CARL JOHAN med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung.

Wår Ynnest och Nådiga belägenhet med Guds Allsmäktig, Troman, Grefwe, Contre Amiral, Chef för Förwaltningen af Sjörärenderne, t.f. Chef för Stor-Amirals Embetets Tredje Afdelning, Commendeur af Wår Swärds Orden med Stora Korßet! Uti Skrifwelse af den 16:de nästledne Januarii hafwen I till Wår Nådiga Pröfning i underdånighet öfwerlemnat ett af FörwaltningsUtskottet öfwer Hamn- och Grundpenningar i Upsala upprättadt förslag till nytt Reglemente och Taxa för Segelfartens begagnande i Upsala Å, hwilket förslag WI funnit wara af följande lydelse:

1:sta Afdelningen.

Om Styrelsen och Uppbörden.

§. 1.

Åt ett Förwaltnings Utskott med Länets Höfdinge till Ordförande och Borgmästaren i Upsala till Vice Ordförande, samt Sex sakkunnige, för redlighet, drift och förmögenhet kände personer till Ledamöter, hwaraf Ordföranden kallar twå, och Upsala Stads Borgerskap wälja fyra, är öfwerlemnadt, så wäl Uppbörd af Hamn- och Grund-penninge afgiften, som deße medels förwaltning och anwändande till Hamnens jemte deß Bryggas samt Segelledens framgena underhåll i farbart skick, med hämtad ledning af Kongl. Maj:ts StorAmirals Emtetes Tredje Afdelnings föreskrifter, och med ersättnings skylldighet för Utskottets Ordförande och Ledamöter, i händelse deß föreskrifter åsidosättas.

§. 2.

Hufwudsaklige beslut måge icke kunna fattas, med mindre, utom Ordföranden, eller Vice Ordföranden, Tre Ledamöter tillstädes äro; Och sammanträder Förwaltnings Utskottet endast uppå kallelse af Ordföranden eller vice Ordföranden, derest icke de, för något särskilldt fall, annorlunda kunna förordna; Gällande wid omröstning, i händelse af olika meningar samt lika röstetal, den åsigt som Ordföranden, eller i deß frånwaro, vice Ordföranden, biträdt.

§. 3.

Wid alla arbetsföretag eller beslutandet af utgifter eljest, der den beräknade kostnadssumman öfwerstiger 500 Rdr Bco, åligger det Förwaltnings Utskottet att göra hemställan i ämnet till Stor Amirals Embetets Tredje Afdelning, samt afbida deß beslut innan werkställighet sker; Men i frågor som afse utgift till belopp af endast 500 Rdr eller derunder, får en sådan werkställighet straxt följa, då den af Förwaltnings Utskottet beslutad blifwer.

§. 4.

Förwaltnings Utskottet äger, att sig till biträde wid Uppbörden af Hamn- och Grund-penningar samt Bro-afgift, emot arfwode, antaga en särskilld Fogde och öfrigt nödigt biträde, derest icke samma Uppbörd och öfrige göromålen annorlunda kunna bestridas.

§. 5.

Till undanrödjande af de hinder och olägenheter för trafiquerande, som äro oskiljaktige från Uppbörd af Hamn- och Grund-penningar efter warors stycketal, skall Hamn- och Grund-penninge afgift i Upsala Stad, hädanefter fortfarande erlägges för alla antingen till Stadens Hamn-bryggor, eller ock till andre, emellan Staden och utloppet i Mälaren, midt för Kungshamns, straxt bortom Flottsund belägna, så kallade Fiskare-stuga, warande in- och utlastnings ställen, med Last ankommande, äfwensom med Last derifrån afgående Fartyg, Jakter eller Båtar, i mån af deras Storlek och Lästetal, enligt ordentliga Mätare-bref, hwilka Mätare-bref hwarje Femte år böra förnyas, äfwensom deßemellan, då Fartyg undergått en sådan ombyggnad, hwarigenom deß drägtighet blifwit förändrad.

