(Insändt.)

Månne icke kongl. förord. ad den 12 febr. 1864 om Passagerare Ångf. dess utrustning och begagnande m.m bör efterlefwas äfwen af befälhafwarne å Carlskrona ångslupar. Insändaren föranledes till denna fråga af det oskick, som war rådande å ångslupen Guem Midsommardagen, då denna trafikerade Carlskrona kyrkogårdsbryggan, då nemligen nämde ångslup på flera af sina resor till Carlskrona på aftonen hade ombord ända till 230 pasagerare, ehuru den enligt bisigtningsbewiset ej lär ega rätt att föra mer än 150 (till följe af den stora trängseln ombord kunde insändaren ej taga del af något besigtningsbewis). Wisserligen woro twänne poliskonstaplar närwarande, då Ångslupen aflämnade pasagerarne, men någon anmärkning öfwer oskicket hördes ej af, men förmoda att sådan blifwit lämnad till behörig myndighet. Dessutom wittnade då warande befh. manöfver om stor oskicklighet att manöfrera då t.ex. ända till som jag hörde några åskådare räkna 230 pasag. funnos ombord. Först kom ångslupen icke enligt befälets åsigt nog nära bryggan, kommenderas "back" och går med denna fart akteröfwer på en dukdalb, derefter "framåt" och med denna rörelse i bryggan; att, med en sådan massa folk ombord, inga olyckor inträffade bör åtminstone icke tillskrifwas såsom någon förtjenst å befälhafwarens sida.
"Der der."

Ronneby Tidningar, 1878 Juni 12

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.