TAXA,
Hwarefter Frakten kommer at erläggas för de Passagerare och Saker, som emellan Klintö och Böda Hamnar, på Gottland och Öland, komma at öfwerföras med Post-Jagten, ifrån d. 1 Jan. 1806.

Banco
R.dal. sk. r:st.
En Herre, Fru, Fröken eller Demoiselle för plats i Kajutan. 3
Dito med plats i Förmaket 2 24
Et litet Barn af bättre folk 1
Et äldre dito om 10 ā 12 år 1 16
En Dräng eller Piga som är i tjenst 1 40
En utan tjenst 1 24
En Jungfru 2
En Under-Officerare 2
En Handwerksman, Gesäll och des wederlike 1 40
Et Barn af sådant folk om 10 ā 12 år 1
Et mindre Barn 32
En permitterad Soldat, Båtsman och des like 16
Barn af sådant folk 8
En Bonde eller des Hustru 1 24
En Glas. Pappers- och Jernhandlare, de så kallade Skål- Westgöthar, Italienare, Comedianter, samt deras wederlikar och Hustrur 2 24
Et Barn af sådant folk 1 16
Judar och deras Hustrur 4
Et Barn af sådant folk 2
En heltäckt Wagn 4
En halftäckt dito 3
En Calesche eller Postwagn eller Chaise 2
En Kärra på twå hjul 1
En Arbetswagn 1 16
En större Häst 3 8
Banco
R.dal. sk. r:st.
En mindre Häst, Oxe eller Ko 2 16
En Stut, Qwiga eller så kallad ung Boskap 1
En Gås, et par Dufwor, Höns och dylikt 2
Et Får, Get eller Swinkreatur 12
En stor Packkista, Packfat, Oxhufwud och af dylik rymd 1
En mindre ditio af en Åms rymd 32
En Coffert eller mindre Kista med Glas 20
En Tunna eller des storlek 20
En Halftunna dito 12
En Fjerding eller Åtting 8
En stor Säck med Humbla, Sängkläder och dylikt 1
En mindre dito eller Tunnsäck 24
En stor Krampacka i bår eller matta 32
En minder dito 20
En Ask, liten Låda eller Packa, och et Ris Papper 6
En Helankare 12
En Halfankare 8
Ethundrade alnar Wallmar 24
Et Däcker Skinn 4
Et Skeppund Jern, Bly, Metall, Meßing, Koppar och dylikt 16
Et Skeppund Lin eller Hampa 28
En stor Qwarnsten 3 32
En mindre dito 2
Et Lik 5
En Läst Spannemål af 12 Tunnor 4
En Tunna dito 16
För hela Jagten 56

Alla Barn under trenne år äro frie från Passagerare-afgiften och alla Fångar som transporteras för Kronans räkning.

Den resande äger emot ofwannämde Passagerare-afgift at föra med sig Kappsäck eller Coffert som wanligen brukas på resor, jemte en Matsäck eller Matkorg.

Under Hans Kongl. Mja:ts [!]
Wår Allernådigste Konungs och Herres frånwaro
Des tilförordnade Regering

CARL AXEL WACHTMEISTER.
Swea Rikes Drotz.

AXEL von FERSEN.
Swea Rikes Marskalk.


SAM. af UGGLAS.
C.B. ZIBET.

M. RAMEL.
BROR CEDERSTRÖM.
E. von VEGESACK.
Kon. tjenstg. Gen. Adj. för Arméen.


F. von EHRENHEIM.
SAL. M. von RAJALIN.
Kon. tjenstg. Gen. Adj. för Flottorne.


U. G. Franc


Cum Gratia & Privilegio S:æ Maj:ts.


STOCKHOLM. Tryck i Kongl. Tryckeriet, 1806.


Taxa, hwarefter Frakten kommer at erläggas för de Passagerare och Saker, som emellan Klintö och Böda Hamnar, på Gottland och Öland, komma at öfwerföras med Post-Jagten, ifrån d. 1 Jan. 1806.
Stockholm. Tryckt i Kongl. Tryckeriet, [1806]. 40 cm, [1] s.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.