Bolags-ordning
för
Nya Actie-Bolaget för Upsala Sjöfart.

*


UPSALA,
tryckt hos J. Sunwallson, 1853.


§. 1.

Bolaget är stiftadt i ändamål att för passagerare och fraktgods åstadkomma en billig och beqwäm kommunikation emellan Upsala och Stockholm, genom högst tre, med Ång- eller Caloric (wärme)-machiner försedda fartyg jemte nödiga pråmar.

Deß benämning är Nya Actie-Bolaget för Upsala Sjöfart; och deß angelägenheter wårdas af delegarne å Allmän Bolags-stämma, och af en bland dem utsedd styrelse.

§. 2.

Bolagets Aktier äro Ett Tusende Femhundrade, hwardera å Etthundrade Riksdaler Banko, och ställd till wiß person.

Aktie skall hos Bolags-Styrelsen registreras i särskild bok, med antecknande af första innehafwarens namn och alla förändringar i eganderätten.

§. 3.

Hwar, som till delaktighet i Bolaget sig tecknar, inbetale wid teckningen Fem procent af aktiens belopp. Ej må någon, den der inbetalning, som nu är sagd, försummar, såsom delegare i Bolaget anses.

§. 4.

När inbetalning efter §. 3 skett för Fyrahundra Femtio Aktier, anses Bolaget i stånd att börja utförandet af sitt företag.

§. 5.

Har delegare sig före första Bolags-Stämman tecknat; afgifwe wid den stämma eller sist inom tretio dagar derefter till Bolags-Styrelsen, särskildt för hwar Aktie, sådan skriftlig förbindelse, som Styrelsen fastställt och i kallelsen till stämman intagit, att till Bolaget inbetala återstoden af aktiens belopp, i den ordning Bolagsstämman eller, enligt deß uppdrag, Styrelsen utsätter, och efter thy i Post- och Inrikes Tidningarne samt Upsala Stads Tidningar, särskildt för hwar inbetalning, tre gånger, den första minst en månad före förfallodagen, kungjordt warder.

Tecknar sig någon efter första Bolagsstämman, afgifwe wid teckningen förbindelse, som nu är sagd.

§. 6.

Underlåter delegare att för aktie, hwartill han sig tecknat, skriftlig förbindelse efter §. 5 afgifwa; hafwe sin rätt till aktien förlorat. Underlåter han att werkställa inbetalning efter thy förbindelsen utfäst är, erlägge å beloppet ränta efter Sex för hundrade om året från förfallodagen. Warder det bristande ej jemte ränta inbetaldt inom Nitio dagar efter förfallodagen, hafwe ock sin rätt till aktien förlorat.

§. 7.

Den aktie-rätt, efter thy i §. 6 sagdt är, förlorat, ege ej återfå hwad han till Bolaget inbetalat. Uppgår det ej till tredjedelen af aktiens belopp, och har han skriftlig förbindelse afgifwit; ware han, ändock att aktie-rätten förlorad är, skyldig att till Bolaget utgifwa skillnaden emellan den tredjedel och hwad han å aktien inbetalat; och må ej förbindelsen till honom återställas förr, än han fullgjort hwad nu sagt är, ej heller förr, än ett år förflutit från den dag, beslutet om aktie-rättens förlust fattadt blef.

§. 8.

Har delegare, i öfwerensstämmelse med sin skriftliga förbindelse, hela betalningsskyldigheten för aktie fullgjort; ege han wid Bolags-Styrelsens nästa sammanträde förbindelsen återfå och aktien jemte exemplar af denna Bolags-ordning utbekomma.

§. 9.

Warder någon genom öfwerlåtelse, arf eller på annat sätt, innehafware af delegares aktierätt; stånde honom fritt att i Bolaget inträda; dock åligge honom att hos Bolagsstyrelsen aktien, med intyg om deß öfwergång, förete, eller, der den då ej är utfärdad, sin rätt annorlunda styrka, inom sex månader efter det han deraf innehafware blef. Gör han det ej, hafwe han till Bolaget förwerkat utdelningen på aktien för den tid, som förgår innan aktien företedd eller aktie-rätten annorlunda styrkt blifwer.

