Reglor
Huru
Diét bör hållas om Skeppsbord,
Til
Hälsans förwarande.


Andra Uplagan.Stockholm,
Tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1790.


Anmärkning:

Denna Andra Uplagan af dessa Reglor utgifwes wäl utan Författarens tillstånd; men som de äro grundade på egen ärfarenhet, och särdeles lämpade efter de enfaldigas begrepp; förtjäna de blifwa allmännare kända, hälst några andra lika lämpliga icke lära wara att tillgå, och Författaren kan icke mißtycka den widsträcktare nytta, som härigenom winnes. Deße Reglor äro i synnerhet nyttige för dem, som aldrig warit till Sjös, eller hafwa begrepp om huru man då bör akta sin Hälsa. På den Första Uplagan är trycknings-orten icke utsatt, och lära endast några få Exemplar blifwit tryckta.


Reglor, huru diét bör hållas om Skeppsbord, för at kunna bibehålla Hälsan, så mycket möjeligt är.


Med de Matwaror, som på Skeppet utdelas, bör man så hushålla: Att då man utfår sin portion, altid gömma något af den, såsom af Sillen, Kjöttet eller Fläsket, at hafwa några bitar imellan målen. Om hwar man wore försedd med en liten flaska, at taga sin jungfru brännewin uti, för at deraf supa flera gånger om dagen då man äter; wore mera hälsosamt.

Om middagen då Ärter fås, afskummas noga alt flottet, som står ofwan på, och bortkastas: Äfwen bortskäres af Fläsket alt det, som synes wara härskt och skämt, och ätes det goda; men altid gömmes litet af Fläsket eller Kjöttet, som fås til middagen, af hafwa något litet till mellanmålen, och om aftonen då Gröt fås, ätes litet af Såflet efteråt.

Man måste intet dricka mycket watten på en gång, utan litet i sänder och deß oftare. Får man ätticka at upblanda wattnet med, är det en ganska god sak. Imellan nyttjas Tobak, som är mycket förmonligt.

När storm och sjögång är, ätes intet mycket af Ärter eller Gröt, och ingen ting som är fett, utan då ätes litet Sill och Bröd eller salt Kiött och supes litet Brännewin till. Man måste intet mycket se sig omkring ut åt wattnet. Intet mycket nyttja Tobak, för at förekomma sjösjuka och upkastning.

At hålla Kroppen skäligen warm och snygg, bidrager mer än mycket till Hälsans bibehållande. Til den ändan är nödigt, at Linne ömsas som oftast; men man spar i det längsta at twätta med sjöwatten, utan häldre påtager skjortan flera gånger, och endast brukar henne några dagar hwarje gång. Man måste wäl borsta alla slags kläder, för at förekomma ohyra i dem. Då det är kallt, är säkrast at ligga med strumpor och underkläder på sig.

Länge bör man intet sofwa i sänder hwarje gång, utan häldre flera gånger om dygnet. Man måste ständigt wara i rörelse, och mäst på öfra Däcket i fria luften. Gå omkring på Däcken och Gångboren. Passa på sina Göromål och Skyldigheter. Wara ständigt munter och glad. Tala med sina Kamerater, och för öfrigt bry sig om ingen ting, endast befalla sig i Guds händer.

När man flytter ifrån Skeppet och kommer i land, tager man sig wäl till wara och intet hafwer för mycken wärma i det rum man bor uti, samt ock tillika aktar sig, at göra för starck måltid på en gång, utan äta litet i sänder och desto oftare; Ty den Diet, som på Skeppet är brukad, bör småningom ändras.

Förestående Reglor har undertecknad upsatt, som warit beständigt om Skeppsbord i förflutne 2:ne års Sjötåg, nemligen år 1788 på Kongl. Örlogs-Skeppet Äran i 161 dagar, och år 1789 på Kongl. Örlogs-Skeppet Ömheten i 138 dagar, och hafwer altid under hela den tiden haft god hälsa.

Nils Hallenberg
Fältwäbel wid Kongl. Calmare-Regemente.


Hallenberg, Nils: Reglor huru Diét bör hållas om Skeppsbord, til Hälsans förwarande.
Tryckt hos Johan A. Carlbohm, Stockholm, 1790 [2nd]. 4to, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Medicine | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.