Instruction
för
Slußwaktare
wid Hjelmare Canal.

Till Slußwaktare antages ingen, som ej är känd för nykterhet och pålitlighet.

Befinnes Slußwaktare, under deß tjensteutöfning, drucken, innehålles, till förmån för Canalens fattige, af deß lön, första gången 2 R:dr, och andra gången 4 R:dr Banco; men då han med sådan förseelse ytterligare beträdes, blifwer han, utan allt skonsmål tjensten förlustig.

Canalen indelas, tills widare, uti 7 District, hwaraf:

1:sta Districtet sträcker sig från Arboga å till Råskiljnaden N:o 1, nedanom 3:dje Slußen.

2:dra Districtet från sistnämnde ställe till Råskiljnaden N:o 2 midt för Oppeby.

3:dje Districtet från N:o 2 till Råskiljnaden N:o 3 nedanom 8:de Slußen.

4:de Districtet från N:o 3 till Stenkistan wid Canalbankens början i Godahlskroken.

5:te Districtet från Godahlskroken till och med Stenkistan, som slutar förenämde Canalbank i Långsjön.

6:te Districtet från sistnämde ställe till Wärhulta färja, samt

7:de Districtet från Wärhulta färja till och med östra Hamnarmens slut i sjön Hjelmaren.

Af deßa Districter erhåller en Slußwaktare det 1:sta, en det andra, en det 3:dje, en det 4:de samt tills widare det 5:te, och en det 7:de samt tills widare det 6:te, att sköta och wårda alla inom de samma befintelige områden, Bankar, Slussar, Broar, Stämportar, brädd och bottenaflopp, Pållare, Duc d'alber och öfrige Canalbyggnader, samt derå besörja canalfarten, på sätt här nedanföre stadgadt är; hwadan

Slußwaktare åligger:

1:o At genast, wid erhållen underrättelse om fartygs ankomst, lemna nödigt biträde i allt hwad på honom ankommer till skyndsam fortkomst igenom Canalen. Härifrån undantages, Helgedagar från kl. 8 förmiddagen till kl. 2 eftermiddagen samt då reparationer, mörker eller is hindra.

2:o Att, om fartyg nalkas Sluß eller Bro med stark fart, tillsäga Skeppare, att minska densamma.

3:o Att ej tillåta begagnandet af Båtshake eller annat hwaßt instrument wid afsättning å Sluß, Bro, Stämportar eller Canalen, hwartill endast Bärlingar med 4 ā 5 tums tjocka klot på ändarne må nyttjas.

4:o Att hindra det ingen gör fast i Port eller Portbom.

5:o Att ytterst uppmärksamt tillse, om förseelse emot Kongl. Fredlysnings-stadgan och Seglations-reglementet af Canal- och wägfarande begås; om Sluß, Bro eller sjelfwa Canalen tillfogas någon skada af fartyg, Skeppare eller Besättning, samt sådant genast anmäla, innan fripollet meddelas för fartyg att gå utur Canalen.

6:o Att sedan fartyg paßerat uppföre Sluß, genast tillsluta öfre Portparet och genom aftappning fördela wattnet så, att omkring 4 fots wattentryckning, blifwer stående på hwarje Portpar.

7:o Att ej släppa Flottor af Timmer eller Bjelkar igenom Sluß, utan wid de tider, då de ej hindra fartyg paßera; att sådane ej äro längre än 50 alnar och ej ligga djupare än 2 hwarf, samt att de ej förblifwa stilla i Canalen, utan oafbrutet fortsätta farten emellan Sjöarne, eller de för dem utsedde Baßiner, der de under stillaliggande skola fastgöras i båda ändar.

8:o Att, då nyckel till Sluß och Bro ej nyttjas, den alltid förwaras uti det rum, der Slußwaktaren bor, och får, under ingen förewändning, utlemnas till någon annan eller läggas ute, då den ej begagnas.

9:o Att noga tillse, att ingen ting kastas i Sluß eller Canal, samt att genast upptaga hwad som obehörigen ditkommit.

10:o Att dagligen under wintern, då wattnet fryser, werkställa isning omkring Sluß-, Dock- och Stämmportar samt Frihulten.

11:o Att så snart Canalen börjar tillfrysa, stänga Stämportarne med öppnade Luckor; men deremot öppna alla Slußportar utom det öfwersta paret i hwarje Slußsänkning.

12:o Att alltid hålla Canalens bigrafwar öppna, i synnerhet wid inträffande snöfall och på östra sidan om Canalen.

13:o Att werkställa alla mindre reparationer å Sluß, Bro, Bank, stensättning och grusning m.m. som inom Districtet tillhöra sjelfwa Canalen, samt hägnader, derest ej annorlunda förordnas, och, då årstiden hindrar Seglationen, tillhandagå med arbete wid Warfwet eller annorstädes efter befallning.

