Nordisk familjebok 1917, "skörbjugg":

Hvad, som gynnar dess uppträdande, är: tätt sammanboende, orenlighet samt framförallt otillräcklig och ensidig föda, särskildd utspisning med illa konserverade födoämnen, såsom ptomainhaltigt kött . . . På grund af sjukdomens i viss mån endemiska uppträdande, har man naturligtvis misstänkt, att skörbjugg är en infektionssjukdom. Några säkra bevis härför finnas dock ännu icke. I.H.


(Hedenius, P.A.I. med. doktor lifmedikus)

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval Medicine | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.