§. 6.

Skeppsredare, hwars Fartyg antingen med Last ifrån de i föregående §. omförmälde in- och utlastnings ställen afgår, eller ock dit anlända, skall för hwar och en särskilld resa, erlägga Hamn- och Grund-penninge afgiften med 24 skillingar Banco, för hwarje Läst som Fartyget enligt Mätare-bref innehåller; till följd hwaraf det åligger Skepparen att, uppå anfordran, uppwisa Mätare-bref å det Fartyg han förer, wid 6 Rdr 32 sk. wite, samt äfwentyr att warda med deß Fartyg anhållen.

§. 7.

ÅngFartyg erlägga ej mindre i Hamn- och Grund-penningar för Fartyg och innehafwande Last, i ett för allt för hwarje upp- eller nedresa genom större eller mindre del af den i 5:te §. omnämnde Kanal-linie 6 Rdr 32 sk. Banco, än ock en särskilld Paßagerare-afgift af 2 sk. Bco för hwarje utöfwer Skeppsbesättningen om bord warande Person, hwilken Paßagerare-afgift dock icke får ifrågakomma för Kongl. Maj:ts och Kronans Commenderade Troupper; Åliggandes det Befälhafwaren å Ångfartygen, att wid ankomst till Upsala, i och för Paßagerare-afgiftens controllerande, wid Tio Riksdalers böter, samt äfwentyr att warda i sin resa hindrad, aflemna intyg från Billet-FörsäljningsContoret i Stockholm på antalet af de för resan försållde Paßagerare-billetter; äfwensom ÅngFartygs-befälhafwarens enskildta derå meddelta uppgift, å under resan afgångne och tillkomne Paßagerare; ägande FörwaltningsUtskottet att, då det dertill tror sig äga fog, controllera upgiften å Paßagerare genom den specifika Paßagerare-Listans affordrande, eller annorledes på tjenligt sätt. Slik uppgift om försållde Paßagerare-billetter, aflemne ock Billet-Contoret i Upsala för hwarje gång ÅngFartyg derifrån afgår. Sker uppsåtligt underslef till Paßagerare-afgifts undansnillande, skall dubbel afgift utgå, och förutnämnde bötes-belopp deßlikes erläggas.

§. 8.

Fär alla små båtar, eller så kallade Ekstockar, skola då de med last antingen afgå eller anlända, 4 sk. Banco, för hwarje resa erläggas.

§. 9.

För rättighet att lägga till wid Stadens öfre Hamnbrygga, betala Fartyg Bro-afgift med 6 runst. Bco per Läst för hwarje dygn. ÅngFartyg betala sådan afgift i ett för allt för hwarje gång det lägger till wid Bryggan, med 8 skillingar Banco — och äge företrädes-rätt till bryggans begagnande.

§. 10.

För alla Kanal-werket tillfallande afgifter af Fartyg, Jakter och Båtar, äfwensom för böter och skadestånd, hwartill Skeppare och Båtfolk, enligt detta Reglemente, kunna göra sig förfallne, answare Fartyg, Jakt och Båt, hwilka må som underpant quarhållas, intill deß betalning följt, eller godkänd borgen ställts. Hamn- och Grund-penningar samt Bro-afgift, erlägges då Fartyg. Jakt och Båt i Upsala inträffa eller derifrån afgå, hos den dertill af Förwaltnings Utskottet utsedde Uppbördsman, emot af honom meddelande quittence och så kallad Paßer- eller Fri-sedel, hwilken sistnämnde handling wid genomfarten af H. Kgl. H. Prins Gustafs, eller f.d. Flottsunds Bro, der, till den som i sådant afsende utsedd är, aflemnas och hwarförutan genomfart wid Bron icke medgifwes. Hamn- och Grund-penningar för Farkoster, de der icke inlöpa genom nämnde Bro, men lägga till för Lasts loßande eller emottagande emellan Bron och det i 5:te §. omnämnde Åns egentliga utlopp i Mälaren, erlägges till Förwaltnings Utskottets, wid Prins Gustafs Bro utsedde ombud; Och får hwarken in- eller ut-lastning börjas, förr än afgift betald är. Hwarförutan Förwaltnings Utskottets ombud äger, att i det fall, att Farkosten med Mätare-bref skall försedd wara, nämnde handling affordra och intill deß afgiften betald är quarhålla.