14:o Att wårda Trädplanteringarne inom Districtet och noga efterse, att den anbefalde freden å alla delar hålles.

15:o Att icke tillåta någon paßera dragwägen, utan att wara försedd med pollet, äfwensom att hindra alla andra wägars eller gångstigars tagande på Canalens område, såsom alldeles förbjudne.

16:o Att ej tillåta kreaturs betning på Canalens område, och, derest Gäß eller annat löst kreatur skulle hafwa inkommit, sådant genast upptaga och förhållandet inrapportera.

17:o Att, i fall stängselskyldighet framdeles skulle åläggas andre, som antingen arrendera wißa delar af Canalområdet, inom Districtet, eller ock fått sig sådane upplåtne att begagna, och deße skulle underlåta att hålla sina gärdesgårdar i laga stånd, derom i wittnens närwaro tillsäga den försumlige; men der det ej werkar till hägnadens ofördröjliga iståndsättande, sådant genast anmäla, på det reparation å Bolagets förskjutande kostnad, emot ersättning af den tredskande, må kunna skyndsamt företagas.

18:o Att wid tjenstens förlust, under hwad förewändning som helst, ej utan Directionens lof och wederbörligt tillstånd sälja eller utdela bränwin eller andre starke drycker, eller tillåta någon annan inom deß District att göra det; samt att, wid enahanda påföljd, utan uppehåll tillkännagifwa, om han skulle förmärka ett sådant oskick. Till samma answar ware ock Slußwaktare förfallen, om han tillåter eller befordrar brott emot Fredlysningsstadgan eller Seglations-Reglementet.

19:o Att i allmänhet genast rapportera alla tilldragelser, som kunna wara af någon wigt för Canalen.

20:o Att i allt öfrigt ställa sig Kongl. Fredlysnings-Stadgan och Seglations-Reglementet, likasom de af Directionen och Chefen på stället erhållne föreskrifter, till owilkorlig efterrättelse, skolande de förstnämnde 2:ne författingar alltid wara att tillgå hos Slußwaktaren, samt denna Instruction alltid finnas uppslagen på wäggen uti deß rum.

Hwad sålunda föreskrifwit är gäller för hwarje Slußwaktare inom deß District. Men särskilt iakttages af wederbörande Slußwaktare:

21:o Wid 1:sta och 4:de Districterna: att uppgående Fartyg icke må passera 8:de Slußen, och nedgående icke 1:a och 2:dra Slußarne innan Skepparen aflemnat fripollet till Slußwaktaren.

22:o Wid 1:sta och 7:de Districterna: att, om wid Fartygs utgång ur 1:sta och 2:dra, 8:de eller 9:de Slußarne skada skulle å Sluß eller Bank åstadkommas och Skepparen godwilligt ej kan förmås att stadna och erlägga det förelagda witet jemte skadeersättningen, Slußwaktaren då bör anteckna namnet på Skeppare och Fartyg, samt förhållandet genast wid tjenstens förlust inberätta; och må det afseglade fartyget, wid samma påföljd för Slußwaktaren, ej tillåtas att wid återkomsten löpa in i Canalen innan det dertill förskaffat sig fripollet från Sluß-Inspektoren.

23:o Wid 1:sta, 2:dra, 3:dje och 4:de Districterna: att under tjälloßningen om wåren och framgent intill deß marken om hösten tillfrusit, hwarannan dag undersöka förhållandet med Canalbankarne, till utrönande om någon åkomma inträffat som ej genast kan af honom botas, då han genast bör derom göra anmälan. Detta iakttages äfwen af Slußwaktaren wid 4:de Districtet i afseende på Canalbanken ofwan 8:de Slußen och förbi Bräddafloppet till andra ändan af Sågsjön; börandes denne sednare Slußwaktare jemwäl, i fall wattnet ofwan om 8:de Slußen skulle hastigt stiga eller falla, eller ock någon läcka yppa sig uti de höga Bankarne mellan 8:de Slußen och Bottenafloppet, skyndsamt tillstänga Stämportarne wid Bergkarlsberget och förhållandet genast inberätta.

24:o Wid 3:dje Districtet: att snö och is ej må hindra wattnets lopp genom Säby afloppshwalf, hwartill han må begära handräckning hos Sluß-Inspectoren på stället. Sluß-Inspectoren eller i hans frånwaro deß närmaste man på stället emotttager alla rapporter och utgifwer alla fripolletter.

Förseelser emot de i denna Instruction gifne föreskrifter, kommer att medföra samma answar som för fylleri stadgat är, utom de fall som i 5, 18 och 22 momenterne omförmälas.

Örebro den 15 Februarii 1832.

Directionen.


ÖREBRO, tryckt hos N.M. Lindh, 1832.Instruction för Slußwaktare wid Hjelmare Canal.
Örebro. N.M. Lindh, 1832. 23,5 cm, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.