Skonertskeppet Dristigs kondemnering.

Som redan torde vara kännt blev skonertskeppet Dristig av Göteborg, byggt av trä i Arkangel 1864, och fört av kapten August Pyk (rederi John E. Olson, Göteborg) samt mätande 397 nettoregister tons, i slutet av förra året kondemnerat av engelska myndigheter i Plymouth.

Fartyget var på resa från Göteborg till Coruna med last av trä.

Enligt skeppsdagboken var fartyget väl utrustat och bemannat och allt i sjövärdigt skick, då det avseglade från Göteborg den 8 augusti 1908. Resan fortsattes utan anmärkning til den 9 aug., då vinden kom frisk västlig; och vid fartygets krängning en hel del vatten upptäcktes i rummet.

Pumpningen som hittills försiggått i vederbörlig ordning vid varje vaktskifte, fick nu fortgå oavbrutet med korta uppehåll. Härvid utröntes att skutan läckte ungefär 5 à 6 tum i timmen. Den 18 aug. passerades Dungeness. Den 23 aug. päjl. Lizard i N 5 gr. W. På grund av den ständigt växande sjön, kunde resan ej fortsättas, utan hölls under päjling av Lizard till den 27 aug., då vinden övergick till stark västlig storm med hög brytande sjö.

Som fartyg läckte svårt och pumparne ej kunde hålla läns, hölls skeppsråd den 28 august och beslöts att söka nödhamn i Plymouth. Kl. 1 e.m. erhölls lots för Plymouth och kl 2 e.m. ankrade fartyget i Plymouths hamn. Det läckte fortfarande i hamn, varför pumpning ständigt måste äga rum, dock ej så svår som i sjön. I slutet av sjöförklaringen anför kaptenen, att han sökt nödhamn för att rädda fartyget och last. Utom kaptenen ha styrmannen och fyra man undertecknat sjöförklaringen, som avgivits inför svenske v. konsuln i Plymouth.

Enligt v. konsulns rapport till generalkonsulatet i London, avtalade han vederbörligen med besiktningsmän, vilka besiktigade fartyget och uttalade att ansenliga reparationer bleve nödvändiga för att få fartyget i sjövärdigt skick.

Besiktningsmännen rapporterade, att de vid undersökning utombords av bordläggningen funnit densamma i ett mycket dåligt tillstånd, att röstjärnsbultar hade slackat upp och att drevet hängde ut från laskar och nåt på åtskilliga ställen. De funno ävenledes vid undersökning av däcket, å de ställen för och akter, där det icke täcktes av däckslasten, att detsamma var i dåligt tillstånd. Det kunde ej gärna tänkas att ett fullt sjövärdigt fartyg, lastat med en så maklig last som trä, skulle hava kunnat erhålla omförmälda skador i ej svårare väder än det som fartyget utstod.

Efter det lasten blivit lossad — rapporterar v. konsuln vidare — önskade rederiet efter vidtagna mått och steg låta fartyget segla i barlast till sverige, men manskapet vägrade efter underrättelsen om fartygets dåliga tillstånd att segla med det. Board of Trades representanter voro villiga att låta fartyget segla till Sverige i barlast om säkra reparationer utfördes. Dessa skulle emellertid ha dragit en summa av mellan 2- à 300 pund sterling endast för tillfälligt återställande av skrovet, utan att fartyget varit lämpligt för lastföring.

Besiktningsmännen förklarade därefter fartyget kondemnerat och den 14 sistlidne oktober emottog v.konsuln från Board of Trade ett berv, vari underrättades honom, att om något försök gkordes att föra fartyget till sjös i dess sjöovärdiga skick, skulle det tills vidare kvarhållas. Man var emellertid villig låta fartyget gå till sjös, bogserat av bogserbåt efter vederbörliga reparationer.

Board of Trade underrättande v. konsuln om att man är särskilt noga vid besiktningarna enligt Merchant Shipping Act. Innan den nya Merchant Shipping Act av 1906 trädde i kraft den 1 juni föregående år, kunde utländska fartyg endast kvarhållas om de voro överlastade. Enligt den nya lagen kan ett utländskt fartyg kvarhållas även om dess skrov, utrustning eller maskiner äro i bristfälligt skick.

Handlingarna i saken ha sedan översänts till kommerskollegium, vars sjötekniska biträde i sitt utlåtande anför, att orsaken till olyckan i den mån med ledning av sjöförklaringens innehåll kan bedömas må antagas vara att fartyget, ungefär 44 år gammalt och följaktligen med åldern försvagat, icke uthärdade det hårda väder som rådde.

Undersökningen jämlikt 317 par. i sjölagen anses ej erforderlig. Fog torde icke finnas för anhängiggörande av talan mot någon om ansvar enligt 292, 293 eller 306 par. sjölagen, enär av handligen icke vidkommande fartygs tillstånd vid avgång fån hamn kan framgå annat än slutsatser och antaganden.

Enligt uppgift från rederiet ombyggdes fartyget 1876. Det inkom i december 1906 till Göteborg och har sedan dess legat stilla till i augusti förra året. I början av föregående år togs fartyget upp på Keillers slip och undergick därefter reparation vid Gamla varvet för sammanlagt 6,000 kronor. Det är num dömt att upphuggas i Plymouth.


Nautisk Tidskrift Vol. 2 (1909), p 66-67.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.