Sammandrag ur gällande Författningar och Föreskrifter af hwad iagttagas bör til förekommande af Utrikes härjande Farsoters inträngande i Riket. hygiene ... Lars Bruzelius Lars Bruzelius 1831 text text/html http://www.bruzelius.info ... sv Joh. Hörberg, Stockholm, 1831 ... Copyright © 2006 Lars Bruzelius

Sammandrag
ur
Gällande Författningar
och
Föreskrifter

af hwad iagttagas bör til förekommande af Utrikes härjande Farsoters inträngande i Riket.Stockholm.
Tryckt hos Joh. Hörberg, 1831.


Innehåll.

Jnledning sid. 5.
Om Lotsar och Kust-ortens Inwånare, som med lotsning sig befatta " 6.
Om dem, som förrätta första Undersökningen af Fartygs Sundhetstillstånd " 11.
Om Skeppare lider brist på Watten eller Proviant " 16.
Om Skepp träffas af folk öfwergifwit i Sjön drifwande, huru förhållas bör " 18.
Om hwad wid Strandningar bör iagttagas " 18.
Om okänd, död kropp kastas på land eller mißtänkt Person sjuknar och dör, huru med Liket förfares " 21.
Om Skeppare och Resande, samt med dem ankommande Waror " 22.
Om Quarantaines-Befälhafware " 23.
Om Quarantaines-Upplysningsmäns och Krono-Betjenings åliggande " 26.
Om SjöTulls- och Bewaknings-Tullkammares befattning " 28.
Frågor att framställa och beswara wid undersökning af Fartygs hälsotillstånd " 29.
Förtekning å Smittbare Waror " 31.
Utdrag ur Kongl. Quarantaines-Förordningen " 33.
Ordning wid Rökning af Skepps-Documenter och andra Papper " 36.
Utdrag ur Kongl. Sundhets-Collegii Underrättelser till förekommande af Farsoters och Smittosamma Sjukdomar " 38.

Swerige, belägit i Norden under ett kallt luftstreck, har lyckligtwis af Naturen blifwit gynnadt att utrikes härjande Farsoter af Pästartad natur, icke af sig sjelfwe der uppkomma. Det är således endast af Sweriges Utrikes Skeppsfart, af KustOrtens Inwånares möjliga communication med förbiseglande, till andra Länder bestämde Fartyg, eller af smittbare warors mindre försigtiga hämtning och införande öfwer gränsen, som en så olycklig Farsot kunde inom Fäderneslander förflyttas.

De anstalter, som, i grund af Quarantaines-Författningarne, blifwit till farans afböjande widtagne, äro följakteligen lämpade efter ordsakerne från hwilka den på nämnde sätt skulle kunna inträffa. — Hwarje ifrån Utrikes ort kommande Skeppare med Fartyg, hwar och en som har gemenskap med förbiseglande, hwilkas hälsotillstånd är okändt, samt hwarje Främmande eller annan Person, som oförpaßad eller eljest för smittas medförande mißtänkt, söker wid Kusten sjelf eller med Waror inkomma, äro derföre föremål för noggran uppmärksamhet och blifwa genast befordrade till de stränga straff, som bestämmas i Quarantaines-Författningarne, i händelse emot dem någon sig förbryter.

Till befordrande häraf äro i Rikets Sjö- och Stapel-Städer Quarantaines-Befälhafware utnämnde, hwilka hwar i sitt district ega inseende öfwer Quarantaines-Författningarnes behöriga werkställighet. — Under deras lydnad äro stälde: Quarantaines-Uppsyningsmän, de der hwar i sin Ort skola uppmärksamt efterse och lemna Wederbörande underrättelse om hwad i sådane ämnen förefaller och emedlertid föranstalta om det som nödwändigheten och försigtigheten genast påfordra; Skeppare eller sådane, som i Sjötjenst warit, hwilka skola förrätta första undersökningen af ankommande Skepps sundhets tillstånd, samt alla Lotsar, hwilka det egentligen tillhör och åligger att inlotsa inkommande Fartyg. Äfwen är Krono- och Tull-betjeningen i KustOrterne uppdragit att med uppmärksamhet så wäl i laga som olaga hamnar waka öfwer Quarantaines-Författningarnes ändamål: hwarjemte Dykeri-Werkets Betjening blifwit anbefalld att med all noggranhet iagttaga påbuden försigtighet då Fartyg wid Rikets Kuster stranda; och hafwa slutligen Bewärade Waktskepp blifwit förlagde och andre lämplige åtgärder skett å wigtigare ställen, der en mera sträng eftersyn ansetts nödwändig.


Om Lotsar och Kust-ortens Inwånare, som med lotsning sig befatta.