Ej må för aktie eller aktie-rätt, som i ny innehafwares hand kommit, talan föras innan det wilkor för inträde i Bolaget blifwit uppfyldt som nu sagt är.

§. 10.

Rätt att i Bolagsstämma taga del ega endast sådana delegare eller målsmän för delegare, som i den egenskap äro Styrelsen bekante, eller aktie förete. Är delegare eller deß målsman hindrad att sjelf komma tillstädes, må hans talan föras af annan delegare, som den frånwarandes fullmakt eller aktie företer.

Hwar aktie berättigar wid Bolagsstämma till en röst; dock att ej någon må afgifwa flere röster än trettio.

§. 11.

Bolagsstämma skall hållas i Upsala stad; öppnas af den i Styrelsen ordet förer och under hans ledning wälja sin Ordförande och Protokollsförande.

Wid omröstning gälle den mening, som flesta rösterna bifallit.

Wal sker genom slutna sedlar; annan omröstning öppet.

Är wal oafgjordt förthy att flera fått lika röstetal; skilje lotten dem emellan.

Wid öppen omröstning skall frågan wara så bestämd, att den med Ja eller Nej kan beswaras, och gälle, i händelse af lika röstetal för olika meningar, den mening, Ordföranden biträdt.

Om åtgärder, de der ej må widtagas, utan att minst twå tredjedelar af de å Bolagsstämman afgifna röster den bifallit, skils i §. 16.

§. 12.

Hwart år skall å första helgfria dag i Februari månad Bolagsstämma hållas. Den kallas lagtima Bolagsstämma.

Kallelsen dertill skall i Post- och Inrikes Tidningarna samt Upsala Stads Tidningar tre gånger, den första minst en månad före stämmodagen, kungöras.

§. 13.

Der delegare å Bolagsstämma för uppskjuten eller hwilande frågas behandling så beslutit, eller Styrelsen så nödigt finner, warde ock Bolagsstämma till annan tid, än §. 12 säger, kallad på sätt der är sagdt; dock att i ärende, som ej tål uppskof, stämman må hållas fjorton dagar efter första kungörelsen. Den stämma kallas urtima Bolagsstämma.

§. 14.

Lagtima Bolagsstämma eger:

1. med anledning af revisions-berättelse och Styrelsens förklaring deröfwer granska den förwaltning, som ej förut å Bolagsstämma granskad blifwit.

Är anmärkning gjord, hwaröfwer Styrelsen ej nöjaktigt sig förklarat; beslute stämman om de åtgärder, som till iakttagande af Bolagets rätt finnes nödiga.

Är anmärkning ej gjord, eller har Styrelsen afgifwit nöjaktig förklaring öfwer dem, som gjorda äro; warde förwaltningen godkänd och Styrelsen från answar derför frikallad.

2. upptaga och afgöra frågor, dem Styrelsen till stämman hänskjutit.

Will enskild delegare underställa Bolagsstämman någon fråga; aflemne den skriftligen författad, minst åtta dagar före stämmodagen till Styrelsens Ordförande, hwarefter Styrelsen tager den i öfwerwägande och med skriftligt utlåtande deröfwer aflemnar den till Bolagsstämman.

3. bestämma den del af förutgångna årets behållning å företaget, som till reparationsfond och förlag för löpande året skall afsättas, samt den utdelning, beräknad i fulla riksdaler, som å hwar aktie bör ega rum, jemte tiden till deß utbetalning. Om den tid skall kungörelse i förr sagde Tidningar införas.

4. wälja ledamöter till Styrelsen, tre Suppleanter att wid ledamöters förfall deras plats i Styrelsen intaga, samt twå Revisorer med hwar sin Suppleant.

Till uppdrag, som nu är sagdt, må endast delegare i Bolaget wäljas.

§. 15.

Å Urtima Bolagsstämma må ej annan fråga till pröfning och afgörande upptagas, än den, för hwilken stämman blifwit sammankallad.

