherre till Liebelitz (i Kexholms norra län), Herre till Willnäs, Hermensari m.m. Född på Willnäs 1619. Begaf sig 1640 på utländska resor; i Amsterdam uppehöll han sig i fulla tvenne år, för att der studera Architectura Navalis. Af fadren recommenderad hos de berömde Amiralerne Tromp och Witte, tog han tjenst på Holländska flottan, bevistade åtskilliga rencontres mot Spaniorerne, hvarefter han lemnade den, ocb reste 1643 till Paris. Derifrån ämnade han sig äfven till Italien, då fadrens bref underrättade honom om det förestående kriget med Danmark, samt befallte honom att återkomma, för att tjena fäderneslandet. I följd deraf skyndade F. tillbaka och blef 1644 Capitaine på skeppet Regina, med hvilket han gick till sjös och bevistade den förut omtalta ärofulla expeditionen, som dock kostade hans fader lifvet. Efter återkomsten blef han 1645 Amiral och 1600 Riks-Råd samt tillika Amiralitets-Råd. Äfven s. å. Öfverståthållare i Stockholm, hvilket embete han i tvenne år förestod. 1651 Friherre. S.å. skulle Dr. Christina bese ett nybygdt skepp vid Skeppsholmen. Drottningen steg då tillika med Amiralen på en planka, som svigtade, så att båda föllo i vattnet. F. fattade i häpenheten Drottningen i kläderna och drog henne med sig åt botten. Öfverstallmästaren Stenberg kastade sig då genast i sjön och drog upp Drottningen, som under hela tiden icke visat minsta tecken till fruktan eller bestörtning. Äfven Amiralen blef räddad. År 1653 blef han President i Kammar-Collegium; följande året General-Guvern. öfver Dr. Christinas underhålls-länder. 1657 Lagman öfver Norra Finland; 1660 Riks-Skattmästare, hvilket embete han dock ej kom att tillträda. 1664 General-Guvernör öfver Finland samt 1665 tillika öfver Österbotten, Såsom en af de Svenska Mediatörerne, bevistade han 1668 fredstraktaten i Breda. Dog 1673, och blef i hela Kongl. familjens närvaro begrafven i Jakobs kyrka.

Gift 1645 med Christina Rosladin, hvars fader var Öfverste. Söner: Claes (se nedanf. N:o 7) och Herman, hvilken blef Lagman i Södermanland och dog 1718. Denne Lagman Herman F. efterlemnade 2:ne söner: Göran och Otto, hvilken sednare var Riks-Råd. Den förre åter, som dog 1754 som General-Major, hade också två söner: 1. Fredrik, som var Öfverste, och 2. Johan Casimir, som var Hofmarskalk och dog 1754 (se sid. 367).

(Källa: Personalier vid Likpred. — Stjernmans Höfd.-Minne. — Beckstadii Sv. Sjömän. — Archenholtz, Mém. de la Reine Christine. — Gezelii Biogr. Lex. m. fl.).


Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män.
Leffler och Sebell, Upsala, 1838. Fjerde bandet, s 364-365.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Biography | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.