Instruction för Hamnfogden.

1:o Hamnfogden åligger att tillse och befordra ordning uti alla Stadens Canaler, så att paßagen för Fartyg och Båtar alltid är fri, öppen och obehindrad, och att inga Fartyg få winterligga.

2:o Att Fartyg och Båtar, som äro utloßade, ej må, så wida de icke genast skola åter intaga last, i Hamn-Canalerne qwarligga till hinder för Fartyg eller båtar, som ankomma, antingen för sådant ändamål, eller ock för att något sälja.

3:o Att noga efterse och befria Canalerna från sjunkne båtar och farkoster.

4:o Hålla säkre landgångar för alla inkommande fartyg, emot en skälig lega.

5:o Efterse och hindra, att timmerflottar qwarblifwa i Canalerne och att transporten dermed werkställes genom Staden genast efter det flotten paßerat Slussen, i händelse den kommer från Mölndahls Å, och åter, i händelse den kommer från Staden för att föras ut till berörde å, flotten då genast lägges så nära intill Slußportarne, att den, wid deras första öpnande blir utförd, wid den bot, därföre stadgad är.

6:o Alla Hamn-Canaler, så långt Stadens grund sig sträcker, så wäl som alla genom Wallraseringen tillkomne Hamnar och Canaler wara inbegripne under denna ordning och Hamnfogdens tillsyn,

7:o Hamnfogden åligger hafwa tillsyn deröfwer, att Hamnwakarne i Stadens Canaler hållas öpne.

8:o Att spillning af Gödsel, Skräden eller annan orenlighet icke förorsakar ny grundning i Canalerne.

9:o Att Båtar ej uppdrages på Kajerna eller andra ställen, då de äro till hinder.

10:o Att ungdom och äldre personer icke simma eller bada i Hamn-Canalerne.

11:o Att wederbörande fullgöra skyldigheten, att hwarje afton, innan mörkret infaller, tillåsa jernlänkarne å de kring Hamn-Canalerne uppsatte Stenpelare.

12:o Takpannor, Mur- eller Gråsten eller Barlast, får ej på Stora eller Lilla Torget uppläggas, utan att anmälan förut göres hos Hamnfogden, som det åligger tillse, att stenen, pannorne eller barlasten, sednast fyra dygn efter afloßningen afhämtas och platsen rengöres.

13:o Hamnfogden åligger, att dageligen inställa sig hos Politie-Borgmästaren, för att rapportera om något förefallit, och emottaga deß befallningar. Götheborgs Rådhus den 10 Nov. 1815.

Borgmästare och Råd.


Götheborg, Tryckt hos Lars Wahlström, 1821.


Instruction för Hamnfogden.
Göteborg. Tryckt hos Lars Wahlström, 1821. 20 cm, 2:mo, [4] s.