När Fartyg anlända till Rikets kuster hafwa de wanligen för syftning att erhålla Lots, för att med deß biträde lotsas antingen till en nära belägen Sjö- eller Stapelstads Hamn dit de äro destinerade, eller ock till säker ankarplats förbi farliga Stränder, för att wid gynnande wind åter gå ut i öppna Sjön. — Det är då af wigt, när Pestartad sjukdom måste befaras, emedan icke blott Skeppets utan äfwen hela Fäderneslandets säkerhet derpå hufwudsakligen beror, att Lotsar med största flit och noggranhet uppfylla sina pligter samt sorgfälligt fullgöra hwad Quarantaines-Befälhafwaren wid särskildte tillfällen dem anbefaller; Och som hwad Lots föreskrifwit är, bör äfwen iakttagas wid lika answar af Fiskare och andre, som med lotsning sig befatta, skall hwar och en af Kust-Ortens Inwånare, som kan anlitas och tror sig skicklig att med Lotsning biträda anländande Fartyg, förut göra sig noga underrättad så wäl om Lotsar ålagde skyldigheter som äfwen om de straff och böter, till hwilka en Lots kan göra sig skyldig. Hwad härom är stadgadt inhämtas närmare af 11 §. i Kongl. Maj:ts Nådiga Quarantaines-Förordning den 7 November 1806, samt af Kongl. Quarantaines-Commißionens Kungörelse den 20 October 1819, äfwensom Lotsande personer böra söka upplysning om hwad i hwarje District kan wara de wanliga Lotsarne särskildt anbefallt. Såsom allmänna reglor må här likwäl nämnas, att innan Lots går ut till Fartyg, som derom signalerar, bör, i händelse Quarantaines-Befälhafware, Uppsyningsman eller ock Militaire-postering finnes på stället, underrättelse till dem lemnas samt, i händelse den Lotsande icke är till Lots antagen, wederbörligt tillstånd först begäras, och en Swart Flagg, jemte en Jerntång, hwilka på Quarantaines-Befälhafwarens föranstaltande böra å alla Lotsningsplatser finnas att tillgå, medtagas, innan Lots till stället sig begifwer. När Lots hunnit till Skeppet, får han icke gå om bord utan gör sig först underrättad hwarifrån Skeppet kommer. Inhämtas då att Fartyget anländer från smittadt eller mißtänkt ställe, utan att medföra Quarantaines-Bewis från Christiansand eller Känsö, eller ock, i fall Fartyget kommer från Ort eller Land, som icke äro såsom smittade eller mißtänkte anförde, på widare frågor skulle upplysas antingen att Fartyget anlupit smittadt eller mißtänkt ställe, eller ock haft gemenskap med så beskaffadt Skepp, eller haft eller har elak sjukdom inom Skeppet —, i alla deßa fall bör Lotsen, om Skepparen icke äger Swart Flagg, genast genom Jerntången å Lowarts-sidan öfwerlemna den, med hwilken han sjelf är försedd och antyda Skepparen att den såsom signal på förtopp eller, om förtopp icke finnes, på stortopp hissa. Betalningen för Flaggan, som till warning bör sedermera wara ständigt hißad, (nattetid sker signalen med hißad lysande lyckta) erlägges sedermera först wid Quarantaines-platsen. Det tillhör widare Lotsen, som, efter hwad nyß är nämdt, då icke får sjelf gå om bord utan i stället wägleder skeppet dymedelst att han med sin Båt går före eller på sidan af detsamma, att i händelse Skeppet omkring Wästra kusten finnes och sådan Wind blåser, anwända all flit att lotsa Fartyget till Känsö hamn; eller, om det ej ske kan, till Ankarplatsen Wingasund, Rifwefjord eller Stora Kalfsund, för att å förstnämnde ställe Quarantaine undergå. — Men ser Lotsen för Wind, som då blåser, sig icke i tillfälle att föra Fartyget till nämnde ställen, skall han tillsäga Skepparen att till sjöß återgå och under kryßning afwagta bättre läglighet att ditkomma eller också att söka Christiansand. — Är åter Skeppet i nöd må Lots bringa det till yttersta ankarsättning, så att det kan med första gynnande Wind utgå; men om mißtänkt skepp redan kommit nära till eller inom Öresund bör sådant Skepp till yttersta ankarplats i hamn eller på redd lotsas och läggas på rymligt och från andra Skepp afskildt ställe, samt om Fästning, Batteri, Waktskepp eller Militairepostering der finnes, under deras tillsyn, dock på tillbörligt afstånd för Ankar, och afbidar derstädes Skepparen wederbörande Quarantaines-Befälhafwandes befallning huru med Skeppet widare förhållas skall. — På de afwiste Skeppen böra Quarantaines-Uppsyningsmännen, Lotsar och Kusternes Inbyggare hafwa nogaste uppmärksamhet och deröfwer waka att de icke någorstädes må sätta Folk eller Waror i Land, samt genast, då de nalkas kusten, derom underrätta närmaste Quarantaines-Befälhafware eller Krono-Betjent på det, till afböjande af Landning, Wakt om så nödigt pröfwas må blifwa utstäld; och om sådan Skeppare, Besättning eller Paßagerare söker landning med wåld werkställa, må den med magt afwärjas och blifwer någon af de personer, som sådan wåldsam landstigning försöka, derwid dödad, ligger han ogild. Med liket iagttages då den försigtighet som här skall widare nämnas om okänd död kropp, som från strandadt Skepp eller på annat sätt kastas i Land; men om åter Skepp icke kan hålla sjön, så kommer med Skepp och Last så att förfaras, som wid dylike omständigheter i afseende på strandadt skepp och deß beskaffenhet här nedan närmare bestämmes. På Skepp, hwilket efter skedde frågor, Lots anser hwarken smittadt eller mißtänkt, och hwilket är destineradt till nära belägen Sjö- eller Stapelstads hamn, må Lots om bord gå och han tillser då att Nationens flagg blir hißad. — Det må äfwen wara Lots i nödfall tillåtit att gå om bord å mißtänkt Fartyg, nämligen i fall Lots icke tror sig med annat willkor kunna Skeppet inlotsa. Men under den tid Lots wistas om bord, skall han wid lika answar, som för Skepparen i Författningarne utsatt är, waka deröfwer att anbefald Signal hålles hißad, och att Skepparen iagttager hwad Quarantaines­Författningarne påbjuda; och sedan Lots om bord gått, ehwad han finner Skeppet mißtänkt eller icke, skall han derstädes owillkorligen förblifwa til deß Quarantaines-Commissionen eller Quarantaines-Befälhafwaren gifwer honom tillstånd att det lemna. För inlotsningen på ingående njuter Lots dubbla enskildta Lotspenningar, antingen den då sker å Båt, eller om bord på de Fartyg, som komma från smittade eller mißtänkte Orter, eller sådane som äro Quarantaine underkastade, äfwensom Lots skall för hwar dag han å Skeppet qwarblifwer njuta kost och dagtractamente i arfwode; men deße afgifter får Lots icke genast mottaga, utan de skola wid Quarantaines-platsen aflemnas för att sedermera tillställas honom renade. Skulle åter Lots af främmande Nations till Utrikes Ort bestämde Fartyg, om hwars hälsotillstånd han icke kan göra sig förwißad, blifwa uppdragen lotsning längre eller kortare wäg, bör han undwika att gå ombord, och den betalning, som honom för biträdet lemnas, skall han icke med händerne utan genom Jerntången på lowart-sidan mottaga, sedan penningarne förut blifwit af Skepparen eller deß Folk om de äro af någon metall uti watten lagde och twättade, och om de bestå af sedlar i Ättika doppade. Och innan sedlarne sedermera widröras eller få utgifwas, skola de uti en Blecklåda, hwarmed Quarantaines-Uppsyningsmannen, efter hwad här längre fram skall nämnas, bör wara försedd, med Jerntång inläggas för att undergå rökning. Slutligen bör ock Lotsen, när han från Lotsningen återkommit, lemna närmaste Quarantaines-Befälhafware eller Uppsyningsman underrättelse såwäl om Fartyget, deß Besättning och helso-tillstånd, som äfwen om Lotsens egit förhållande, så att de åtgärder, som omständigheterne fordra, må sedermera af dem widtagas.

Om dem, som förrätta första Undersökningen af Fartygs sundhets-tillstånd.

När nu Skepp, genom egen åtgärd, eller genom biträde af Lots ankommit till Swensk redd eller ankrat i hamn, skall första undersökningen af Skeppets sundhets-tillstånd ske antingen af Befälhafvare på Waktskepp eller af de personer hwilka Quarantaines-Befälhafware dertill i hwarje Sjö- och Stapelstad utsedt och förordnadt bland Skeppare eller sådane, som warit i sjötjenst. För Befälhafware å Waktskepp är genom särskildt utfärdade Instruktioner förordnadt hwad dem wid dylika tillfällen åligger. De personer åter, som äro antagne af Quarantaines-Befälhafware, skola i följd af Författningarne ställa sig följande föreskrifter till efterrättelse.

