Barken Gessners förlisning.

Den 26 januari 1899 avseglade barken Gessner, hemmahörande i Mariehamn, fån Antwerpen till Sapelo. Då efter en långt utöver det normala beräknad tid för resan inga underrättelser ingingo, begynte rederiet och besättningens anhöriga hysa oro. Slutligen antogs att fartyget förolycktas. Denna farhåga besannades fram på sommaren, då huvudredaren Robert Mattson i Mariehamn från ryska konsulatet i London fick mottaga en skrivelse med meddelande att en flaskpost från Gessner blivit funnen i Bishop Rock of Scilly Island.

Det i flaskan inneslutna brevet hade följande lydelse: "skeppet Gessner från Mariehamn förliste i Atlanten de 12 februari 1899. Hälsa till Åland och min fästmö, hon bor i Saltvik, att vi träffas vid himmelens port och i Frälsarens famn. Hälsa mina föräldrar även, ja att vi träffas i Himmelen hos Gud, och min syster även. Så svårt att skiljas. Mycket svårt. J.T. Holmberg, konstapel."

Vid den ifrågavarande tidpunkten rasade våldsamma orkaner i Atlanten, varvid flere fartyg gingo förlorade i öppen sjö.

Den besättning, som den 8 oktober 1898 mönstrade å Gessner vid Mariehamns sjömanshus, hade följande sammansättning; befälhavaren Karl Elias Jansson från Mariehamn, född i Föglö-Bänö, styrmannen Johan Erik Melin, Lemland, Flaka, konstapeln Johan Theodor Holmberg, Saltvik, Ödkarby, timmermannen Karl Johan Alarik Zetterman, Ödkarby, matrosen Mathias August Sederström, Lemland, Lemböte, stuerten Johan August Hacklin, Lemland Järsö, Matrosen Vilhelm Johansson, Vårdö, jungmannen Otto Edvard Nyberg, Hammarlund, Djäkenböle, matrosen Axel Vilhelm Mickelsson, Dragsfjärd, Karl August Isidor Eriksson, Jomala, Gölby, jungmannen Anders Artur Andersson, Lemland, Hellestorp, och jungmannen Johan Isidor Mattsson, Jomala-Ingby.


Tidningen "Åland", 1899.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.