Ifösjöns Ångbåtsaktiebolag

Kristianstad. Sammanträde afhölls i torsdags den 23 maj å skjutsstationen "Skansen" wid Bromölla med delegarne i Ifösjöns ångbåtsaktiebolag, hwars "wara eller icke wara" blifwit satt i fråga. Ångslupen Sophie Louise hade blifwit afgifsfritt stäld till mötesdeltagarnes disposition, men detta oaktadt hade edast ett fåtal — mellan 10 och 20 — aktieegarne infunnit sig, ett besynnerligt förhållande, då en fråga af sådan wigt stod på dagordningen.

Sedan den nya direktionens werkställande direktör, landtbrukaren O. S. Kjellgren på Ifö, förklarat mötet öppnadt, waldes till ordförande för dagen nämde hr Kjellgren samt till sekreterare kantorn J. Ankarloo i Näsum.

Ordföranden började förhandlingarne med en belysning af bolagets affärsställning, af hwilken belysning framgick, att ångbåten med sian 4 pråmar samt det jernwägsspår, som lagts från Bromölla station till sjön, måste hafwa warit enormt dyra. Det finnes näml. 325 aktier å 100 kronor, alltså 32,500 kronor som blifwit inbetalda, och berutöfwer har bolaget under de mellan 3 och 4 år, trafiken pågått, kommit i en skuld af 21,120 kronor, bolagets passiva i närwarande stund representera den nätta summa af 53,620 kronor. Efter uppgifwandet af dessa siffror klandrade orföranden på ett skarpt, men som det tycktes, rättwist sätt den föregående direktionens förwaltning af bolagets affärer, med särskild hänsyn till det onyttiga och egenmyndiga i att, twärt emot bolagsstämmans mening, låta bygga 4 (i stället för 2) lastpråmar, som utom det de woro för ändamålet olämpliga, hade betingat ett alldeles oskäligt pris eller tillhopa nära 12,000 kronor. Likaledes betonades det besynnerliga och för bolaget oförmånliga i att kolförrådet köptes från ett ställe, der man ständigt fått underhaltig och till en del oduglig wara, äfwensom det oordentliga deri, att bolagets skulder ena gången uppgifwits till blott 15,000 kr., en annan gång till 18,000 och nu sist till 21,120, hwartill ytterligare kommer att obetalda räkningar från denna räkenskapsperiod immerfort kommer den nya direktionen tillhanda. Decharge för förwaltningen, som wid ett föregående sammanträde wägrats, kunde ej heller i dag meddelas.

Wid bolagsstämma i juni eller juli sistl. år hade stämman till direktionens förfogande ställt 3:ne stycken med borgen af 33 personer försedde förbindelser, hwardera å 600 kronor att belånas för betäckande af bolagets skulder, dock gjordes derwid det förbehåll, att endast de 2:ne förbindelserna för det då närwarande finge belånas, men den 3:dje icke anwändas förr än efter stämmans ytterligare hörande; dock har detta förbehåll, troligen till följd af outredda naturkrafter, icke kommit in i protokollet; likwäl blef detsamma nu witsordadt af flera bland de närwarande. wid ett direktionssammanträde efteråt hade fråga uppstått om den sista förbindelsens belånande, hwaremot likwäl dages ordförande i egenskap af direktionsmedlem protesterat; men detta oaktadt har fabrikören J. Liljedahl i Sölvesborg, såsom då werkställande direktör, belånat samma handling med 3,000 kr. Wid nu wäckt fråga om hwad härwid wore att åtgöra, ansåg stämman sig wäl ej för närwarande kunna widtaga någon åtgärd, men wille uttrycka sitt ogillande af hr Liljedahls egenmäktiga handlingssätt.

Då slutligen alternativt föreslogs, att man skulle försöka få de redan tecknade aktierna höjde med 50 proc. eller genom inbjudning till aktieteckning bilda ett nytt bolag att öfwertaga det nuwarande bolagets rättigheter och skyldigheter, beslutades att på samma gång försöka båda dessa utwägar, och uppdrogs åt direktionen att utfärda teckningslistor för båda fallen samt efter slutad teckning utlysa extra stämma för örendets afgörande, hwarefter mötet förklarades affslutadt.

Det bör nämnas, att, ehuru hr Liljedahl ej sjelf war närwarande, hans sak förswarades af förre räkenskapsföraren herr A. Holmer, men att detta förswar till följd af sakens beskaffenhet och gent emot klara fakta blef ganska lamt.

(Kr. bl.)

Ronneby Tidningar, 1878-06-01

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.