Genom Quarantaines-Befälhafwarens försorg äro deße personer försedde såwäl med nödige Båtar och Roddarre till dem, samt Swenske Flaggor, hwilka alltid, när de till Skeppen utgå, skola medföras, som äfwen med en Låda af Bleck eller Jern, 9 tum lång, 6 bred och 4 a tum djup med låck, hake och en liten Jernkedja, hwarwid ett snöre kan fästas. — Efter Fartygs ankomst till redd eller ankring i hamn böra desse personer genast begifwa sig till Fartyget för att taga kunskap om deß helso-tillstånd och derwid först fästa uppmärksamhet å hwad Flagg Fartyget förer.

Har nu Skepparen signalerat med National-Flagg så böra de genom frågor såwäl till Skeppare som Besättning och om bord warande Lots, och sedermera genom granskning af Skepps-Documenter göra sig underrättade om Skeppet är från mißtankar fritt; Och om det befinnes så wara, må de gifwe Skepparen tillstånd att gå i land; dock bör Skepparen förfoga sig genast till Quarantaines-Befälhafwaren på stället och sine Documenter medbringa, på det deßa måtte blifwa ytterligare genomsedde, hwarefter och om intet wid dem är att anmärka, skriftelig tillåtelse till fri gemenskap för Skeppet, af Quarantaines-Befälhafwaren utfärdas.

Men om Fartyget, ehuru från mißtankar att medföra smitta af Pestartad sjukdom fritt, likwäl har Quarantaine å ordentligen inrättadt Quarantainsställe, så till Skepp som till Last, undergått, och derpå bewis medför, samt sedermera icke anlupit smittad eller mißtänkt Ort, ej eller genom gemenskap med smittade eller mißtänkte Skepp sig för smitta utsatt eller sjuke eller döde om bord haft eller har, så skall, detta oagtadt, landning af Folk eller Waror icke tillåtas, förr än Warornes Sundhets-Paß och Quarantaines-Bewiset blifwit Skepparen affordrade, med här nedan omnämnd försigtighet mottagne, Quarantaines-Befälhafwarens granskning underkastade och Han landningen skrifteligen bifallit.

Lemnar återigen Skeppare wid första undersökningen sådane swar, som gifwa minsta anledning till mißtankar, hwilket genast bör hos Quarantaines-Befälhafwaren anmälas och i hwilket fall Documenterna äfwenledes, på sätt här nedan uppgifwes, skola emottagas, eller uppstå mißtankar wid den granskning af Documenterne, eller det förhör Quarantaines-Befälhafwaren med Skepparen anställer, då skall Quarantaines-Befälhafwaren med Skeppet förfara efter de Reglor, som Kongl. Quarantaines-Förordningen den 7 November 1806 innehåller, och om han så nödigt finner, Fartyget till Quarantainesplats afwisa.

Har deremot ankommen Skeppare hißat Swart Flagg eller är det eljest bekant att Skeppet mißtänkt är, så skola de Personer, som första undersökningen werkställa, med deras Båt, hwilken derest Fästning, Batteri eller Waktskepp ej nära äro, bör åtföljas af en bewärad Båt, som qwarblifwer för att bewaka Skeppet, tills det blifwit under Quarantain stäldt, lägga sig lowart om detsamma, uppkalla alla om bord warande Personer på däck och i deras närwaro noga efterfråga alla de omständigheter, som göra Skeppet mißtänkt, hwarefter äfwen Lotsen, i fall sådan om bord är, förhöres om hwad han sedan sin ankomst på Skeppet må hafwa erfarit om deß tillstånd. De swar Skepparen härpå gifwer, skola antecknas och för honom uppläsas med åtwarning att ingenting dölja eller utelemna, hwaruppå Skepps-Documenterne honom affordras, nemligen Folks- och Sundhets-Paßen, samt Manifestet och Connoißementer jemte förteckning på de waror, samt död mans klädespersedlar och annan qwarlåtenskap, som på Skeppet må finnas, men tilläfwentyrs å Manifestet och Connoißementer ej blifwit upptagne.

Dermed skall sålunda tillgå, att Skepparen i Ättika wäl doppar och genomblöter pappren uti förut omnämnde Blecklådan, som honom med nödig försigtighet tillställes, binder ett tillräckeligen långt snöre wid Jernkedjan och nedsänker lådan så djupt i sjön att hela kedjan och en del af snöret äro under watten; och skola de, som i Båten äro, draga lådan till sig med tång och afklippa snöret inwid kedjan, frånskiljande sedermera noga, dock ej med händerne, de qwarsittande ändarne.

Med ed erhållne swaren och Blecklådan, dock utan att denna öppnas, begifwa sig nu de personer, som undersökningen förrättat, till Quarantaines-Befälhafwaren, som inhändigar swaren, samt ur Lådan med tång uttager Documenterne, doppar dem uti Ättika och så röker dem; Quarantaines-Befälhafwaren sänder Documenterne ofördröjeligen till Quarantaines-Commißionen, som sammanträder derpå genast, granskar frågor, swar och Documenter, och bestämmer huruwida erhållen upplysning är tillräcklig eller ny Undersökning bör ske eller Skeppare bör i land komma för att ytterligare blifwa förhörd; och iakttagas sedan hwad om Skeppets behandling widare förordnas.

Wid förnödenheters aflemnande till mißtänkte Skepp iakttages att de upphißas med talja från Båten, som då håller sig på 2 alnars afstånd från Skeppet å lowarts sidan, och är wid hårdt straff hwar en förbudit att derwid från det mißtänkta Skeppet mottaga någon slags wara af hwad namn eller under hwad förewändning som hälst, ej eller betalning för aflemnande förnödenheter; börande för dem betalningen wid Quarantaines-tidens slut till Quarantaines-Commißionen eller Befälhafwaren aflemnas.

Om så händer att Fartyg, hwars hälsotillstånd är okändt, kommer till redd, aflägsen från närmaste Sjö- och Stapelstads hamn, der de bo, som äro till första Undersökningens anställande förordnade, böra Kustens Inwånare icke nalkas Skeppet, utan i stället om deß ankomst underrätta närmaste Krono­Betjent eller Quarantaines-Uppsyningsman, som det då tillhör att bland Kustens Inwånare utse de Personer, hwilka kunna wara de skickligaste och säkraste att till Fartyget utsända och hwilka då förses med en sådan Blecklåda, som förut är nämndt, samt en Båt, tillräckligt bemannad, för att i den ordning och med den försigtighet, som nyß är uppgifwen, framställa nödige frågor om Skeppets Sundhets-tillstånd samt afhämta Fartygets Documenter, hwilka af Skepparen i Ättika blötte och i Blecklådan inlagde, utan att den öppnas, öfwerlemnas till Quarantaines-Uppsyningsmannen eller Krono­Betjent, genom hwilkas försorg Lådan sedermera insändes till Quarantaines-Befälhafwaren, som sin pligt likmätigt widare om Fartyget förordnar.

