Nya
Bolags-Reglor
för
INTERESSENTERNE
I
Ångfartyget
FÖRENINGEN.


STOCKHOLM
Tryckt hos C.R. Roselli & Comp., 1826.


§. 1.

Bolagets föremål är, att med Ångfartyget på bestämda tider fortskaffa Passagerare och Fragtgods ifrån Stockholm till alla de ställen som den här nedannämde Direction finner för godt att bestämma, och hvarigenom Bolagets gagn och bästa kunna befrämjas.

§. 2.

Bolaget utgöres af de Actier, som redan äro utfärdade. Dessa Actier gälla uti Innehafvarens hand, och kunna af ägaren fritt disponeras, utan skyldighet, att vid inträffande försäljning eller eljest, dem till Bolaget hembjuda; dock bör, vid hvarje ny öfverlåtelse, förre Innehafvaren å Actiebrefvet teckna transport.

§. 3.

Intill dess Bolags-Intressenterne finna för godt, att derom annorlunda besluta, hållas Bolagets sammankomster altid uti Stockholm inom medlet af April månad, hvarje år, på det ställe, som den här nedanomnämde Direction utsätter, genom Kungörelse, hvilken införes i allmänna Tidningarne 3 gånger, första gången minst en månad före sammanträdet. Utom dessa årliga sammankomster, kunna äfven, då angelägenheter förefalla af sådan beskaffenhet att Directionen ej utan Bolagets föreskrift kan derom besluta, Extra Bolagsstämmor af Directionen utlysas. Kungörelser härom ske på det sätt ofvan föreskrifvit är.

§. 4.

Vid omförmälte sammanträden skall öfver Bolagets öfverläggningar och beslut föras Protocoll, deruti alla tillstädes varande Interessenter, samt antalet af de Actier hvarje Interessent upvisar, jemte Actiernas nummer, äfven antecknas. De frånvarande få åtnöjas med de närvarandes beslut, hvilka, derest skiljaktighet yppas, stadgas genom omröstning med slutna Sedlar, efter beloppet af hvarje delägares i Protocollet antecknade Actier, som bör å omröstnings-sedeln öppet utsättas. För Actier, som ej vid sammankomsten företes, äger rösträttighet icke rum.

§. 5.

Bolagets angelägenheter besörjas af en Direction, som väljes af Actie-ägarne vid hvarje års ordinarie Bolagsstämma, och har sitt säte i samma stad der desse sammankomster hållas. Denna Direction skall bestå af fem Ledamöter, hvilka alla böra vara Actie-ägare och boende i nämde Stad. Valet sker genom slutna Sedlar på sätt i 4 §. angående omröstningar i allmänhet är stadgadt. Befinnes dervid tvenne eller flere Actie-ägare hafva erhållit lika många röster, verkställes lottning dem emellan. Afträdande Ledamöter kunna ånyo inväljas. Ingen Actie-ägare må, utan särdeles gällande hinder, undandraga sig skyldigheten att vara Ledamot i Directionen då han dertill väljes; men den som ett år haft sådan befattning, vare sedan derifrån fri, om han vid inträffande ordinarie sammankomst uttryckeligen förebehåller sig, att denna frihet till godo njuta.

§. 6.

Directionens Ledamöter välja sig emellan Ordförande, hvilken äfven förer ordet vid Bolagets allmänna sammankomster. Om vid Directionens sammanträden Ordföranden är af laga förfall hindrad, förer den Ledamot ordet, som vid valet erhållit de fleste rösterne. Skulle emellan de ordinarie Bolagsstämmorne, någon Ledamot i Directionen aflida, eller från Staden bortflytta, äger Directionen, att i hans ställe till Ledamot välja en annan Actie-ägare, hvars befattning fortfar till nästa ordinarie Bolagsstämma.

§. 7.

Directionens Ledamöter öfverenskomma sinsemellan om fördelningen af de göromål, som åtfölja deras befattning. En af Directionens Ledamöter skall vara Cassaföreståndare. Denne väljes af Directionen, hvars Ledamöter deremot blifva, en för alla och alla för en, ansvarige för de medel som till Cassaföreståndarens vård och förvaltning öfverlemnas.

§. 8.

Directionens sammanträden hållas så ofta som förekommande angelägenheter det påfordra. Vid dessa sammanträden föres altid Protocoll; och minst 3 Ledamöter böra vara tillstädes, då beslut skall fattas; äro meningarne delade, företages omröstning, och den gälle, som de fleste bifallit; äro lika många röster å ömse sidor, vare Ordförandens röst afgörande.

§. 9.

