Taxa
å
Hamn- och Grundpenningar i Upsala Stad
för nedan specificerade Wahror,

till efterrättelse Skeppare och Fragtgodsägare emellan, då wänlig öfwerenskommelse och aftal dem emellan icke blifwit träffadt; upprättad i underdånig följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 9 Maji 1827 och 18 Maji 1831.

Tyngd å 18 Skpd Jernwigt. Afgift Banco.
Skpd Lpd Rd. ß r.
1. Diverse Victualie Wahror.
Hwete, Råg, Ärter och Korn pr Tunna - - - 1 9
Malt, Blandsäd och Hafra, Potatoes samt Kålrötter Dito - - - 1 6
Salt af alt slags Lakegods Dito - - - 1 9
Beck och Tjära Dito - - - 1 9
Torr fisk, Humla, Ost, Smör, Talg, Fläsk och Näfwer samt Mjöl pr - 1 - - 3
Präßad Tobak och Krull pr Låda - - - - 9
2. Diverse Kryddkramhandels Wahror
Olja, Win och Ätticka pr Ankare - - - - 9
Alun, Victriol pr fat - - - 1 9
Bly pr 1 - - 2 3
Caffe pr fat ā 800 skålpd - - - 4 6
En Säck Caffe - - - 1 9
Citroner och Pomeranser pr Låda - - - 1 6
Fikon och Rußin pr fjerding - - - - 9
Swiskon pr fat a 600 skälpd - - - 3 3
Glas pr Ŋkista och pr Ŋ Tunna - - - 1 9
Hagel pr - 1 - - 3
Kimrök per fjerding - - - - 6
Färgstofter af alla slag - 1 - - 3
Krita pr Tunna - - - 2 -
Tobak pr Låda - - - - 6
Krut per Centner - - - 1 -
Papper pr Ris - - - 3
Carduspapper pr Ris - - - 6
Porcelain pr större Lår - - - 4 -
Dito pr mindre Lår - - - 2 9
Stärkelse pr fjerding - - - - 6
Rödfärg pr Tunna - - - 1 9
2 Bouteiller Skedwatten - - - - 3
Snus pr fjerd. ā 6 L:pd - - - 1 -
Socker pr fat ā 600 skålpd - - - 3 3
Såpa pr fjerding - - - - 6
Sirap pr fat ā 500 skålpd - - - 3 -
Bomull pr Bal ā 300 skålpd - - - 1 9
Lådor eller Packor af diverse torra Wahror - - - 1 -
Ask med diverse torra Wahror - - - - 6
En Tunna af diverse torra wahror - - - 1 9
3. Diverse Wahror.
Diverse smidda eller gjutna Jernsaker pr 1 - - 2 3
Tiljor eller Plankor pr Tolft - - - 4 -
Bräder enkla pr Tolft - - - 2 -
Rumm eller Arrack pr Ankare - - - - 9
Wed pr famn - - - 12 -
En Kappsäck - - - - 9
En Wäfstol - - - 1 9
Ett Wägguhr med foder - - - 1 9
100 Alnar diverse sorter Wäf - - - - 9
50 alnar diverse sorter Warduk - - - - 9
Utländskt Watten pr Korg - - - 1 9
En otäckt Wagn - - - 10 9
En täckt Wagn - - - 16 -
Tenn pr 1 - - 2 3
Taktegel pr 100 st. - - - 4 -
Murtegel pr 100 st. - - - 4 -
10 Wåder Tapeter - - - 2 9
Skälspeck pr Tunna - - - 1 9
Tran pr fat - - - 2 9
Takspån pr 100 st. - - - 1 6
En större Spegel - - - 2 9
En Släde - - - 4 -
En Qwarnsten - - - 32 -
Ett par stora Qwarnstenar - - 1 16 -
En Slipsten - - - 1 6
Ett större Släp - - - 4 -
Ett mindre Släp - - - 2 -
Hudar, Rå Ox, Ko och Elg pr 2:ne st. - - - 1 6
Dito beredde dito pr 2 st. - - - - 9
Ett Däcker skinn - - - 2 9
En Sele - - - - 9
Repslagare arbete af alla slag pr 1 - 2 3
En låda Lerpipor - - - 1 6
En mangel - - - 2 9
Alla slags Koppar och Malm 1 - - 2 3
Bouteiller pr 100 st. - - - 1 9
En låda Porter - - - 2 9
En Säck Limläder - - - 1 6
En Tunna Lim - - - 1 6
En Säck Käden eller andra Kramwahror - - - 1 9
Stolar, klädda eller oklädda pr Dußin - - - 2 9
Trädstolar pr Dußin - - - - 9
En Wält af Träd - - - 1 9
En Byreau eller Dragkista - - - 1 9
En tom Tunna, lår eller andre toma fragtkäril pr Laß - - - 10 9
Ett Schatull - - - - 9
En större Coffert - - - 1 6
Diverse förut ospecificerade husgerådssaker 1 parLaß - - - 10 9
Dito Dito Ett EnbetsLaß - - - 5 3
En Båtlast med Ler utgår per Läst - - - 32 -
pr - 1 - - 6
Halm pr kärfwe - - - - 3
En Kärra eller Chaise - - - 8 -
En Stock Hwitkål - - - 1 6
Upsala Rådhus den 23 September 1831.
Sv. Sv:son LUNDBERG.
J.G. Schram.     Eric Carlson.
Eric Lagerstrand.
Föregående Taxa warder härmedelst faststäld till efterrättelse Skeppare och Fragtgodsägare emellan. Upsala Slott i LandsContoiret den 20 October 1831.
R. von KRÆMER.
A. Wistrand.

Upsala, Em. Bruzelius, 1831.


Taxa å Hamn- och Grundpenningar i Upsala Stad för nedan specificerade Wahror, till efterrättelse Skeppare och Fragtgodsägare emellan, då wänlig öfwerenskommelse och aftal dem emellan icke blifwit träffadt; upprättad i underdånig följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 9 Maji 1827 och 18 Maji 1831.
Upsala. Em. Bruzelius, 1831. 41 cm, [2] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Harbours | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.