Om Skeppare lider brist på Watten eller Proviant.

Lider Skeppare brist på watten eller proviant, och nödgas söka land för att sig dermed förse, bör han efter de omständigheter hwaruti han sig befinner, om Skeppet är från mißtankar att medföra smitta af Pestartad sjukdom fritt, genom hißande af sin Nations Flagg, men om Skeppet bör som mißtänkt anses, genom hißande af swart flagg, tillkalla Lots, eller om den ej finnes, någon af Kustens Inwånare.

Har nu Skepparen gifwit signal med sin Nations Flagg, och will med föreskrifwen försigtighet sine SkeppsDocumenter aflemna, skall han, sedan deße närmaste Uppsyningsman blifwit befordrade och om af Documenterne inhämtas det ingen fara af Skeppet är att befrugta, erhålla tillstånd att i land gå och sjelf anskaffa hwad honom brister.

Har Skepparen deremot signalerat med Swart Flagg eller finnes Skeppet, wid granskningen af SkeppsDocumenterne, på något sätt mißtänkt, så skall Skepparen för Lotsen eller den Person han anropat uppgifwa sina behof och med den ena eller andra om deras anskaffande betinga. Deße föras så till Stranden, hwarest han må dem afhämta, men i närwaro af någon tillkallad Uppsyningsman, som efterser, att ingen nalkas Båt eller Folk än mindre med dem någon slags gemenskap har.

De Penningar, som Skeppare i betalning gifwer, skola, om de äro af någon metall, af honom eller hans Folk läggas uti watten och af dem twättas, men om de bestå af sedlar, skola de doppas uti Ättika.

Först då Båt och Folk afgått är det tillåtit att Penningarne afhämta, men Sedlarne böra då med tång fattas och uti Uppsyningsmannens Blecklåda inläggas för att undergå rökning innan de utgifwas.

Om Skepp träffas af Folk öfwergifwit i Sjön drifwande, huru förhållas bör.

Träffas Skepp af Folk öfwergifwit i Sjön drifwande, må wäl detsamma till något afskildt ställe, hwarest det i säkerhet ligga kan, inbogseras, men det är hwar och en, äfwen Dykeriets Betjening wid hårdt straff förbudit, att derå om bord gå och derutur waror taga, utan skall, så wäl då Skeppet inbragdt blifwit, som då dylikt Skepp på strand wräkes, alla besök derpå noga afhållas och Wakt deromkring sättas samt wederbörande Quarantaines-Befälhafware och Uppsyningsman om händelsen kunskap genast meddelas, på det de måtte kunna begifwa sig till stället och förordna hwad med Skepp och Last efter sig företeende omständigheter, företagas bör. Indrifwes löst gods eller blifwer på stranden uppkastadt, utan att man wet hwarifrån det kommer, må det icke widröras förr än Wederbörande sig derom yttrat, som ofwansagdt är.

Om hwad wid strandningar bör iagttagas.

Strandar Skepp och räddas derifrån Folk eller eljest i land kommer, skola Innebyggarne på eller omkring stället, der händelsen förefaller, genom närmaste Uppsyningsman eller KronoBetjent genast befordra underrättelse derom till ortens Quarantaines-Befälhafware, och intill deß föreskrift ankommer, huru förhållas bör, icke besöka Skeppet, eller derifrån i land flytande waror widröra, eller med de personer, som räddade blifwit eller wid räddningen behjelplige warit, någon gemenskap hafwa utan hänwisa dem till något tomt och från andra skiljdt hus, samt lägga hwad de kunna behöfwa af mat eller kläder på något afstånd derifrån så att de det sjelfwe få afhämta.

Finnes nu wid den undersökning Quarantaines-Befälhafwaren sjelf eller genom pålitelig Man anställer, att det strandade Skeppet är smittadt eller från smittad Ort, samt så beskaffadt, att enligt 16 §. i Kongl. Quarantaines-Förordningen deß Last bör till rening loßas, så skall Skeppet, så framt det återigen blifwit flott och sjön hålla kan, till Känsön eller annan Quarantaines-plats förwisas; men om Skeppet icke sjön hålla kan, då med Last och allt genast förbrännas, hwilket äfwen bör ske med alla de waror, som derifrån i land drifwit, och om deße icke kunna antändas, så kastas eller försänkas de uti sjön på tillräckligt djup.

Är deremot Skeppet i de omständigheter 15 §. af Kongl. Quarantaines-Förordningen upptager, så att deß Last icke för rening behöfwer loßas och uti Waru-Magaziner på Känsö för detta ändamål införas, kan bergning af Waror derifrån under nogaste tillsyn ske, med willkor, att Besättningen, om möjligt är, den ensam werkställer och att Skeppet wäl rökes före loßningens början och mellan hwarje afhemtning. De från Skeppet sålunda förde eller derifrån i Land drifne Waror skola, om de smittbare äro, i hafwet nedsänkas och der en wiß föreskrifwen tid förblifwa, innan de öpnas, åtskiljas och wädras, men om de icke äro smittbare och uti fat, tunnor, lådor eller dylikt inneslutne, från deße omslag afskiljas och sedermera läggas några dagar på stranden under bewakning. Under allt detta, så Warorne icke med blotta händerne handteras, utan böra deße med smorda handskar wara beklädde, eller skola ännu häldre och så widt det sig göra låter, tjenlige instrumenter ensamt nyttjas. — De som wid Warornes loßning eller handterande behjelpelige äro skola hålla lika lång quarantaine med Skepps-Manskapet.

Beträffande deremot Besättningen och andre Personer från strandade, mißtänkte eller smittade Skepp, så skola både deße och de Personer, som uti deras räddning må hafwa deltagit, hållas afskiljde från gemenskap med andre, aftaga sina kläder, uti watten doppa samt till torkning och wädring upphänga dem, twätta sig öfwer hela kroppen, förses med rena kläder och dem påtaga, hänwisas till något afskiljdt obebodt hus, som på afstånd med Wakt omgifwes, derstädes i Quarantaine förblifwa den tid Quarantaines-Befälhafwaren efter härwid förekomne omständigheter föreskrifwer och derunder på det sätt sine förnödenheter erhålla, att de samma läggas på något wißt ställe ett stycke från huset, der de sjelfwe få dem afhemta.

Förgås Skepp uti öppna sjön och om bord warande Personer sig i Båt eller på Wrak derifrån berga, skall med dem och de Waror, som medföras, då de landa, enahanda försigtighet iagttagas.

