Kungörelse
rörande Ångbåtsfarten emellan Christiania, Göteborg och Köpenhamn.

Till följe af Kongl. Norrska Regeringens Finance-, Handels- och Tull-Departements Kungörelse d. 30 i sistl. månad, samt skrifvelse till mig af d. 13 dennes, komma Kongl. Norrska PostÅngfartygen Prins Carl och Constitutionen d. 7 nästinst. Maj att för innev. är börja deras fart emellan Norrige, Sverige och Danmark; och komma desse Fartyg ifrån förbemälte dag till slutet af September månad regelmässigt gå, en gång hvarje vecka fram och tillbaka, emellan Christiania, Götheborg och Köpenhamn, samt emellan Christiania, Fredriksværn och Christiansand, sålunda att:

Hvar Tisdags morgon kl. 5 utgår Fartyget Constitution från Christiania till Fredriksværn, hvarest det, efter att hafva anlupit Dröbak, Holmestrand, Horten, Moss och Vallös, ankommer samma dags eftermiddag.

Hvar Tisdags eftermiddag kl. 6 utgår Fartyget Prins Carl från Fredriksværn till Götheborg, ankommer hit Onsdagsmiddagen och afgår samma dags eftermiddag kl. 5, men i September månad kl. 4, härifrån till Köpenhamn; hvarets det ankommer Torsdagsförmiddag.

Hvar Fredags eftermiddag kl. 4 utgår berörde Fartyg Prins Carl från Köpenhamn till Götheborg, ankommer hit Lördagsförmiddagen och afgår härifrån samma dags eftermiddag kl. 2 till Fredriksværn, dit det anländer tidigt Söndagsmorgonen.

Hvar Söndags morgon, så snart Fartyget Prins Carl ankommit från Götheborg till Fredriksværn, utgår Fartyget Constitutionen derifrån till Christiania, hvarest det, efter att hafva anlupit ofvannämde mellanliggande ställen, ankommer Söndagsaftonen.

Medan Fartyget Prins Carl gör touren från Fredriksværn till Götheborg, Köpenhamn och tillbaka, gör Fartyget Constitutionen tour från Fredriksværn till Christiansand, samt de mellanliggande orterna Brevig, Kragard, Öster-Risöer och Arendahl, och tillbaka till Fredriksværn.

Tilla alla dessa Städer och Platser kunna Passagerare med Fartygen medfölja samt varor afsändas.

Priserne äso för Passagerare å 1:sta Platsen:
Från Götheborg till Christiania 8 Sp:d 80 sk.
" Fredriksværn 6 Sp:d
" Christiansand 10 S:d 20 sk.
" Köpenhamn 9 Sp:d

Passagerare på 2:dra Platsen betala hälften häraf.

För Barn emellan 10 och 15 år betala hälften och under 10 år en tredjedel, af hvad för hvarje plats af fullvuxne erlägges.

Dessutom betalas i Inskrifnings- och Vägarepenningar af hvarje Passagerare 16 sk. I Uppassningspenningar för 1:sta platsen 16 sk.

För Familjer, hvarmed förstås man, hustru och barn, är tillsvidare följande lindring bestämd, när sådane personer tillsammans färdas å Ångfartygen, att för 2:ne fullvuxne personer endast betalas som för 1½ person, för 3 som för 2¼ person, och för 4 som för 3 personer. För hvarje fullvext person hvaraf familjen består öfver 4 erlägges hälften så mycket som för en ensam person. För barn under 15 år lemnas ingen annan moderation än den ofvan anförda.

Passagerare hafva rättighet att mot här upptagne afgifter medföra Resetyg å 1:sta platsen till 4 £# och å 2:dra platsen 2 £# vigt. Till förenämnde Hufvudstationer kunna Voiturer medtagas, hvarföre då betalas för ett åkdon med 4 hjul lika med 2 Passagerare å 1:sta plats samt för ett dylikt med 2 hjul som för 1 Passagerare å 1:sta platsen.

De, hvilka såsom Passagerare vilja åtfölja Fartyget, böra härstädes anmäla sig och sine saker, minst 2:ne timmar före Fartygets afgångstid, hvarest, mot fragtens erläggande och behörigt Pass förevisande erhålles biljett till Fartyget, som utvisar hvilken plats man betingar sig.

Enhvar som vill nyttja Koy, anteknar sig i det dertill på Fartyget befintelige Protokoll, och har rättighet till dylik så länge någon finnes att tillgå. För nyttjandet deraf betalas å 1:sta plats 24 sk. och å 2:dra platsen 8 sk- Norrskt Specie för hvarje 24 timmar eller kortare tid, han reser med Fartyget.

Persedlar af högre vigt än 100 # och större omfång än 8 kubikfot fortskaffas icke med Fartygen.

För saker, som med Fartygen försändas, äro afsändarena berättigade att erhålla bevis, hvarföre betalas för hvarje Persedel 4 sk. Norrskt Specie. Fragten och öfrige afgifter kunna betalas både med Norrska och Svenska penningar. I sednare fallet efter den cours som af Kongl. Norrska Finance Departementet bestämmes.

Om sådane varor afsändas, eller med Fartyget ankomma, som fordra Tullklarering, böra emottagarena och afsändarena derom sjelfva besörja.

Alla saker, som skola medsändas Fartyget, böra vara försedde med utförlige och tydlige adresser, såvida icke AdressBref medföljer, då endast märke och Destinationsorten behöver utsättas. För dylika enkla Bref betalas intet.

Dylike saker böra vara härstädes aflemnade minst 3:ne timmar före Fartygets afgångstider.

Inga lösa bref få medsändas, eller af Passagerare medtagas.

På Fartygen äro Restauratörer antagne, som mot fastställd Taxa servera Passagerare.

Under loppet af sommaren kommer Fartyget Constitutionen att göra 2:ne tourer till passagerares och sakers befordrande emellan Christiansand och Bergen, sålunda, att Fartygen utgår från Christiansand Fredagen d. 21 Juni och Fredagen d. 16 Augusti, samt från Bergen Söndagen d. 30 Juni och Söndagen d. 25 Augusti. Under de 2ne veckor Fartyget Constitutionen går emellan Christiansand och Bergen blifver ingen Ångfartygsfart emellan Christiansand och Fredriksværn, hvaremot Fartyget Prins Carl under denna tid fullföljer farten såväl emellan Fredriksværn och Köpenhamn, som emellan Fredriksværn och Christiania.

Föröfrigt anmärkes, att det Danska Ångfartyget Fredrik den VI afgår från Köpenhamn till Trawemünde hvar Måndagseftermiddag kl. 2, och från Trawemünde till Köpenhamn hvar Tisdagsafton kl. 6, samt från Köpenhamn till Kiel hvar Fredagsmorgon kl. 8, och från Kiel till Köpenhamn hvar Lördagsafton kl. 7.

Närmare upplysning om hvad med denna Ångfartygsfart gemenskap äga kan, lemnas af underteknad, Fartygens härvarande Kommissionär. Tullstation Klippan vid Götheborg d. 4 April 1833.

Gust. Jac. Flintberg,
Öfverinspektor.Götheborg 1833. Löwegrenska Boktryckeriet,


Kungörelse rörande Ångbåtsfarten emellan Christiania, Götheborg och Köpenhamn.
Götheborg. Löwegrenska Boktryckeriet, 1833. 36 cm, [2] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime_History | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.