Svenskt, Engelskt och Franskt
samt
Engelskt och Svenskt
SJÖ-LEXICON,
eller
Samling af de mest brukliga Sjö-termer
på dessa språk.


Utarbetadt
efter Henry Neumans Marine Pocket-Dictionary
af
FREDR. M. CALWAGEN.
Not:s Publ:s


STOCKHOLM.
A. Cedergren.
1851.


Förord.

Faulconer i England vidtog första försöket att göra sine Landsmän bekanta med franska sjö-termer, blef nyttan af hans företag mycket ifrågasatt, och hvad dessa termer på Italienska, Spanska, Portugisiska samt Tyska språken angår, hafva hittills de vågsammaste Bokmakare icke dristat samla dem. Härifrån härleder sig, att de ypperligaste arbeten rörande navigation, skeppsbyggnad &c., utgifna på nämnda språk, blifvit lemnade oöfversatta och de många upplysningar de innehålla för oss okända. Likaså händer, att månget svenskt skepp ofta är i största fara att för befälhafvaren eller skepparen gå förloradt, då han icke kan göra sig förstådd af den främmande lots, som antages att föra det i hamn; att våra Sjö-officerare och Skeppare vanligen äro utur stånd att uttrycka hvad de hafva behof af i utländska hamnar, äfvensom att granska reparations-räkningar samt Avarie-documenter m.m., författade på främmande språk, och att våra Handlande, Skeppsredare, Mäklare och Assecuradeurer ofta äro föranlåtne, att, i afseende på rätta ordaförståndet uti vigtiga skepps- och avarie-handlingar, utan förbehåll förlita sig på öfversättare, hvilka irra sig i de öfversättningar, som komma under deras händer, förlitande sig derpå, att deras committenters okunnighet om de främmande termerna skall öfverskyla deras egen.

Utgifvaren, hvilken i 30 år samlat ord för detta SJÖ-LEXICON, smickrar sig att i någon mån hafva undanröjt den här påpekade bristen. Att han genom detta första försök skulle hafva uppnått fullkomlighet, bör svårligen väntas af dem, som känna de med ett sådant företag förbundna svårigheterna.

För öfrigt anhåller utgifvaren, det ett billigt afseende rörande priset må fästas å den mängd af år, som åtgått, och de svårigheter, han haft att öfvervinna för materialiers samlande, innan arbetet, som utgöres af endast techniska termer, hvaraf ganska få igenfinnas i de bästa Lexica, kunnat med svensk text utgifvas, hvarförutan något dylikt aldrig förr varit uti Bokhandeln att tillgå.


Svenskt, Engelskt och Franskt Sjö-lexicon.

Engelskt och Svenskt Sjö-lexicon.


Fredr. M. Calwagen: Svenskt, Engelskt och Franskt samt Engelskt och Svenskt Sjö-lexicon, eller samling af de mest brukliga Sjö-termer på dess språk. Utarbetadt efter Henry Neumans Marine Pocket-Dictionary.
A. Cedergren, Stockholm, 1851.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Etymology | Search.

Copyright © 2003 Lars Bruzelius.