Är någon sjuk af dem, som från strandade, mißtänkte eller smittade Skepp i land kommit, eller sjuknar någon af dem, som räddats, blifwe då närmaste Läkare tillkallad, och om han sjukdomen för Pestartadt smittande förklarar, skall den sjuke, genom Wederbörandes försorg, från alla, äfwen från sine kamrater, genast afskiljas och uti enskildt och noga bewakadt hus skötas och förplägas med den försigtighet Quarantaines-Reglementet af den 19 November 1807 i dylike fall föreskrifwer; hwarefter, om han tillfrisknar, Quarantaines-Befälhafwaren bestämmer den Quarantaine han hålla bör, samt huru huset renas skall.

Om okänd död kropp kastas på land, eller mißtänkt Person sjuknar och dör, huru med Liket förfares.

Kastas okänd död kropp på land från strandadt Skepp, eller utan att man wet hwarifrån den kommit, eller blifwer någon dödad wid försök, att antingen bryta Quarantaine eller att med wåld werkställa otillåten landstigning, eller dör någon, som från sådant strandadt eller förgångit mißtänkt Skepp sjuk i land kommit eller sjuknat innan ålagd Quarantaine tillända gått, och minsta anledning är att förmoda det sjukdomen farlig warit, bör Liket i närwaro af någon pålitelig Person, som wederbörande dertill utse, genast med de kläder, det på sig hafwer, begrafwas uti en ej långt ifrån detsamma uppgräfd, minst 3 alnar djup grop, skolande detta sålunda werkställas, att den döda kroppen, medelst krokar, fästade på långa stänger, fortskaffas till och uti grafwen, hwarwid de Personer, som det göra och hwilka ej få wara till antalet flera än högst nödigt är, böra sig i lowart hålla, äfwen under det de nedskyfla mullen.

Deße personer skola, sedan begrafning för sig gått, aflägga de kläder de derunder burit samt dem i watten doppa och till wädring upphänga. De skola också, innan nya påklädas, twätta sig öfwer hela kroppen med Ättika eller Hafs-watten. Sedermera ålägger dem Quarantains-Befälhafwaren wißa dagars Quarantaine och föreskrifwer, då den slutad är, huruledes med rening af huset, der de inneslutne warit, samt med husgeråd och kläder förhållas skall. Alla kläder deremot, på hwilka den döde legat eller finnas i rummet, der han dödt, skola utdragas och förbrännas, hwarefter huset hålles tillspärradt tills det behörigen blifwer renadt och Wederbörande gifwit tillstånd att det må nyttjas.

Om Skeppare och Resande, samt med dem ankommande Waror.

Skeppare å Fartyg ställe sig till efterrättelse så wäl hwad 6, 7 och 8 §§. af Kongl. Quarantaines-Förordningen föreskrifwer som äfwen de särskildte Instruktioner, hwilka af Quarantaines-Commißionen genom Befälhafware eller Uppsyningsmän meddelas och ega sammanhang med eller äro lämpade efter de till Pestartade sjukdomars förekommande å Rikets kuster och i deß Sjöhamnar gifne föreskrifter.

Hwad angår Resande och Waror, som ankomma till Rikets gräns på de tider fara för Utrikes gängse Pestartade sjukdomar kungjord är; så skola Befälhafware för Posteringar, der sådane finnas, samt Tull-Betjente, Gränse-Ridare och Krono-Betjente noga tillse, att ingen Person, som sjöledes anländer, får uti Riket inslippa med mindre han förmår styrka det han antingen ditkommit från obesmittad Ort och icke mißtänkt Land, eller i annan händelse att både han sjelf och de saker han medförer undergått behörig Quarantaine; warandes det de Resande derjemte allwarligen förbudit att på biwägar söka öfwerfara gränsen, så kärt dem är, att ej blifwa häktade och återförde.

Om Quarantaines-Befälhafware.

Sådane äro i allmänhet de försigtighetsmått, hwilka wid olika tillfällen böra iagttagas, då Fartyg med Laster samt Besättningar och Paßagerare å dem, eller Resande smittade eller mißtänkte, komma till Rikets kuster och af deß Inwånare kunna anträffas. På det werkställigheten af hwad Quarantaines-Författningarne härom påbjuda genast utan hinder må ega rum, tillhör det Quarantaines-Befälhafware, utom hwad dem, såsom förut är nämndt, åligger, ombesörja och tillse, att tillräckligt antal Jern- eller Blecklådor, Jerntänger och Swarta Flaggor må wara uti deras Districter att tillgå så wäl för dem, som förrätta första Undersökningen af kommande Fartygs hälso-tillstånd, för Quarantaines-Uppsyningsmän och för Lotsar, som ock å sådane ställen, der förbiseglande wanligen söka eller mottaga gemenskap med Kustens Inwånare eller Strandningar pläga inträffa. Äfwen skola Quarantaines-Befälhafware föranstalta att förenämnde persedlar, samt tjenlige Instrumenter för att å mißtänkte Skepp fatta, öppna och wända waror, hwilka ej få med händerne widröras, så ock Ättika tillika med Röknings-Materialer och tryckta underrättelser om deras anwändande, och derjemte Exemplar af Kongl. Quarantaines-Förordningen må uti hwarje Sjö- och Stapelstad finnas till sådant förråd, att utom hwad derom kan erfordras på stället för Lotsar, Uppsyningsmän och dem, som skola bewakning handhafwa, äfwen Skeppare emot betalning kunna deraf bekomma.

De härtill förefallande kostnader bestridas af Städernes enskildta medel, hwaremot skall såsom ersättning erläggas, för hwarje hemkommande Fartyg, som blir föremål för Quarantaines-Befälhafwarens undersökning, Fartyget må wara för mißtankar att medföra smitta fritt eller icke, till följe sista mom. af 14 Art. i Kongl. Quarantaines-Reglementet den 19 November 1807, Fyra skillingar per Läst samt deßutom för practican eller tillåtelsen till fri gemenskap 2 R:dr allt Banco.

Quarantaines-Befälhafware, anförtrodde att inom sine Districter, i Konungens Befallnings-hafwandes frånwaro, föra och innehafwa Quarantaines-Befälet, samt besörja hwad i deßa ämnen Författningarne bjuda och till deras befattning höra kan, ega derföre rättighet till den åtlydnad af de under dem stäldte Personer och det biträde af Krono- och Tull-Betjeningen, att inom Districtet nödige förening och samband för Quarantaines-Författningarnes ändamål må finnas samt föreskrifne åtgärder skyndsamt och försigtigt i hwarje fall widtagas. Quarantaines-Befälhafware ega för öfrigt under sin tillsyn de ställen, som Konungens Befallningshafwande låta i hwarje tillåten hamn utse, der bref och documenter från ankomne Skepp kunna renas och rökas, och der Skeppare, när Quarantaines-Befälhafwaren så nödigt finner, kan från Qrtens Inwånare afskiljd, landa och förhöras, samt äfwen de derstädes utsedde enstaka och aflägse hus, hwilka, när så fordras, kunna utrymmas och nyttjas för att innesluta Personer, som på något sätt sig för smitta utsatt och följaktligen böra Quarantaine undergå.