§. 11.

Förwaltnings Utskottets årsräkning med Verifikationer så till Debet som Credit, skall 2:ne månader efter det Segelfarten upphör, eller sist innom Januarii månads utgång det påföljande året, insändes till behörig granskning af Stor Amirals Embetets Tredje Afdelning; Och i händelse af icke nöjaktigt förklarade anmärkningar, öfwerlemnas desamma till afgörande i laga ordning utaf Upsala Stabs Magistrat, med iakttagande af jäf, för den eller de Magistrats-personer, hwilka i Förwaltningen deltaga.

Beswär öfwer Magistratens beslut fullföljas i den ordning, som för Politi- och Ekonomi-mål stadgad är.

2:dra Afdelningen.

Om Segelfarten.

§. 1.

Då Fartyg från motsatt håll nalkas den smalare delen af Kanalen, eller så kallade Pål-ån, der bredden icke medgifwer desammans mötande, eller omgående, skall Fartyg, som förut till tjenlig mötesplatts ankommer, derstädes wänta, intill deß det fartyg hunnit förbi, hwilket redan ingått i den smalare Kanalen; dock att, i hwad fall som hällst, wid Ångfartygs ankomst och närmande till den smalare Kanal-linien, annat Fartyg, som kommer ifrån motsatt håll, icke bör der inlöpa, utan owillkorligen afbida ÅngFartygs förbigående; och sådant allt wid bestämdt wite af 10 Rdr samt skadeersättning.

§. 2.

Söker den, som Hamn- och Grund-penningar, eller Broafgift erlägga bör, sig att nämde afgift undandraga eller ådagalägger tredska wid afgiftens betalande, böte derföre särskildt 10 Rdr.

§. 3.

Alldeles förbjudes:

Att lasta Fartyg till mer än Åtta fot.

Att färdas fortare med Ångfartyg emellan Prins Gustafs Bro och Stadens Hamnbrygga, än 1¼ timma.

Att lägga Fartyg på twären i Segelleden.

Att staka Fartyg fram.

Att ankra någorstädes ifrån så kallade Pål-åns början och widare uppåt Kanalen eller Ån; utan bör endast wid medgifna tilläggningsställen hafwas fäste, Akter och För.

Den som bryter emot någotdera af nyß uppräknade förbud, plickte för hwarje särskilld öfwerträdelse 10 Rdr; ersätte ock kostnad och skada.

3:dje Afdelningen.

Fredlysnings Stadga.

§. 1.

Skeppare, deß Folk, eller någon annan, måge icke tillfoga Kanalen eller deß anläggningar, såsom Broar och Pålwirke m.m., någon åwerkan, eller uti sjelfwa Kanalen, eller öfrige Farleden kasta sten, grus eller dylikt. Bryter någon häremot, böte 25 Rdr. Sönderseglar Skeppare af oaktsamhet, eller eljest utan upsåt, Hamnbrygga eller annan Kanalens tillhörighet, plickte 10 Rdr och ersätte i bägge fallen den skedda skadan.

Wid wite af 10 Rdr och skade-ersättning, ware ock förbjudit: att uti Kanalens sidor, i Pålwerket eller Bro-murarne, stöta med båtshakar eller annat spetsigt werktyg, utan bör för Fartygs afhållande från sidorne, der sådant oundgängeligen erfordras, begagnas bärlingar, försedde med minst 4 tums stor klump å ändan; åliggandes derjemte hwar och en, att, så widt ske kan, segla midt uti farleden.

