Bolagsreglor
för
Delegarne
i
Ångfartyget Upland,
antagne å allmän Bolagsstämma
i Upsala d. 7 Febr. 1837.

UPSALA,
Leffler & Sebell.


1837.


§. 1.

Bolaget utgöres af dem, hwilka teknat sig såsom deltagare i Farygets bygnad och utrustning samt deras rätts lagliga innehafvare.

§. 2.

Actierna äro 370; hvardera lydande på 100 Rdr Banco, och stäld på viss person. De utfärdas, när quittencer å hela det uti dem utsatta beloppet aflemnas. Dock böra, när hvad till fartygets bygnad och utrustning erfordras, blifvit inbetaldt, äfven om det icke upgår till hela det teknade beloppet, actierna utfärdas; likväl i denna händelse med anmärkning om den bristande inbetalningen. I dem åberopas dessa Bolagsreglor, af hvilka jemte hvarje actie ett exemplar utlemnas.

När actier lagligen öfvergå till annan man, böra de, jemte laga bevis om innehafvarens egande rätt, företes hos Directionen, som denna anmälan i sitt Protocoll uptager och genom påskrift å actien intygar; hvarförinnan innehafvaren icke njuter den i actien försäkrade rätt.

De tillskott, hwilka, efter actiernas utfärdande, kunna enligt följande §. betalas, quitteras å actierna.

§. 3.

Den, som försummar de å Bolagsstämma beslutna inbetalningar, antingen å det ursprungligen teknade beloppet eller å de tillskott, dem Bolaget, då svårare reparationer öfverstiga reparations-fondens tillgångar, men i intet annat fall, eger fordra, erlägge, så framt kungörelse om inbetalningen i Stats- och Upsala Tidningarna varit införd trenne gångor, första gången minst en månad före förfallo-dagen, från denna dag ränta, en för hundrade *) tills fyra månader förflutit; hvarefter, så vida han derunder, derest hans vistelseort är Directionen bekant, bevisligen blifvit af Directionen om inbetalningen anmanad, actien eller, om sådan ej ännu är gifven, de till dess erhållande inbetalade medlen till Bolaget hemfalle.

Dock bör kungörelse om ett sådant hemfall i Stats- och Upsala Tidningarna genom Directionens försorg införas.

§. 4.

Af den blifvande årliga behållningen bör:

1:o det förskott innehållas, som för det följande året möjligen kan behöfvas.

2:o en tillräcklig reparationsfond afsättas samt genom Directionens försorg förräntas med afseende både på säkerhet och lätthet att medlen vid inträffande behof lyfta.

3:o återstoden vid lagtima Bolagsstämman mellan actieegarne, i mån af hvars och ens actietal, utdelas; dock utdelas endast hela procent, hvaremot öfverskottet, såsom behållning, ingår i nästa års räkning.

§. 5.

Den skedda utdelningen anteknar Directionen å actierna; hvarjemte actieegaren den serskildt quitterar.

§. 6.

Uttages en årsutdelning icke inom tio år, efter det årets slut, då den först feck lyftas, och anmälas under tiden icke heller hos Directionen laga förfall, hemfalle en sådan utdelning till Bolaget.

§. 7.

Den delegare, som åstundar försärkring för sjö- eller brandskada, besörjer sjelf derom.

§. 8.

Fråga om försäljning af fartyget eller uplösning af hela Bolaget afgöres af pluraliteten bland de vid en dertill utlyst Bolagsstämma afgifna röster; hvilken pluralitet, i denna händelse, bör bestå af minst två tredjedelar af de lemnade rösterna. Ingen delegare i Bolaget kan genom pluraliteten nödgas att deltaga i företag, hvilka ligga utom det ändamål, för hvilket detta Bolag uttryckligen blifvit stiftadt.

§. 9.

Laftima Bolagsstämma hålles i Upsala årligen inom slutet af Januarii månad. Urtima Bolagsstämma sammankallas äfven till Upsala af Directionen, så ofta den nödigt finner.

Bolagsstämma väljer, hvarje gång den samlas, Ordförande och Protocollsförande.

Med det beslut, som af Pluraliteten bland de vid Bolagsstämma afgifna rösterna blifvit fattadt, måste minoriteten och frånvarande åtnöjas, så framt det ej strider emot dessa reglor eller gällande lag.

Kungörelse om Bolagsstämmas hållande införes i Stats- och Upsala Tidningarna 3:ne gångor, och, i fall som icke fordra serdeles skyndsamhet, men alltid i den i §. 8 nämnda händelsen, första gången minst en månad förut.

§. 10.

Lagtima Bolagsstämma eger förnämligast:

1:o att så väl låta sig föredragas revisionsberättelsen, hvilken en vecka förut bör hafva varit för actieegarne tillgänglig, som ock, om förvaltningen godkännes, meddela Directionen décharge.

2:o att välja directeurer och suppléanter i de afgåendes ställe.

3:o att välja 2 revisorer till granskning af det löpande årets räkenskaper och förvaltning, äfvensom 2 suppléanter, hvilka ega att i de ordinarie revisorernes ställe inträda, när de sistnämnde sitt updrag ej kunna utföra.

