Herr Öfwersten och Riddaren Nordencreutz til Kongl. Cammar-Collegium den 14 Aprill 1766 ingifne Berättelse, efter förut wärkstäld Besiktning in loco, om Hielmare Slußwärks tilstånd i Weßmanlands Höfdingedöme.

Innan jag i ödmiukhet yttrar mig om denna för Riket så nyttiga och betydande inrättning, torde jag korteligen få berätta i hwad tilstånd hwarje Sluß nu befants.

Att här upräkna Slußarnes längd, bredd och djup, tyckes wara för widlöftigt, och Kongl. Collegium mindre angelägit wid detta tilfälle.

1:o. Half-Slußen eller Slutan, Södermanland, kallad, består allenast af ett par Portar, har Berg til grund, men Murarne äro underskurne, så at den ej kan tjena til annan nytta, än at hindra et högt watn i Hielmaren, at på en gång öfwerhopa Slußarne nedanföre med sin myckenhet; Murarne äro ännu perpendiculaire och så swarsgode, at de kunna hielpas och längre tid bibehållas, åtminstone tills de öfrige med tiden kunna wara i stånd satte.

2:o. Slußen Wäßmanland är tilbygd med ett Par Portar och träsluß, som är mycket förfallen och osäker. De öfrige twenne Slußhufwuds-Falsar för Portarne äro ditlappade af trä. Muren är på åtskilliga ställen nedfallen och lappad med trästöddar och band emot, så at murarne äro ganska osäkre för at icke på en gång nedramla. Bottnen är någorlunda fri för skiärning, grunden är fast grus, så att hela deß nu warande obestånd, som ej utan at helt och hållit ombyggas, härrördt deraf, att murarne blifwit förswage anlagde utan esperoner och förankring.

3:o. Slußen Ulrica Elenora, har såsom den förre 3:ne portar; Träkistorne eller beklädning emellan de begge öfre portarne äro under arbete. Grunden är någorlunda fri för skiärning, men wattnet löper igenom Murarne öfwer alt, så att Portarne med mycken swårighet kan öpnas. Deße murar äro äfwen färdige till fall och på många ställen motlappade och styltade med trä. Emellan de twå nedre portar är muren nedstiälpt, som legat i flere år, och kan utan total nybyggnad ej hielpas, Grunden består af fast grus.

4:o. Slußen Hedvig Sophia. Öfre Slußhufwudet är på wänstra sidan med Ekeplankor beklädt och förbygdt, men på östra sidan är muren aldeles förfallen och med någre träband motbunden, som äro ganska otienlige at emotstå tryckningen; eljest är Muren til yttre wäggarne någorlunda hielpelig, och kan utan total ombyggnad hielpas, ehuru den nu som de förre är otät. Har ej märkelig underskiärning. Deße Portar äro ibland de lättare at öpna. Grunden består af grus.

5:o. Slußen Prints Carl. Slußhufwuden äro förtimrade, På Östra sidan är muren remnader; eljest är denna nu för tiden den bästa af alla och fri för skärning, så at Portarne med lätthet öpnas; men 60 alnar framför Slußen går en skiärning twärt igenom jordwallen, hwarigenom nog watn bortgår, så at den ej är för framtiden at räkna på, men kan nu tills widare hielpas. Grunden är en del Berg och en del lös.

6:o. Slußen Drottning Ulrica Eleonora. Denne Sluß är den odugeligaste af alla, i anseende til underskärning och murarnes otäthet och bräcklighet, så at Portarne måste med största wåld öpnas. Af murarnes öfwerhängande äro de öfre Portarne sammantryckte ofwantill, så att de luta. Nya Portar äro färdige til insättande. Trettio alnar framför Slußhufwudet är en 4 alnar djup utskuren grop, der wattnet skurit snedt genom jordwallen och formerar en strid ström när grafwen är full på Östra sidan. Förleden höst har en ny nog stark skiärning blifwit framför öfre Portarne, som går under Slußbottnen. I anseende till så många bräckligheter, fordrar denne Sluß nybyggnad ibland de aldraförsta. Han är bygd på Tolf alnars pålar.