De af FörwaltningsUtskottet i och för upbörd, eller eljest för tillsyn i afseende på segelfarten, utsedde Betjenter, ware från allt förolämpande med ord eller gerning, under deras tjensteutöfning fredade. Den emot dem sig förgår, skall derför anses i öfwerensstämmelse med hwad för Kongl. Maj:ts och Kronans Betjente, under deras tjenste-utöfning stadgat är; Börande åter förutnämnde Betjenter, å sin sida uti deras åliggande ej tillfoga någon den ringaste orätt, utan alla tillbörligen bemöta.

Böter som efter denna Taxa och Reglemente utgå, beräknas i Banco mynt och gånge till twåskiftes, emellan angifwaren, samt Hamn- och Grund-penninge Caßan. Wäckes åtal om Bötes-answarighet, må ej Skeppare afsegla förr än böterne blifwit erlagde eller godkänd borgen derföre ställd; och warde åtal och twister härom, samt ersättingsfrågor med iakttagande af wanlig rättegångs-ordning för Politi- och Ekonomi-mål, afgjorde af Upsala Stads Magistrat.


Wid föredragningen häraf hafwe WI funnit godt i Nåder gilla ofwanberörde förslag till Reglemente och Taxa för Segelfartens begagnande i Upsala Å, dock med den redactions-förändring af 7. §. i Förslagets 1:sta Afdelning, som I, uppå anförde skäl, i underdånighet hemställde, i följd hwaraf berörde §. bör blifwa så lydande:

"Ångfartyg erlägge i Hamn- och Grund-penningar för Fartyg och innehafwande last, för hwarje upp- eller ned-resa genom större eller mindre del af den i 5:te §. omnämnda Kanal-linia, 6 Rdr 32 sk. Banco, samt deßutom en Paßagerare-afgift af 2 sk. Banco för hwarje utöfwer skeppsbesättningen om bord warande person; börande dock denna Paßagerare-afgift icke få ifrågakomma för Kongl. Maj:ts och Kronans Commenderade Troupper. ÅngFartygs Befälhafwaren åligger att wid ankomsten till Upsala, wid Tio Rdr Bco böter och äfwentyr att warda i sin resa hindrad, till den af FörwaltningsUtskottet tillsatte Uppbördsmannen aflemna en skriftlig summarisk uppgift å medhafwande antal Paßagerare; samt att för controllerandet af detta antal, inför samme person, om så påfordras, uppwisa den medhafde specifika Paßagerare-listan. För resa från Upsala aflemnas äfwen dylik uppgift, antingen när ÅngFartyget afgår, eller ock, om sådant skulle orsaka dröjsmål, i händelse att paßagerarnes antal då ännu icke wore af Fartygs Befälhafwaren kändt, nästa gång ÅngFartyget till Upsala anländer. Deßa upgifter, hwilka böra ware wederbörligen undertecknade med datum och Fartygs Befälhafwarens namn, komma att, såsom verification för debitering af Paßagerare-afgifts-uppbörden, widfogas FörwaltningsUtskottets redogörelse." Och hafwe WI derjemte welat härmed i Nåder förklara, att ifrågawarande Reglemente och Taxa böra till en början, under Fem år, räknadt från och med det innewarande, tjena till efterrättelse. Hwilket Wi Eder till Nådigt swar och Wederbörandes förständigande, härigenom tillkännagifwande; Befallande Eder Gud Allsmäktig Nådeligen.

Stockholms Slott den 5:te Mars 1836.

CARL JOHAN.

C. D. Skogman.


Upsala.
Sv. P. Lefflers Boktryckeri, 1836.


[Förslag till nytt Reglemente och Taxa för Segelfartens begagnande i Upsala Å.]
Upsala. Sv. P. Lefflers Boktryckeri, 1836. 25 cm, 8 pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.