Taxa

Uppå de afgifter, som Götheborgs Stad är berättigad att uppbära af Sjöfarande för Fartyg, hwilka uti Stadens Revier och Hamn inkomma, upprättad till följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelser under den 9 Maj 1827 och 16 Mars 1833 och grundad på så wäl deßa Kongl. Bref, som nedannämde serskildte förordnanden.

Reviers-Penningar. Swenskt Bankomynt.
Enligt Kongl. Brefwet d. 23 Januari 1828 för alla från utrikes orter inkommande, eller till utrikes orter härifrån afgående fartyg, pr läst 8
För alla till och ifrån inrikes orter ankommande eller afgående fartyg af minst 6 lästers drägtighet och deröfwer pr läst 4
Roder- Båk- och Pål-Penningar.
Enligt Kongl. Resolutionerne den 4 Septemb. 1783 och den 11 Junii 1817, samt med iagtagande af de med främmande Nationer slutne Tractater om Reciprocitets förhållanden.
För Utländska Skepp och Farkoster, pr läst 8
" Swenska helfria d:o " 3
" " halffria d:o " 4 6
Bom-Penningar.
Enligt Kongl. Resolutionen den 4 Sept. 1783 för hwarje Farkost, som loßar och lastar inne i hamnen öfwer 24 läster 24
Ifrån 24 till 12 läster 12
samt ifrån 12 till 1 läst 6
Kokhus-Penningar.
Jemnlikt Magistratens Protocoll den 2 Junii 1809, hwilket Kongl. Maj:t tills widare Nådigst fastställt under den 16 Mars 1833.
För Utländska Fartyg pr läst 1
" Swenska d:o d:o 6

Likwäl med iagttagande deraf, att de Utländske Fartyg, hwilka, enligt gällande Tractater, skola, i afseende på afgiftens erläggande uti Swenska hamnar behandlas såsom Rikets egne, ej må widkännas högre Kokhus-afgift än 6 r:st pr läst.

Dock äro, enligt Kongl. Kungörelsen den 7 Novemb. 1832, angående tillgodonjutandet af wißa friheter och förmåner wid den genom Götha Canal öppnade inre segelfarten emellan Östersjön och Westerhafwet, från Reviers- Roder- Båk- Pål- och Bompenningar, likasom, i fall Kokhuset ej begagnas, äfwen från Kokhus-afgift, befriade alla sådane Fartyg, som, utan att loßa större eller mindre del af deras innehafwande laddningar, eller under wägen intaga last, paßera hela wägen genom Landet från haf till haf. Enär Handels-fartyg af deras större dimensioner äro hindrade att kunna paßera Götha Canals Slußar och än mera den trängre Trollhätte Canalen, är dem tillåtet, att i Götheborg eller wid Mem directe omlasta sine laddningar uti andre Fartyg, under nyßnämnda enahanda frihet för deße från berörde afgifter; Och då Fartyg för sådan omlastning ej genast är att tillgå, må warorne, utan minskning i nämnde frihet, få uppläggas i Götheborg eller wid Mem, till deß Fartyg kunna erhållas för deras fraktande genom hela sträckningen af denna segelled.

Alla afgifterne uppbäras på Tolagskammaren.

Götheborgs Rådhus den 31 Maj 1833.

Borgmästare och Råd.


Götheborg, tryckt uti Löwegrenska Boktryckeriet, 1833.


Taxa uppå de afgifter, som Götheborgs Stad är berättigad att uppbära af Sjöfarande för Fartyg, hwilka uti Stadens Revier och Hamn inkomma, upprättad till följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelser under den 9 Maj 1827 och 16 Mars 1833 och grundad på så wäl deßa Kongl. Bref, som nedannämde serskildte förordnanden.
Götheborg. Tryckt uti Löwegrenska Boktryckeriet, 1833. 18,5 cm, [1] s.