Kungörelse.

Ångfartyget Örsundsbro som börjar sina reguliära tourer Thorsdagen den 6:te nästkommande Maij, afgår derefter tills widare:

hwarje Måndag och Thorsdag från Örsundsbro till Stockholm, samt åter hwarjeOnsdag och Lördag. Afgångstiderna blifwa kl. 8 f.m. till den 1 October men derefter kl. 7 f.m.

Ångfartygets Pråmar hafwa 3:ne hufwudstationer, nemligen wid Kornhamn i Stockholm, Örsundsbro samt Wijks gård, och blir hwarje resa en af dem tillgänglig från Örsundsbro, samt deßutom hwarje Thorsdag en från Wijk.

Till Friberg ankommer en Pråm från Stockholm första Lördagen hwarje månad, och afgår åter påföljande Måndag.

För loßning och lastning blir hwarje Pråm liggande minst 4 dygn i Stockhlm, och kan efter anmälan hos Befälhafwaren på Ångfartyget, denna tid något förlängas, om wid sådant särskildt tillfälle så behöfwes.

En reservpråm blir deßutom tillgänglig att begagnas, efter requisition hos Befälhafwaren eller Fartygets Commissionärer, med wilkor att Pråmen på utsatt tid af den sig deraf will begagna mottages och aflemnas högst 1/8:dels mil från Ångbåtens farled för resan. Går reservpråm på Stockholm, lemnas frakt enligt taxa för det som lastas, med förbindelse att ersätta skillnaden, om frakten ej uppgår till Rdr 60 R:mt. För begagnande af pråm på andra platser i farleden ej uppgår til 60 Rdr Rmt. För begagnandet af pråm på andra platser i farleden eller 1/8:dels mil derifrån, öfwerenskommes med Befälhafwaren.

Ångbåten går wanligen blott med en pråm och aldrig med flera än twenne.

Pråmarnas och Ångbåtens besättning biträder alltid wid lossning.

För gods, aflemnadt efter fraktsedel och qwitteradt, answarar mottagaren enligt lag och författningar.

Restauration finnes ombord.

Öfwerenskommelse om frakt uppgöres antingen med Befälhafwaren på Ångbåten, Kapten Jönssom, som träffas wid Örsundsbor hwarje Söndag och å Ångfartyget wid Kornhamn i Stockhlm hwarje Tisdag och Fredag eller ock med Ångfartygets Commissionär Wärdshuswärden Anderson wid Örsundsbro.

För tyngre och större fraktgods än paqueter, som Hr Anderson för waruegarnes räkning lastar eller loßar och i förwar tager, eger han uppbära en afgift af 12 öre för hwarje.

Wid Friberg mottager Befallningsmannen Fogelstör, fraktgods och lemnar nödiga upplysningar.

Alla Pråmar äro försedda med däck tjenliga för transport af Kreatur, och afgiften för

En Oxe 3 Rdr.
En Ko med kalf 2 — 50 öre.

och minde djur i förhållande derefter.

Afgiften från Örsundsbro och Wijk till Stockholm eller derifrån till förutnämnde ställen är för öfrigt:

Akter-Salongsplats 2 Rdr.
För Salongs d:o 1 — 50 öre.
Däcks d:o 1 — — —
Pråms d:o – — 75 —
En T:a Säd – — 40 —
En d:o salt Fisk – — 50 —
1000 Tegel 7 — 50 —

och i proportion derefter för kortare wäg eller annat gods. Tegel må dock ej tagas efter förenämnde pris, annat än då Sädeslast eller annan lika fraktgifwande last saknas, så framt ej derför betalas samma frakt som för en pråmlast säd.

Pingst- och Midsommardagarne kommer Ångfartyget att kl. 8 f.m. afgå på Lustresor från Örsundsbro till Skokloster och Rosersberg samt återwänder på aftnarne; afgiften blir till det förra stället 50 öre och till det sednare 75 öre person för fram- och återresan.

Efter föregången anmälan hos Befälhafwaren å Fartyget får detsamma under Söndagarne förhyras till Lustresor mot en afgift af 50 Rdr Rmt för hel dag.

På pråmarne till befraktning ej äro upptagne, få de åtföljande pråmkarlar, efter anmälan hos Kapten Jönson, förhyras till transporterande af sand mot en afgoft af 10 Rdr för hwarje last, derföre pråmen dock icke får uppehållas mer än 3 ā 4 dagar.

Örsundsbro den 24 April 1858.

Directionen.


Upsala, J. Sundswallson. 1858.


Kungörelse.
Upsala. Sunwallson, 1858. 38,5 cm, [1] s.
Prislista för sträckan Stockholm-Örsundsbro.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.