Förnyadt
Hamn-Reglemente
för
CARLSKRONA STAD.

1:o

Till Hamnarnes och Farvattnets upprensande och vidmakthållande bör uti Staden Carlskrona hållas Mudderverk, bestående af Pråm, som drifves antingen med ångmaschineri eller med folk eller med hästar, samt pontoner och flera nödiga redskaper, så många, som Landshöfdingen med Drätsel-Commissionen finner nödigt. Detta mudderverks ändamål är endast, att underhålla Stadens Coopvardie-Hamnar, hvaremot den del af Stadens Hamn, som för Fottan begagnas, på Kongl. Maj:ts och Kronans bekostnad underhålles.

2:o Till mudderverkets underhållande bör af alla in- och utgående skepp eller fartyg en afgift erläggas och utgå med fyra skillingar per läst, så väl för Stadens egna och andra inrikes faryg, som ock för alla de utländska fartyg, hvilka i Sverige vid afgifters erläggande åtnjuta samma fördel som Rikets egna; men för oprivilegierade främmande fartyg må förhöjning i denna afgift af 40 procent ega rum. För de fartyg, som endast för motvind, storm, eller nöd in- och utlöpa, och hvarken lossa eller lasta, eller blifva vinterliggare, erlägges hälften mindre.

Alla Kronans fartyg, äfvensom enskiltes fartyg, som föra varor eller effecter, tillhörige Kronan, och som ej lossa medhafvande laster vid Stadens bryggor, undantagas från skyldigheten att erlägga förenämnde afgift.

3:o Öfver förvaltningen af de i Mudder-Cassan inflytande medel, mudderverkets anskaffande och vidmakthållande samt arbetets bedrifvande, tillkommer Stadens Drätsel-Commission att hafva vård. Uppbörden af dessa medel förrättas efter Commissionens förordnande, antingen af Tolags-Bokhållaren eller Skepps-Clareraren, som deröfver håller en med Drätsel-Commissionens Insegel förvarad Special, och månadtligen, jemte förslags aflemnande, insätter medlen i Stads-Cassan, hvarföre årlig räkning bör göras, som granskas i den ordning Reglementet för Drätsel-Commissionen utstakar.

4:o Vid Mudderpråmen forordnas af Drätsel-Commissionen en Pråmmästare, som deröfver samt muddringen hafver vård och inseende, huru den efter befallning på utvista ställen förrättas, hvarom Commissionen utfärdar Instruction och Reglemente, serskilt för hvarje år, som af Landshöfdingen bör godkännas, ifall han ej uti utfärdandet deltagit inom Commissionen.

5:o Hvad som uppmuddras bör genast uppläggas på de ställen, som af Drätsel-Commissionen utsedde varda, samt nyttjas till Stadens allmänna behof eller ock till enskilta aflåtas, emot skälig betalning till Mudder-Cassan.

6:o Alla de, som skepp eller fartyg föra, blifva strängeligen förbjudne att utkasta mer eller mindre af sin barlast eller annat, som förorsakar uppgrundning i eller utanför inloppen i farleden, i hamnen eller på redden, utan böra föra och lägga dem på de ställen nära vid hamnen eller sjön, som af Drätsel-Commissionen dertill utses och genom anslag vid Tullkammaren anvisas. Den, som bryter häremot, vare förfallen till böter af 33 R:dr 16 sk. Banco, samt ersätte dessutom den kostnad, som till den obehörigen utkastade barlastens återupptagande och bortförande kan erfordras. Och skall det åligga Lotsarne, vid Tio Riksdalers vite, att varna alla ingående Skeppare om iakttagande af hvad i denna §. stadgadt är; i hvilket afseende Drätsel-Commissionen bör föranstalta att nuvarande och blifvande Lotsar alltid äro försedde med ett tryckt exemplar af detta Reglemente. Den, som utan Drätsel-Commissionens tillstånd, tillgriper upplagd barlast, vare förfallen till Tio Riksdalers böter, och dessutom skyldig återställa hvad han olofligen tillgripit, eller ock Mudder-Cassan derföre förnöja.

7:o Eho, som ifrån staden utförer och uti hamn och vikar, vid Skeppsbron eller andra bryggor utkastar skräde, orenlighet eller gödsel, litet eller mycket, bör derföre böta Sex Riksdaler 32 sk. Banco och dessutom vara skyldig att genast låta upptaga hvad han således olofligen utkastat eller ersätta all dertill erforderlig kostnad.

8:o I alla de fall, der plikt finnes i detta Reglemente stadgad, bör densamma fördubblas då förbrytelsen andra gången föröfvas af den, som förut derföre dömd blifvit.

9:o Alla efter detta Reglemente fallande böter böra fördelas hälften till angifvaren eller åklagaren och andra hälften till Mudder-Cassan.

10:o Jemte det Landshöfdingen eger att tillse, det Drätsel-Commissionen har noga inseende öfver handhafvandet af denna författning, skall det åligga Stads-Fiscalen och Policebetjeningen, Tolags-Bokhållaren, Underbetjeningen och Tullverket, amt Lots-Uppsyningsmän och Lotsar att hafva noga uppsigt och vård deröfver, att alla förbrytelser häremot varda angifne och åklagade samt förbrytaren till laga plikt befordrad, så kärt dem är att derföre undvika det ansvar, att sjelfva till lika plikt med förbrytaren vara förfallne, om de öfvertygas att hafva haft kunskap om förbrytelsen och den likväl förtegat.

11:o Alla förbrytelser, som emot detta Reglemente kunna begås vid inloppen i Stadens hamn, farleden och på redden, böra vid Policekammaren genast upptagas och afgöras samt derifrån såsom andra Policemål fullföljas.

Skulle för öfrigt framdeles någon förbättring uti inrättningen tarfvas, bör sådant af Landshöfdingen på Magistratens, eller Drätsel-Commissionens anmälan till Kongl. Maj:ts Nådiga bepröfvande i underdånighet föreslås och andragas.

Gillas,
Stockholms Slott den 4 November 1835.
CARL JOHAN.

C. D. SKOGMAN.


CARLSKRONA, 1836. Tryckt hos P.E. Flygare.