Ej må sådan stämma kallas till pröfning och afgörande af förslag om Bolagets upplösning.

§. 16.

Har å Bolagsstämma ändring i denna Bolags-Ordning blifwit af flesta rösterna bifallen; då skall derom ånyo röstas wid nästföljande Bolagsstämma: warder den då af minst twå tredjedelar bland de afgifna rösterna bifallen, gälle såsom af Bolaget besluten; warder den ej af så stort flertal bifallen; förblifwe wid hwad förut stadgadt är.

Ej må Bolaget upplösas, gammalt fartyg säljas eller nytt anskaffas, utan att minst twå tredjedelar af de å Bolagsstämma afgifna röster åtgärden bifallit.

Har Bolagsstämma beslutit utsträckning af Bolagets företag utöfwer hwad wid stiftelsen afsedt war, såsom beställning eller inköp af flera Fartyg, än i §. 1 sagde äro, eller Fartygens bruk annorlunda än i §§. 1 och 21 är sagdt, eller förökning af aktiernas antal utöfwer hwad i §. 2 är stadgadt; då skall beslutet, sedan det fastställdt är, tre gånger i förut sagde Tidningar kungöras, och delegare, som ej dertill samtyckt, ware berättigad att ur Bolaget utträda och af detsamma för sina Aktier erhålla lösen efter det derå inbetalade belopp, der han sådan önskan hos Styrelsen anmäler inom sex månader efter sista kungörelsen.

§. 17.

Bolagets Styrelse har sitt säte i Upsala.

I den Styrelse skola fem Ledamöter sitta.

Wid första Bolagsstämman wäljas fem Ledamöter, och wid derefter infallande lagtima Bolagsstämmor: ena gången twå och andra gången tre.

Sedan Styrelsen wid första Bolagsstämman blifwit wald, skola wid lagtima Bolagsstämmor, som derefter infalla, ena gången twå och andra gången tre ledamöter ur Styrelsen utgå och ersättas af dem, som wid samma Bolagsstämma wäljas.

Afgången bestämmes, första gången genom lottning och sedan efter den tid, då hwar ledamot i Styrelsen inträdt, så att de sist walde qwarstadna.

§. 18.

Bolags-Styrelsen wälje hwart år inom sig Ordförande, vice Ordförande och en som protokollet wid sammankomsterna förer.

§. 19.

Ej må Bolags-Styrelsen fatta beslut utan att minst tre ledamöter äro tillstädes och i öfwerläggninge och afgörandet taga del. — Uppstå skiljaktiga meningar; gälle den, hwarom de fleste sig förenat, och der twå meningar fått lika röstetal, den mening, Ordföranden biträdt.

Utlåning af Bolagets medel må ej ega rum utan bifall af alla, wid beslutet, i Styrelsen närwarande ledamöter.

§. 20.

Bolagets Styrelse tillkommer:

1. att å Bolagets wägnar tala och swara, samt med utsättande af deß antagna benämning underteckna aktier samt alla skriftliga afhandlingar eller förbindelser, den för Bolaget ingår.

2. att för hwart år till hufwudredare antaga någon i Upsala bosatt person, helst delegare, meddela honom nödiga föreskrifter och för året bestämma hans arfwode.

3. att i öfwerensstämmelse med denna Bolags-Ordning och de å Bolagsstämman fattade beslut leda det företag, hwarför Bolaget är stiftadt, afsluta alla dertill nödiga afhandlingar, anskaffa och underhålla Fartyg samt antaga Kommissionärer, Skeppare, Machinister, Restauratörer, med flera, så ock för dem utfärda instruktioner.

4. att draga försorg om de Kungörelser, som i §§. 5, 12, 13, 14 och 16 omförmälda äro, i kallelse till Bolagstämma utsätta de frågor, som derwid enligt föregången stämmas eller Styrelsens beslut skola förekomma, enligt §. 6 besluta om förlust af aktie-rätt, samt i fråga om aktiers inlösen ställa sig §. 16 till efterrättelse.

