Ordning
för hitkommande
In- och Utrikes
Skeppare.


Hernösand,
Tryckt hos JONAS SVEDBOM, 1825.


1:o

Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Seglations-Ordning af den 12:te Februarii 1820, bör till alla delar af hwar och en på det nogaste efterlefwas och iakttagas.

2:o Wid det uti nämnde Seglations-Ordning bestämda answar, skall på ett Mouskvetskotts afstånd från Land eller Brygga, Skepparen sätta Fartyget för ankar och derefter, sedan behörig Tull-Visitation föregått, genast anmäla sig hos Hamn-Mästaren för att erhålla anwisning till Loßningsplats.

3:o Ingen Barlast må loßas wid annat ställe än Hamn-Mästaren anwisar; äfwensom wid Femtio R:dal. Banco Wite ingen Skeppare må fördrista sig att hwarken i Hamnen, eller emellan Bremön och Staden, låta utloß någon Barlast.

4:o Nödigt Ställningswirke samt Skottkärror erhållas emot betalning. Skulle Fartyget ej slyta till Lands, så eger Skepparen att loßa i Båt eller Lansja, och låta föra i land efter anwisning; men hwarje Skeppare skall wid answar och Wite af 6 R:dal. 32 sk. Banco nyttja Port-Segel, samt Mattor eller Preßenningar i land, samt noga tillse, det ingen Barlast, det ware sig Sten eller Sand, må blifwa släppt eller spilld i wattnet, äfwensom inga Sopor eller Afträden få wid samma Wite kastas öfwer bord i Hamnen.

5:o De Fartyg, som anlägga wid Bron, Packhuset eller Sjöbodarne, få icke hafwa Eldning om bord, så länge de ligga wid Land, eller minst på 25 famnars afstånd derifrån; och kommer den Skeppare, som häremot bryter, att plikta 10 R.dal. Banco. Skulle kokning i land åstundas, kan plats dertill emot betalning erhållas, då Skepparen sjelf håller wed.

6:o Alla ofwanstående Böter tillfalla hälften Hamn-Caßan, och den andra hälften Stadens Fattighus.

Sundswall, den 13:de Maji 1822.

Borgmästare och Råd.


Ordning för hitkommande In- och Utrikes Skeppare.
Hernösand. Tryckt hos Jonas Svedbom, 1825. 23 cm, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Harbours | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.