En farlig kraftledning.

Från befälhavaren på barken Signal av Åhus, kapten C.O.A. Johansson, ha vi mottagit nedanstående skrivelse:

"Undertecknad befälhavare å barkskeppet Signal av Åhus avgick från Stockholm destinerad till Kramfors, Hernösand distrikt, för lastning av slitved på London. Vid framkomsten till Lunds redd måste fartyget ankra, enär det ej kunde komma längre utan nedriggning av rår och stänger, ity att ett privat bolag (Svanöbolaget) fått tillåtelse att sträcka en elektrisk kraftledning över älven, 40 meter hög över medelvattenstånd. Nu är denna kabel 40,6 enl. telegram från bolaget. K. befallningshavande har tillstyrkt anläggningen med villkor att den ej på något sätt hindrar trafiken i älven; lotsstyrelsen har enl. uppgift aldrig blivit tillfrågad angående saken och k. kommerskollegium har givit sitt tillstånd minst 40 meter över vattnet. Nu är mitt fartygs rigg enl. besiktning 42,16 och kunde alltså inte komma förbi utan nedriggning, och detta förorsakade fartyget en tidspillan, arbete och extrabogsering och vid utgående blir det ju ännu mer tidspillan, i allt cirka 5 dagar. Allmänna meningen är hos såväl lotsar som andra, att k. kommerskollegium har begått en blunder och måste svara för saken, ty enl. upplysning kan ej allmän farled hindras för trafik av privat bloag enl. svensk lag. Det synes, som k. kommerskollegium i detta fall gått över sin befogenhet att tillstyrka den så lågt över vattnet.

Denna kabel är i sjöfartskretsar ej allmänt bekant, ty i annat fall skulle man reserverat sig i dessa för sjöfarten så betryckta tider, då sådana extra utgifter äro kännbara för fartygen."

C.O.A. Johansson,
Befälhavare å s/s Signal.
Nautisk Tidskrift Vol. 2 (1909), p 303.

Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.