5. att sjelf eller genom personer, dem den på sitt answar tillsatt, emotttaga och qwittera delegares inbetalning, utlemna och registrera aktier, emot delegares qwitto werkställa utdelning, samt efter aktiernas utfärdande den å desamma anteckna, så ock werkställa större utbetalningar.

6. att i rätt tid affordra hufwudredaren de under nästförutgångna månad influtna, behållna medel samt summarisk verificerad räkning deröfwer.

Försummar hufwudredaren att medlen och räkningen i rätt tid aflemna; widtage Styrelsen genast laga åtgärd till deras utbekommande, eller sware sjelf till skadan.

7. att i rätt tid affordra hufwudredaren årsräkning med dertill hörande verifikationer, och de handlingar jemte de wid Bolagsstämma och inför Styrelsen hållna Protokoll sist den tredje dagen af derpå följande Januari månad til Rewisorerna aflemna.

Förekommer i rewisorernas berättelse anmärkning emot förwaltningen, åligge Styrelsen deröfwer sig förklara.

8. att, der tillfälle yppas, förränta reparationsfonden och influtna, behållna medel under så lång tid, som de umbäras kunna.

§. 21.

Ej ware Bolagsstyrelsen genom hwad i §. 1 är stadgadt hindrad att låta Fartygen nyttjas till resor på andra orter, än der sagda äro, när sådant finnes för Bolaget förmånligt och utan någon rubbning i den för året uppgjorda reseplan kan werkställas.

§. 22.

Revisorerna skola efter emottagandet af de handlingar, Styrelsen dem tillställt, ofördröjligen företaga granskningen af den förwaltning, som ej förut granskad blifwit, och inom fjorton dagar sin till Bolagsstämman ställda berättelse derom till Styrelsen aflemna.

§. 22½.

När denna Bolags-Ordning antagen är, skola de Bolagsmän, som wid sammankomsten tillstädes äro, utse:

1. en interims-styrelse, så sammansatt, som i §. 17 är sagdt, att till första Bolagsstämman Bolagets angelägenheter enligt denna Ordning och de wid sammankomsten gifna föreskrifter wårda, sagda Bolagsstämma kalla och för densamma framlägga fullständig plan till utförande af Bolagets företag.

2. twå Revisorer med hwar sin suppleant till granskning af den Styrelses förwaltning.

Interims-styrelsen afgår wid första Bolagsstämman.

§. 23.

Hufwudredarne ställe sig Styrelsens föreskrifter till efterrättelse, infordre af Kommissionärer och Skeppare uppbörden och redogörelsen derföre, werkställe aflöningar, bestride andre löpande utgifter, emottage alla rapporter, klagomål och förfrågningar, som Fartyg, Kommissionärer, Skeppare, Besättning och andra å Fartygen anställda personer röra, och widtage derefter den åtgärd till rättelse, som hwar saks beskaffenhet fordrar.

Hufwudredaren åligger ock att besörja Bolagets korrespondens, att föra deß räkenskaper, samt att till Bolagsstyrelsen sist den femtonde dagen i hwar månad aflemna nästföregående månads behållning, med summarisk, verificerad räkning, särskild för hwart Fartyg, och inom hwart års slut årets hufwudräkning med verifikationer, som dertill höra, och ej förut lemnade äro.

§. 24.

Uttager ej delegare eller deß rätts innehafware utdelning inom tio år, räknade från den i Tidningarne till utdelningens början utsatte dag, hemfalle beloppet till Bolaget.

§. 25.

Will delegare mot sjö- eller brandskada försäkra sin andel i Fartygen, drage derom sjelf försorg.

§. 26.

Innan Bolaget upplöses och alla deß gällande skulder blifwit godtgjorda, må ej af tilgångarna widare utdelning, emellan delegarne göras, än att enligt nästföregångna års bokslut öfwerskott finnes till tio procent af teckningssumman.


Bolags-ordning för Nya Actie-Bolaget för Upsala Sjöfart.
Upsala. Tryckt hos J. Sunwallson, 1853. 20,5 cm, 15 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.