Som 27 §. i Kongl. Quarantaines-Förordningen stadgar, att under den tid densamma gäller, alla de Skepp och Farkostar, som ifrån Rikets Westra kust paßera Öresund och anlända till Inrikes Orter wid Östersjön, skola wara försedde med SundhetsPaß från Quarantaines-Befälhafwaren i Orten, derifrån Fartyg och Farkost gått, så framt dem tillåtas skall, att till destinerad ort wid Östersjön inlöpa; så böra deße föreskrifter icke blott noga efterlefwas, utan äfwen dylike Fartyg wid framkomsten underkastas nödig granskning, huruwida i Sundet eller under resan de egt communication med främmande Skepp och af dem möjligen mottagit Waror af den egenskap, att de kunna för smitta mißtänkas.

Om Quarantaines-Uppsyningsmäns och Krono-Betjeningens åligganden.

De långs efter kusten och bland deß Inbyggare utsedde och förordnade Personer till Quarantaines-Uppsyningsmän ega egentligen befattningen att lemna wederbörande skyndsamt underrättelse om hwad i deße ämnen på Landet uti deras districter förefaller, samt att, intill deß widare föreskrifter ankomma, iagttaga hwad nödigt finnes; och äro deße Uppsyningsmän derföre försedde med så beskaffade Jern- eller Blecklådor, som här förut blifwit beskrifne. På deras rådighet och pålitlighet ankommer, i synnerhet wid tillfällen af strandningar eller när mißtänkte Skepp nalkas, eller när sjuke eller döde komma till land, att sådande försigtighetsmått i öfwerensstämmelse med Quarantaines-Författningarne genast widtagas, så att Kustens Inwånare hwarken af nyfikenhet eller benägenhet till winst må förledas att nalkas stället der Fartyget ligger eller Warorne och det mißtänkta Folket landat, utan att deremot Skeppets sundhets-tillstånd med försigtighet och i här förut uppgifwen ordning först undersökes, samt Fartygets Documenter inlagde i Bleck- eller Jernlådan blifwa till Quarantaines-Befälhafwaren insände samt att nödigt och aflägset härberge för de anlände emedlertid bestyres, och bör, i händelse af Quarantaines-Befälhafwares sjukdom eller annat laga förfall, hwarigenom han hindras att straxt om Fartygets, Warornes och Besättningens behandling förordna, Quarantaines-Uppsyningsmannen wara beredd, att nödige föreskrifter i hans ställe meddela, samt således för inträffande händelser göra sig kunnig om allt hwad till Quarantaines-anstalter hörer och huru de skola för hwarje särskildt fall i werket sättas.

Hwad sålunda är Quarantaines-Uppsyningsman ålagdt, eger i allmänhet Krono-Betjeningen äfwen att besörja å ställen der Uppsyningsmän icke finnas utnämnde. Äfwenledes böra Krono-Betjente, isynnerhet på de ställen, som ligga Kusten nära, wara uppmärksamme på alla ankomne Främmande Personer, framför allt Sjömän, och dem, så framt de oförpaßade äro eller eljest kunna mißtänkas för smittas medförande, samt deras medhafwande saker genast, dock med behörig försigtighet, antingen öfwer gränsen återföra, eller uti afskildt hus under bewakning ställa, intill deß Konungens Befallningshafwande i Orten uppå förfrågan sig yttrat, huru widare förhållas skall.

Så skola och Landets Inbyggare i allmänhet, i synnerhet de, som bo wid Rikets kust, noga taga sig till wara för att hysa okände och oförpaßade Personer, eller klädespersedlar eller waror af dem emottaga eller köpa, utan genast hos närmaste Krono-Betjent angifwa då de sådane träffa eller om deras wistande på Orten kunskap få.

Alla mißtänkte på ena eller andra sättet med Resande från smittad Ort uti Riket inkomne Waror, skola, ehwarest de träffas, genast och utan att widröras, under tillsyn af närmaste Krono-Betjent, förbrännas.

SjöTulls- och Bewaknings-Tullkammares Befattning.

På SjöTulls- och Bewaknings-Tullkammares i Sjö- och Stapel-Städerne samt underlydande Betjenings tillsyn och wård ligger, att intet Skepp eller Farkost må, under den tid Quarantaines-Författningarne äro i wederställighet, inlöpa eller inclareras förr än deß Sundhets-tillstånd är undersökt och af wederbörande Befälhafware erkändt. Tullkamrarne skola ock hafwa noga uppsigt deröfwer, att på Skepp, som till Utrikes Orter utgå, de här förut omnämnde persedlar, nemligen Swart Flagg, Bleck- eller Jernlåda, Instrumenter till Warors handterande samt Röknings-Materialier och Underrättelser om deras bruk finnas om bord; och så Fartygen icke förr utclareras, än befunnen brist uppfyld är. Äfwen böra Tull-Betjente, isynnerhet Strandridare, wara noggrant uppmärksamme, att Allmogen icke beger sig till ankommande okända Fartyg och att de i Quarantaines-Författningarne påbudne mått och steg blifwa wid hwarje tillfälle af Kustboerne iagttagne.

Frågor

att framställa wid Undersökning af Fartygs Hälsotillstånd, och hwilka Skepparen åtwarnas att sannfärdigt, under Eds pligt, beswara.

 1. Hwad är Skeppets namn?
 2. Hwad är Skepparens?
 3. Hwarifrån kommer Skeppet?
 4. Hwilka Städer har Skepparen under resan anlupit?
 5. På hwilken Ort eller i hwilka Städer har Skepparen intagit Laddning, och hwilken Laddning på hwarje ställe?
 6. Har Skepparen Sundhets-Paß eller icke?
 7. Har Skepparen någonstädes legat i Quarantaine, i sådant fall hwarest, wid hwad tid, och huru länge?
 8. Om Skeppet på Resan haft eller wid ankomsten har någon sjuk eller död om bord, och i sådant fall, hwilken sjukdom personen haft eller har, så widt Skepparen kunnat utröna?
 9. Om Skeppet på Resan haft gemenskap med annat Fartyg på sådant sätt, att Folk, Gods, Bref eller Paketer äro komne från det ena Fartyget till det andra?
 10. Af hwilket Fartyg i sådant fall, samt hwarest och när Folket eller nämnde saker äro mottagne?
 11. Om Kryßare kommit om bord å Skeppet under Resan, till hwilken Nation deße hört, samt hwarest och när detta Besök skett?
 12. Till hwilken Ort är Skeppet destineradt?
 13. Hwarest är Skeppet hemma?
 14. Huru stort är Besättningens antal?
 15. Äro några Paßagerare om bord, hwarest äro de mottagne, och hwarest skola de Fartyget lemna?
 16. Finnas lefwande eller uppstoppade Foglar eller Djur om bord?
 17. Finnes der död Mans kläder eller andra deß tillhörigheter?
 18. Finnes der andre Waror, än de å Connoissementet upptagne?