4:o att bestämma beloppet ej mindre af hvad till reparationsfonden bör afsättas, än af den årliga utdelningen.

§. 11.

Urtima Bolagstämma må till afgörande endast företaga sådana frågor, hvilka fordra hastigare åtgärd och af Directionen blifvit till den hänskjutna.

§. 12.

I Bolagsstämmas öfverläggningar och beslut kunna endast delegare och deras målsmän deltaga. Frånvarande eller hindrad kan skriftligen eller, inför Protocollet, muntligen åt uttryckligen namngifven delegare öfverlåta sin rösträtt. I öfverläggningar, som röra Directionens egna åtgärder, må dennas ledamöter deltaga, men icke i de af sådan anledning vidtagande besluten. För hvarje actie räknas en röst; dock röste ingen för flera än Tjugu actier, ehvad han endast talar för egna eller för sådana i förening med andras. Under iakttagande häraf bör, då omröstning sker med slutna sedlar, en sedel lemnas för hvarje röst; dock må den, som eger 5 eller flera röster, för hvarje 5 röster lemna en sedel med påtekning af röstetalet. Vid öppen röstning eger, då rösterna blifva lika, Ordföranden votum decisivum: men om röstningen sker med slutna sedlar, bör en sedel afläggas och, endast i händelse af paria vota, öpnas för att gifva utslaget.

§. 13.

Bolagets Direction består af 5 delegare, hvilka sins emellan välja Ordförande, Vice Ordförande samt den som för Protocollet.

Desse Directeurer njuta intet arvode. Bland dem afgå första året tvenne, och andra året trenne. Hvilka af de först invalda första gången böra afgå, bestämmes genom lottning.

För att inträda i frånvarande Directeurers ställe, när Directeuren så nödigt pröfvar, böra finnas 4 Suppléanter, af hvilka två årligen afgå.

Dock kan Bolaget å nyo invälja de afgående Directeurerna och Suppléanterna.

§. 14.

Directionen eger:

1:o verkställa de beslut, som å Bolagsstämma blifvit fattade.

2:o med bolagets rätt afgöra alla frågor, hvilka emellan Bolagsstämmor kunna upstå rörande fartygets angelägenheter.

3:o att helst inom sig eller eljest bland öfriga actieegare utse en Correspondentredare, hvilken, så vidt öfverenskommelse derom kan träffas, bör sina åligganden utan arvode bestrida.

4:o att antaga Skeppare, Machinist, Commissionärer och Restauateur, bestämma deras arvoden samt förse dem med nödiga Instructioner.

5:o att minst en gång i månaden af Correspondentredaren uppbära de influtna medlen antingen contant eller i Upsala Landtränteris Depositions-attester.

6:o att inom medlet af December månad emottaga Correspondentredarens årsräkning, och inom årets slut samma räkning, jemte Verificationer samt de hos Directionen, sista Lagtima Bolagsstämman samt derefter sammankallade Urtima Bolagsstämmor hållna Protocoller, aflemna till de utsedda Revisorerna, hvilka sedan inom den 8:de derpå följande Januarii böra hafva granskningen fulländat samt berättelse derom jemte handlingarna aflemnat till Directionen. Denna bör derefter inom 14 dagar hafva sin förklaring färdig att, jemte Revisionsberättelsen, hållas bolagets ledamöter tillhanda, tills lagtima Bolagsstämman inträffar.

Intet beslut kan af Directionen fattas, utan att minst tre ledamöter äro närvarande. Upstå skiljaktiga meningar, gäller den, om hvilken de flesta sig förena eller, i händelse rösterna å båda sidor äro lika, den hvilken Ordföranden biträder.

§. 15.

Correspondentredaren bör vara bosatt i Upsala. Han förer Bolagets hufvudräkning; emottager, för hvarje resa, af Commissionärerna och Skepparen upbörden, som han till Diectionen, enligt föregående §, aflemnar; besörjer den vigtigare correspondensen, som ej åt commissionären är updragen; emottager alla rapporter, klagomål och förfrågningar, hvilka röra fartyg, besättning eller commissionärer och vidtager derefter den åtgärd till afhjelpande eller anmälan his Directinen, som hvar saks beskaffenhet fordrar.

§. 16.

Förslag till förändring af dessa Bolagsreglor få endast vid lagtima Bolagsstämma göras och kunna icke till afgörande företas förr, än vid nästa lagtima Bolagsstämma. Dock må urtima Bolagsstämma förut, om så nödigt pröfvas, sammankallas, för allt om förslaget öfverlägga.

På Bolagets vägnar
R. von KRÆMER.

P. E. BERGFALK.


*) i månaden: jemnför Bolagsstämmo-Prot. för d. 29 Junii 1836 §: 9. Dir. anm.


Bolagsreglor för Delegarne i Ångfartyget Upland, antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala d. 7 Febr. 1837.
Upsala. Leffler & Sebell, 1837. 21 cm, 12 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.