Noachs ark (1744)

D. 28. nästkommande Jan. blifwer uppå Stockholms Stads Auctions Cammare, igenom offentel. Auction färsåldt, den af strandade Skepper Noe Arch bärgade Takelagien, samt Segel, Anckare, och andre Inventarie Per&tzlig;edlar om hwilkas beskaffenhet närmare underrättelse kan erhållas uti Auctions Cammare, af det der ingifne Invemtarium; och kan eljest Tygwärket, och en del af andre Inventarie Persedlar uti Jacob Wilsons Bod wid Södermalm, och Seglen jemte Compasen och glas, hos Segelmakaren Jonas Östling beses.

Desutan blifwer samma dag sielfwa skråfwet eller Skiepper Noe Arck härstädes igenom Auction försålt, såsom det nu wid Elfsnabben, å stranden för ögonen ligger, jemte deß master, stänger och raer, och den wid sielfwa Skieppet befintelige iernredskapen, af Jungfru Jern, Luckstänger, och annat som wid Skieppet befinnes.

Stockholms Post-Tidningar, January 14, 1745.


Updated 1995-10-29 by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.