(Anstalt skall fogas, att deße frågor blifwa på flere språk Quarantaines-Befälhafware tillstäldte.)

Förtekning

å smittbare Waror, hwarmed förstås sådane, som lätt till sig taga och länge qwarhålla Pestartade Febrars smittande ämne och derföre, ehuru förda lång wäg och äfwen efter lång tid kunna, då man widrör eller på närmare håll och i lä nalkas dem, meddela sjukdomen.

Ull,
Hår,
Tagel,
Bomull,
Silke,
Lin,
Hampa,
Blår,
Borst, samt dermed beklädde lefwande Djur,
Fjäder och Dun,
Lefwande Fåglar,
Hudar och Skinn, samt allt hwad af deße ämnen förfärdigadt är, eller hwaruti deße ämnen ingå, således:
Tyger af allahanda slag,
Hattar,
Filtar,
Raspadt Färgtråd.
Medailler och
Mynt af alla slag, samt allehanda brukade Persedlar, såsom
Täcken,
Mattor,
Nät,
Sicktar,
Papper och följaktligen
Böcker,
Rep,
Otjäradt Tågwirke,
Lumpor.
Päls- och Foderwerk,
Läder och Beredda Skinn af alla slag,
Pergament,
af Halm flätade saker,
Uppträdde Perlor,
Guld- och Silfwertråd.
Frugter af alla slag,
Sjö-Swamp,
Fnöske,
Horn och Ben,
Cochenill,
Husgeråd,
Wertyg och dylikt, af hwad ämne de än må wara förfärdigade.

Blandningar af smittbare och icke smittbare Waror anses och behandlas såsom smittbare.

Icke smittbare Waror anses för smittbare, i fall deras Omslag består af ett smittbart ämne, intill deß detsamma blifwit från dem afskiljdt.


Utdrag ur Kongl. Quarantaines-Förordningen den 7 November 1806, af stadgade påföljder för förbrytelser.

§. 11.

Lots är tillåtit, när han icke under annat willkor kan inlotsa mißtänkt Fartyg, att om bord gå; men gör han det af lättsinnighet eller för att slippa tjenstgöring, pligte med Åtta dagars fängelse wid watten och bröd. — Samma Lag ware om Lots och hans Drängar flere om bord gå, än den, som inlotsningen skall besörja.

§. 11.

Lemnar Lots Fartyg, op hwilket han om bord gått, innan Quarantaines-Befälhafware dertill tillstånd gifwit, pligte om Fartyget icke är mißtänkt Tio R:dr, men om det är smittadt eller mißtänkt, anses han efter 8 §. lika straffskyldig med Skeppare, som med Landets Inbyggare oloflig communication hafwer.

§. 11.

Uragtlåter Lots, då han är om bord, att waka öfwer att anbefalld Signal är hißad, och att underrätta Skeppare om hwad honom åligger, eller förtiger Lots wid undersökning af Skepp, hwarå han är eller warit, något som Skeppets sundhets-tillstånd upplysa kan, widkännes det answar, hwartill de i Quarantaines-Författningen fastställde grunder föranleda.

§. 11.

Inlotsar med wett och wilja Lots till Känsö Fartyg, som för mißtankar är fritt, pligte, om intet Skepp der förut ligger, Etthundrade Riksdaler, men om något med Swart Flagg eller Lysande Lyckta der finnes, Twåhundrade R:dr, och blifwer det inlotsade Fartyget smittadt, straffes Lots med Sexton dagars fängelse wid Watten och Bröd och Tio års arbete på Fästning.

§. 11.

Hwad i denna §. Lots föreskrifwit är, bör äfwen iagttagas wid lika answar af Fiskare och andre, som Lotsning sig åtaga.

§. 7.

Skeppare, hwars Fartyg är för mißtankar att medföra smitta af Pestartad sjukdom fritt, ware wid Etthundrade Riksdalers böter förbuden att med Landets Inbyggare, Lots undantagen, hafwa gemenskap och att något, ware sig Folk eller Waror, från Skeppet afföra eller afföra låta, innan undersökning om hans hälso-tillstånd skett och han till fri och obehindrad gemenskap Wederbörandes skriftliga tillstånd erhållit.

§. 8.

Skeppare å mißtänkt Fartyg skall afhålla sig och sitt Skepp från all communication med Landets Inbyggare, så att han icke låter någon om bord komma och åter gå bort igen, eller Personer eller Waror i land sätta eller till annat Skepp afföra, eller Waror till någon aflemna; felar han häremot eller går Fiskare, som ej Lotsar, eller annan Person om bord, straffes ändå att ingen skada derigenom händt, om Skeppet kommer från blott mißtänkt Ort, med Twåhundrade Riksdalers böter, men om Skeppet från smittad Ort anländer, med Femhundrade Riksdalers böter, hwilket answar är ytterligare skärpt genom Kongl. Förordn. den 12 Jan. 1820 till 16 dagars fängelse wid watten och bröd, samt arbete å Fästning 4 till 10 år, men om följderne farlige warit, så att smitta blifwit genom förbrytelsen meddelad, skall den häruti brottslige, ehwad Skeppet kommer från smittad eller mißtänkt Ort, mista lifwet. — Om åter Skeppet weterligen är smittadt är, så skall, utan afseende på Orten hwarifrån Skeppet kommit, samt följderne, om de farlige warit eller icke, den sig i förenämnde måtto förbrutit, lifwet mista.

§. 29.

Till de uti denna Författning utsatte straff blifwa de lika förfallne, som wid brottets begående förbrytaren behjelplige eller med honom i farnöte äro, samt hwar och en, som annars Stad och Ställe företräder, lika med Hufwudmannen sjelf; Och skall intet annat befria Skepparen eller Lots från straff för de förbrytelser de mot gifne föreskrifer kunna begå, än det att Skeppet i tydelig sjönöd är, så att de till öfwerträdelsen warit nödsakade för att frälsa Skeppet eller derå befintligt Folk.

§. 30.

Brott och förbrytelser angifwas hos närmaste Lands- eller Stads-Fiscal eller Krono-Betjent, hwilka då med all skyndsamhet böra åkäran wid wederbörlig Domstol göra.

§. 31.

