Contre-Amiralens
LARS WOLLINS
Biographie.


Den 23 Dec. 1734 föddes han i Cimbrishamn, der Fadren, Magn. Wollin, var Rådman och gift med Maria Mörk. Den första undervisningen inhämtades i Trivial-Scholan, hvarifrån han, om sommaren 1749, afsändes till Lunds Universitet. Der, och vid Upsala Lärsosäte, som han äfven besökte, tillbragte han 7 år, hvilka uppoffrades åt de vetenskaper, språk och öfningar, som för en blifvande skicklig Sjö-Officer voro oundgängliga, hvarföre han också, 1757, intogs i högsta classen af den året förut inrättade Amiralitets-Cadett-Corpsen.

Derefter blef han genast commenderad på Kryssnings- och Convoy-expeditioner i Nordsjön, Kattegatt, Östersjön och Medelhafvet vid Spanska, och Portugisiska och Italienska kusterna, hvarunder han egde tilfälle att lära känna dessa farvatten, och, till följe af sina ådagalagde kunskaper redan 1758 constituerads till Lieutenat. Bevistade 1760 expedition med Örlogs-flottillen i Frische Haaf, under General-Amiralen af Trolles befäl och commenderade dervid sjelf, såsom Chef, Örlogs-Zecanen Mercurius. Undergick detta år alla erforderliga examina samt erhöll Konungens fullmagt att vara Lieutenat vid Amiralitetet. År 1761 var han commenderad på Kongl. Svenska Örlogs-Escadern och Skeppet Prins Gustaf, i förening med Ryska Flottan, då Collberg belägrades och hemförde 1762 från Pomern till Dalarö en del af Konungens Lif-Regemente till Häst, som på sistnämnde ställe debarquerade. De påföljande fyra åren gjorde han tjenst vid Örlogs-Flottans station i Carlscrona, der han också allt framgent egt sin egentliga befattning, när han ej till andra förrättningar varit beordrad. – Utnämndes 1766 till Major och 1788 till Öfverste Lieutenant vid Amiralitetet. Dubbades samma år till Riddare af Svärds-Orden i Helsingfors, sedan han, under det påstående kriget, vid åtskilliga tillfällen visat prof af sin tapperhet och sina kunskaper, och under det märkvärdiga slaget vid Hogland bidragit till eröfrandet af det Ryska 70-Canon-Skeppet Wladislaff. Såsom commenderande på Linie-Skeppet Rättvisan var han främst i linien, näst efter ledaren, mot Ryska Flottan den 26 Julii 1789 och deltog 1790 i sjöstriden vid Revel, Cronstad, Viborgska viken och Sveaborg, der han sluteligen, efter erhållna grundskått, blef öfvermannad och fången. Efter fredens slut hemkommen, befordrades han till Öfverste och 1802 till Contre-Amiral. – Dog den 19 Nov. 1818 vid 84 års ålder. – Gift 1762 med Fredricka Liedbeck, öfverlefde han, sedan 1806, sin maka, med hvilken han egde 17 barn. Sex Söner och fyra Döttrar sakna honom.

Contre-Amiralen Wollin har deltagit i och sjelf ensam utfört flere vetenskapliga företag, alltid med sina Förmäns smickrande loford för skicklighet och en ovanlig sparsamhet med de allmänna medel, som dertill blifvit anordade. Till förbättrande af Svenska Sjö-Chartæ-verket har han verkställt Triangel-mätning från Calmar till Landsort, 1767, från Signilskär till Jungfrun i Helsingland 1768, och 1773 sammanbundit mätningarne från Landsort till Ålands skären med intagande af Stockholms Observatorium, samt anstäldt observationer till åtskilliga polhögders bestämmande jemte utrönande af Compassens missvisning.

Åren 1799, 1800 blef honom uppdraget, att, såsom Amiralen af Chapmans ombud, öfvervara de anställde artilleri-försöken till utrönande af Canoners förmånligaste verkan till skjutning, form och hållighet, hvaraf resutaterne blifvit intagne i Vet. Academiens Handlingar 1802, 1:a Qvart.

Han kallades 1817 till Ledamot af denna Kongl. Academie, i hvars Handlingar år af honom författad: Afhandling om upptäckten af Strömmars gång, eller rätta sättet att under segling, medelst 2:ne, å särskilde tider och ställen, förrättade pejlingar på ett och samma landmärke finna Strömmars Direction och Sättning. (1799, 1:a Qvart.).

Dessutom har han, såsom medlem af Örlogsmanna-Sällskapet, i 1:a häftet af dess handlingar för 1787, låtit införa en undersökning: Om vädrets kraft och verkan på Segel, desse sednares proportion, läge och structur, för att befrämja välsegling, samt de egenskaper, som för Örlogs-Skepp med fastställd bestyckning bidraga till högsta grad af fullkomlighet, så i anseende till maneuvre som defencen.


Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, Stockholm, 1818. pp 387-389.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Biography | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.