KUNGÖRELSE.

Vid Ångfartens början detta år utfärdade Directionen för Ångfartyget "Örsundsbro" en Prospectus i afseende å den ordning, som för Fartygets gång tills vidare komme att iakttagas. Directionen får nu, likaledes tills vidare, i denna ordning göra följande förändringar:

Från Måndagen den 11 Juni räknadt afgår Ångbåten kl. 8 f.m. alla Måndagar och Thorsdagar från Örsundsbro till Stockholm och åter alla Onsdagar och Lördagar, samma tid. Dess pråmar hafva trenne hufvudstationer, Kornhamn i Stockholm, Örsundsbro och Wijks gård; och blir en pråm tillgänglig hvarje resa från Örsundsbro och Stockholm samt alla Thorsdagar från Wijk. I Stockholm ligger hvarje pråm för lossning och lastning, minst 4 dagar och derutöfver, då öfverenskommelse derom med Befälhafvaren träffas, alt utan serskild afgift.

En reservpråm blir dessutom tillgänglig att begagnas, efter reqvisition hos Befälhafvaren eller Fartygets Commissionärer, med vilkor att pråmen på utsatt tid af den sig deraf vill begagna mottages och aflemnas högst 1/8:dels mil från Ångbåtens farled för resan; häri göres blott undantag för Friberg, der pråm af Ångbåten, på skedd begäran, aflemnas och afhemtas. Går reservpråm på Stockholm, lemnas Frakt enligt taxa för det som lastas, med förbindelse att ersätta skilnaden, om frakten ej uppgår till Rdr 60 R:mt. För begagnande af pråm på andra platser i farleden eller 1/8:dels mil derifrån, öfverenskommes med Befälhafvaren.

Ångbåten går gemenligen blott med en pråm och aldrig med flera än tvenne.

Pråmarnas och Ångbåtens besättning biträder alltid vid lossning.

För gods, aflemnadt efter fraktsedel och quitteradt, ansvarar mottagarem enligt lag och författningar.

För de aflastares räkning, som sådant önska, åtager sig Kapten E.C. Norlin, adress Upsala och Årby, i Stockholm försälja spannmål mot vanliga omkostnader med ansvar för, att de skola fullt erhålla gångbara priser efter varans qvalité. För sådan händelse böra aflastarne alltid något före lastningen tillskrifva Kapten Norlin med uppgift på varans qvantitet och vigt samt lastningsdagen eller ock blott vid lastningen på fraktsedlarne anteckna att det önska få varan försåld genom Kapten Norlins försorg. En månad efter afsändningsdagen lemnas redovisning och penningar för varan der aflastaren så önskar, om partiet är betydligare; men vid Årby för de mindre poster, som lastas vid Wijk och Onsdagarne vid Örsundsbro för sådana poster lastade vid Örsundsbro eller Friberg.

Restauration finnes om bord.

Fartygets Commissionärer äro vid Örsundsbro Värdshusvärden Andersson, vid Wijk Bokhållaren derstädes och i Stockholm Hr M. Möller.

Alla Pråmar äro försedda med däck, tjenlige för transport af Kreatur, och afgiften för

En Oxe 3 Rdr.
En Ko med Kalf 2 " 50 öre.

och minde djur i förhållande derefter.

Afgiften från Örsundsbro och Wijk till Stockholm eller derifrån till förutnämnde ställen är för öfrigt:

Akter-Salongsplats 2 Rdr.
För Salongs d:o 1 " 50 öre.
Däcks d:o 1 "
Pråms d:o - 75 öre.
En T:a Säd - 40 öre.
En T:a salt Fisk - 50 öre.
1000 Tegel 7 " 50 öre.

och i proportion derefter för kortare väg eller annat gods. Tegel må dock ej tagas efter förenämnde pris, annat än då Sädeslast eller annan lika fraktgifvande last saknas, så framt ej derför betalas samma frakt som för en pråmlast säd.

Örsundsbro den 23 Maj 1857.

DIREKTIONEN


UPSALA 1857. J. Sundsvallson.


Kungörelse.
Upsala. Sunvallson, 1857. 40 cm, [1] s.
Prislista för sträckan Stockholm-Örsundsbro.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.