Af alla enligt denna Förordning ådömde Böter, tillhör ena hälften Angifwaren och den andra hälften Quarantaines-Commißionens Caßa.


Ordning

som iagttages då hämtade Skeppets-Documenter eller ankomne mißtänkte Bref och Handlingar skola undergå rökning.

När Jern- eller Blecklådan, i hwilken Skepps-Documenterne äro mottagne, genom deras försorg, som första Undersökningen om Fartygets sundhets-tillstånd förrätta, blifwit i Sjöwatten sköljd och tillsluten samt till Quarantaines-Befälhafwaren insänd, skall Lådan af denne öppnas, Documenterne uttagas, rökas och granskas. Wid detta tillfälle iagttages, att Befälhafwaren bekläder Händerne och en del af Armarne med handskar, som för detta ändamål äro af Waxduk förfärdigade, ställer sig med rygg åt sidan, derifrån Blåsten kommer, öppnar Lådan och med jerntång uttager Documenterne, hwilka genast å nyo doppas uti Ättika, hwarefter de utwecklas och läggas på snören till afdrypning; sedermera och då de äro i det närmaste torra, berökas de wäl, dock så försigtigt att skriften icke utplånas, med följande röknings-ämne:

Salt-syregas: består af fyra sjundedelar sint sönderstött decrepiteradt Koksalt, hwarpå slås tre sjundedelar stark eller concentrerad Swafwelsyra uti Glas- eller Porcellaines-stålar, hwilken blandning omröres med små Glastänger eller afbrutna skaft af Lerpipor, så länge syrånga derifrån uppstiger.

Detta röknings-ämne anwändes äfwen wid rökning af Bref eller om bord å Fartyg.

I öfrigt lemnar 13 Art. i Kongl. Reglementet för Quarantaines-Inrättningen på Känsö den 19 November 1807 underrättelse om öfrige röknings-ämnen, som wid olika tillfällen kunna begagnas och sättet huru de anwändas.


Utdrag af Kong. Sundhets-Collegii år 1813 utfärdade Underrättelser om hwad iagttagas bör till förkommande af smittosamma Sjukdomars och Farsoters utbredande.

§. 7.

Det är en sednare tids lyckliga upptäckter man har att tacka för ett medel, lika så enkelt som wälgörande genom sin skyddande kraft mot smittor i allmänhet och mot Farsoters utbredande. De så kallade Mineralsura-Rökningar hafwa en af erfarenheten bekräftad förmåga, att förstöra de skadliga ämnen, som alltid från swårare sjuka afdunsta, och som i de här uppgifna Sjukdomar blifwa smittande. Denna förstörelse (decomposition) af smitt-ämnet i luften sker på ett sätt, att faran afböjes från de friska, medan de sjukas återställande befordras.

Wid utbristande Farsoter bör derföre hwart och ett Hushåll förse sig med detta Röknings-ämne, hwilket af Provincial-Medicus erhålles, tillika med underrättelse om deß behöriga anwändande. Der Socken-Apothek finnes eller kommer att anskaffas, bör alltid tillgång wara på detta medel. Det blifwer äfwen högst nyttigt att Rökmachiner på flere ställen blifwa att tillgå samt att Församlingens Vaccinatör, antagne Barnmorska eller någon annan person inhämtat handläggningen wid deß nyttjnade, för att dertill kunna inöfwa andra. Sjelfwa medlet och stället att det anwända, finnes på flera ställen beskrifwit, såsom i Kongl. Collegii Medici underrättelse, om den till allmänt nyttjande af Kongl. Maj:t Nådigst gillade Röknings-anstalt (1808). Deßa rökningar tillika med iakttagande af ett ordentligt lefnadssätt i mat och dryck, äro de tillförlitligaste Skyddsmedel eller preservativ under farsoter, och böra derföre dagligen werkställas, så wäl bland friska, som kring de sjuka *). Tillika bör dock frisk luft som oftast omwexlas i de Sjukes rum, färskt granris, bestänkt med ättika, strös på golfwen, samt ett ämbar kallt watten ställas nära sängen och twå gånger om dagen ombytas.


*) Detta Rökningsmedel består af följande ämnen, som från Apotheken kunna erhållas i de Landsorter, der den af Kongl. Maj:t Nådigst gillade Röknings-anstalt ännu icke är att tillgå.

Det förskrifwes från Apotheken sålunda:

Pulwer N:o 1.

Finrifwen Brunsten (pulv. Superoxydi Manganii) ½ lod.

Sönderstött Koksalt (Sal. commune) 2½ lod; blandas wäl tillsamman till ett gröfre pulwer, med påskrift: Pulwer till Mineralsura-Rökningar N:o 1.

Pulwer N:o 2.

Sönderstött renad Salpeter (Nitrum depuratum) 1 lod; med påskrift: Pulwer till Mineralsura-Rökningar N:o 2.

3.

Vitriolsyra (Acidum Vitrioli concentratum); gifwes i flaska helst med inslipad glaspropp, försedd med påskrift: Vitriolsyra, att blanda till Röknings-pulwret.

Wanligen behöfwes af deßa ämnen hämtas flerdubbla qvantiteter på en gång.

Pulwret N:o 1, nyttjas i rum der menniskor skola wistas. Allt efter rummets storlek anwändes hela pulwret på en gång eller blott hälften. Det lägges på ett theefat (helst af ägta porcelain) eller en glasskål, fugtas med en matsked watten och omröres. Sedan tilldrypes af Vitriolsyran 50 à 60 Droppar eller mera, blandningen sättes på en warm kakelugn eller öfwer ett ljus, och omröres med en glasskifwa eller trädpinne. Den ånga, som nu uppstiger lik en hwit rök, bör spridas i rummet och kring sjuksängarne, likwäl med den försigtighet, att den ej samlas i för stor mängd, då den kan åstadkomma hosta. När blandningen upphör att ryka, pådrypes mera Vitriolsyra. Luften bör en stund efter rökningen omwexlas med den yttre.

Pulwret N:o 2, nyttjas på samma sätt, med den skillnad, att detta icke blandas med watten, och icke behöfwer så stark uppwärmning.

Då klädespersedlar eller obebodda rum härmed skola rökas, bör en större mängd ånga utwecklas, och detta sker genom mera tillsatt Vitriolsyra, och starkare uppwärmning. Rummen tillslutas några timmar, medan ångan werkar, under hwilken tid menniskor aflägsna sig derifrån.

Anm. Vitriolsyran bör med warsamhet handteras, att ingenting deraf spilles på huden eller kläder och andra saker, emedan den är ganska frätande äfwen på metaller.


Sammandrag ur Gällande Författningar och Föreskrifter af hwad iagttagas bör till förekommande af Utrikes härjande Farsoters inträngande i Riket.
Joh. Hörberg, Stockholm, 1831.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Medicine | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.