TIl underdånigst följe af Hans Kongl. May:tz nådigste Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten af den 20 Februarii innewarande år, det wi underteknade til allmän efterrättelse skola kundgiöra samt til Interessentskap i samma Handel hwar och en Rikets Inwånare som därtil hug och lägenhet hafwer invitera, warder härmedelst allmänneligen kundgiordt, at en hwar som i denna Handel behagar interessera, täcktes sig här i Stockholm uppå Borgerskapets Commissions Rum wid stora Tårget antingen sielf eller igenom laga fullmäktig den 1. Maji och de följande dagarne ifrån Klockan 9. til 12. förmiddagarne angifwa och uti en dertil inrättad Bok anteckna, huru stort antal af låtter eller Capital han ärnar för sin räkning taga, hafwandes Man funnit nödwändigt at til bemelte Handels början nu fastställa och insamla et Capital af 900000. Dlr. K:mt eller 300000 Dlr. S:mt som fördelas i 600 låtter hwarje lått ā 500 Dlr. S:mt eller 1500 Daler K:mt, hwaraf en fierde del straxt kommer att ärläggias och de öfrige ¼ delar af det teknade Capitalet på den tid, som samtl. Herrar Interessenterne framdeles komma at fastställa, och alt derföre kommer ingen Subscription at antagas, för än med Attest är bewist at fierde delen af det tecknande Capitalet neml. 125. Daler S:mt eller 375. Dlr. K:mt för hwarje lått är uti Riksens Ständers Banco för Levantiska Directions räkning insatt. Och emedan Högstbemelte Hans Kongl. May:tz nådige Resolution jemwäl förmår, at Directeurer til merbemelte Handel skola behörigen utwälljas, så behagade de frånwarande som komma i denna Handel at interessera tillika således befulmäktiga deras Commissionairer, at de ey allenast må wara i stånd, med de i Stockholm warande Interessenterne at kunna öfwerläggia om alt hwad som til Levantiska Handelens fortsättiande och widare befästande nödigt kan pröfwas at fastställa, utan och at utse sådane Personer, til Directionen, som under GUds bistånd handelen med all tillförlåtelig tro och försigtighet styra och handhafwa kunna, hwarjemte til hwar och ens efterrättelse lemnas, at sedan åfwannembde Capital af 900000 dlr K:mt eller 300000 dlr S:mt är tilfullo teknadt, blifwa inga flera Subscriptioner antagne.

Stockholm, d. 9. Mart. 1738.

Johan Claeson, Claes Grill,
Michel Hising, Samuel Worster,
Hinrich Schröder & Son.
Andreas & Thomas Plomgren,
Gustaf Kierman. Jacob Buckau.


[Upprop för interesentskap i "Siöfart och handel på Levanten".]
[1738]. 4to, [2] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime_history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.