7:o. Slußen Kung Carl XI. Denna Slußen är ock ganska swag, både i anseende til grunden och Murarne, och med trä flickad, der muren ramlat. Framför Slußhufwudet är en ny förtimring 20 alnar lång. Portarne måste med wåld öpnas. Grunden är lös och står på 9 alnars pålar.

8:o. Drottning Hevig Eleonora. Murarne äro här hielpelige och ej så mycket utbucktade, som de andre. Klädningen öfwer öfwerste Slagbalken är sönder, hwarigenom wattnet drager sig under, och bör skyndesammeligen lagas. nya portar äro färdige at insättias nedantil. Bygd på 18 alnars pålar. Åtskillige skärningar gå genom jordwallen framför Slußhufwudet, som stoppas esomoftast, men bör til deß början förekommas.

9:o. Slußen Konung Carl Gustav. Nedre Portarne äro otäte och Slagbalken underskuren. Portarne äro swåre at öpna. Sielfwa pålningen tyckes wara pålitelig och grunden förswarlig, men öfwer wattnet äro de ganska osäkre och farlige, i anseende tl windbryggan, som äfwen snart kan skiutas ned, och bör således snart ombyggas. Alla Slußmurarne äro af huggen Kalksten eller Tälgsten, stående på kant, samt der bakom en swag mur, som merendels består af kullersten, uti hwilken de yttre stenarne äro fäste med små jernankare.

Af ofwan anförde synes at de fläste af Slußarne, i anseende til murarnes bristfälligheter, härrörande af swag byggnad och swag grund, nu mera ej stå at bota.

At nu uprätta et aldeles säkert förslag på hwad til hwarje Sluß å nyo byggande kan åtgå, är så mycket mindre möjeligit, som man ej kan hafwa sig bekant hwad mera eller mindre gagn man kan hafwa af de gamla pålningar och Råstwärk, samt huru widlöftigt skiärningar gådt på sidorne och under bottnen; men efter de nu uti orten gångbare pricer uppå alla de til en sådan byggnad åtgående Materialier och Dagswärken, har jag med all möjelig grannlagenhet uprättat twenne olika förslager på kostnaden, som kunna begge hafwa rum, i anseende til olika grund och flere omständigheter: Det första förslaget bestiger sig för alla de requisita och dagswärken, som åtgå til en Sluß ombyggande på den bättre grunden, til en summa af 42,480 Daler Silfwermynt, och det sednare til samma behofwer wid en af dem som står på pålar, til en summa af 70,895 Daler Silfwermynt. Den säkraste calcul man nu lärer kunna giöra, torde wara, då man sammanlägger deße bägge förslager, och deraf tager et medium för alla de Slußar, som nödwändigt skola ombyggas, hwilket utgör en summa af 56,687 Daler Silfwermynt, nemligen för Slußarne Weßmanland, Ulrica Eleonora, Drottning Ulrica Eleonora, Carl den XI. och Carl Gustav.

De öfrige, såsom Slutan, Hedvig Sophia, Prints Carl och Hedvig Eleonora, stå ännu at hielpa, så framt tidig reparation derå giöres, hwartill uti det minsta, efter nogaste Calcul, åtgår för dem allesammans tillhopa 20000 Daler Silfwermynt.

Detta arbete tyckes med mästa hushållning för Kongl. Maj:t och Kronan kunna så wärkställas, at, jemte reparation, twenne af de Slußar, som nödwändigt måste ombyggas, årligen wärkstältes, då tilsynen woro mindre kostsam, och äfwen kunde med et mindre antal Instrumentalier Slußarne emellan hushållas.

Jag bör äfwen ej obemält lemna, at utom de nämde nya Portar, Herrar Arrendatorerne, med mera tilhuggit och halfgiordt arbete woro försedde; och hafwa jämwäl, som de berättade, på egen bekostnad på flere ställen upmuddrat sielfwa grafwen; och som hela denna gagnade inrättning jemwäl i synnerhet interesserar Örebro Stads Inwänare, som deraf drager, jemte Allmänheten, deß enskilta nytta, så torde denna Stad, antingen emot någon tillökning af Sluß-afgiften, eller någre andre wilkor, wara benägne, at understödja denna byggnad, som i längden sig kunde betala. Stockholm den 6 Martii 1766.