Till Directionens befattning hörer: Tillsynen öfver Ångfartyget med dess Machinerie och tillhörande Inventarier, handhafvandet af det Reglemente för Fartygets oafbrutna gång, som för hvarje år fastställes; upbärandet af Fragt-inkomster, och deras noggranna controllerande; alla inflytande penningars ofördröjliga insättande uti Riksens Ständers Bank, så länge Directionen har sitt säte i Stockholm; Besörjandet af nödige utgifter och utassigneringen af de medel, som till dessas bestridande erfordras, antagandet af Skeppare, Machinist och nödig Besättning å Fartyget, samt fastställandet af deras aflöning för löpande året; bestämmandet af Fartygets resor för hvarje år, och af den Taxa, hvarefter fragtpenningar så väl af Passagerare som för Fragtgods böra erläggas. Vidtagandet af sådane anstalter som befrämja ordning, säkerhet och beqvämlighet för både resande och befragtande; antagandet af Commissionairer å hvarje Station, som af Fartyget besökes, och fastställandet af deras arfvoden; upgörandet af förslag till användande eller utdelning af nästförflutne årets behållna vinst, hvilket förslag vid Ordinarie Bolagsstämman underställes Actie-ägarnes godkännande, samt vidtagandet i allmänhet af alla de åtgärder för Inrättningens gång och vidmakthållande, som icke genom dessa Bolags-Reglor, äro Actie-ägarne sjelfva förbehållit att vid allmän Bolagsstämma stadga.

§. 10.

Alla erforderliga utgifter bestridas af inflytande fragtmedel, efter föregången Assignering på R. St. Bank, hvarest de, på sätt 9 §. innehåller, förut böra vara insatte. Assignationer på Banken, som till lyftning af Bolagets medel utfärdas, böra undertecknas af minst trenne bland Directionens Ledamöter, och hvarje nyvald Direction, bör till Banco-Styrelsen ingifva förteckning på sina Ledamöter, samt dessas egenhändiga namnteckning.

§. 11.

Vid Bolagets ordinarie sammankomster skola vidare genom omröstning med slutna Sedlar, väljas hvarje gång 3:ne Revisorer, till hvilka Directionen inom slutet af Februari månad hvarje år aflemnar dess behörigen afslutade Räkenskaper för det förflutna året, med tillhörande Verificationer, jemte de vid Directionens sammanträden hållne Protocoll. Desse Revisorer äga att granska så väl Räkenskaperne, som Directionens åtgärder och beslut, samt dervid göra de anmärkningar, hvartil fog kan finnas. Af dessa anmärkningar, jemte den berättelse, Revisorerne skola til Bolaget afgifva öfver Directionens förvaltning och redogörelse, bör Directionen inom slutet af påföljande Mars månad, erhålla del, hvarefter så väl anmärkningarne och berättelsen, tillika med de granskade räkningarne och handlingarne, som ock den förklaring, Directionen kan för sig anse nödig, skola vid Bolagets nästföljande Ordinarie Sammankomst framlemnas. Om någon ibland Revisorerne af laga förfall hindras at i Revisionen deltaga, tillkalla de öfriga en i Staden boende Actie-ägare, at dervid biträda. Varda Directionens Förvaltning och Redogörelse godkände, erhåller Directionen Bolagets decharge.

§. 12.

Alla utdelningar skola af Cassa-Directeuren å Actiebrefven antecknas, dock äga de uti Carlskrona eller Blekinge varande Actie-innehafvare, att hos deras i Carlskrona utsedda ombud, emotttaga och qvittera den för hvarje år belöpande utdelning, med skyldighet för ombudet at vara ansvarig, det alla utdelningar blifva å Actiebrefven antecknade. Någon utdelning får derföre icke utbetalas, utan Actiebrefvet tillika företes.

§. 13.

Utan giltiga hinder må ej något år dröjas att med Fartyget börja resorne, så snart segelfarten genom Mälaren och Södertelje Canal är fri och öppen; och skola derföre de reparationer å Fartyget, som kunna förorsaka dylika hinder, med yttersta skyndsamhet besörjas. För sådant ändamål böra Fartyget och Machineriet hvarje höst, efter det Fartygets resor slutas, genom Directionens föranstaltande besigtigas af sakkunnige män, hvilka aflemna Berättelse öfver Fartygets och Machineriets tillstånd, jemte upgift på de förbättringar, som anses nödige.

§. 14.

Alla förslag till ändring eller uphäfvande af desse Reglor böra först anmälas hos Directionen, som deröfver afgifver sitt utlåtande och sedan föredrager ämnet til Intressenternes pröfning och afgörande å nästa Ordinarie Bolagsstämma.

Stockholm d. 18 Januarii 1826.Nya Bolags-Reglor för Intressenterne i Ångfartyget Föreningen.
Stockholm. Tryckt hos C.R. Rosell & Comp., 1826. 19,5 cm, 4to, [2], 6 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.