Nordencreutz.

Ungefärligt Förslag, hwad en Sluß kan komma at kosta uti ombyggnad wid Hielmare Slußwärk.
Första Förslaget. Stycketal. Silfwermynt.
Dal. Ö. Dal. Ö.
1:o Til Sidomurarnes upförande, som äro 81 alnar långa, och 12 alnars högd från grunden; om murarnes bredd blir 5 alnar, så fordras 360 famnar mur, hwarwid supponeras, at 150 famnar Sten kan nyttias af den gamla murens Sten, och således fordras sprängd gråsten 210 cub. famnar - a 30 Dal. famn. 210. 6300.
Kalk a 16 Daler Lästen Läster 360. 5760.
Sand 9 Laß på hwar Läst kalk a 10⅔ 3240. 1080.
Tegelmiöl a 4 Tunnor på Lästen a 3 Dal. Tunnan. 1440. 4320.
Murare Lön a 26⅔ öre alnen, eller 22 Dal. 16 öre famnen. Famn. 360. 8100.
25560.
2:o Plankor, spontade til botten a 24 Daler inkiöp och 24 Daler arbetslön med fogning, spont &c. Tolfter 50. 2400.
Dito til Späntpålningar i grunden a 50 Dal. Tolften Tolfter 40. 2000.
Bielkar til Botten diverse a 4 Dal. st. st. 400. 1600.
Runda Stockar, Spiror och bräder til Ställningar, provisionelle Dämningar och Material-hus &c. 3000.
9000.
3:o. Jordarbetet med Grafning och gamla Murarnes borttagande, ny fyllning i botten a 40 Dal. Famnen. 600. 2400.
2400.
4:o. Jernsmide til Kramlor &c. spik och flere behof a 80 Dal. Skepp. 4. 320.
Bly til Kramlor och murfog a 6 Daler Lisp:det. L:p. 200. 1200.
1520.
5:o. Til arfwoden och Extra utgifter 4000.
Summa 42480.
Andra Förslaget.
Stycketal. Silfwermynt.
Dal. Dal.
Sidomuren af Slußen är här tagen 90 alnar lång, 6 alnar tjocka, och 18 alnar höga från grunden, samt bottnen inuti Slußen grundlagd med 2 alnars tjock gråstens mur, och der ofwan på med huggen sten.
1:o Gråstensmur kostar efter de i förre Förslaget tagne pricer 85 Dal. Silfwermynt Cub: Famnar 567. 48195.
Huggen Sten til bottnens Beklädning a 10 Dal. quadrat alnar. alnar. 860. 8600.
Kostnaden för murbruk och arbetslön till bottnens inläggande 1000.
57795.
2:o Plankor til Späntpålningar med Arbetslön a 50 Dal. Tolften Tolft. 40. 2000.
Bielkar til underbädd under murarne jemte andre behof a 4 Dal. st. st. 700. 2800.
Runda ståckar til pålningar 2 Dal. 600. 1200.
Bräder til Diverse Provisionelle behof a 4 Dal. Toften. Tolft. 300. 1200.
Spiror och Ställningswärke. 100.
7300.
3:o Kramlor och annat Smide. 320.
Dito Bly 480.
800.
4:o Murens borttagande och jordgräfning med Arfwoden och extra utgifter. 5000.
Summa 70895.

Stockholm den 6 Martii 1766.
Nordencreutz.


Nordencreutz, Fredric Jacob (1723-1793): Herr Öfwersten och Riddaren Nordencreutz til Kongl. Cammar-Collegium den 14 Aprill 1766 ingifne Berättelse, efter förut wärkstäld Besiktning in loco, om Hielmare Slußwärks tilstånd i Weßmanlands Höfdingedöme.
Part of Project til Contract om Arrende af Hielmare Slußwärk uti Weßmanneland.
uo. [1768]. 22,5 cm, 4to, [16], [8], [7] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.