Kongl. Maj:ts
Nådiga
Kungörelse,
Om
Wård och skötsel för thet Manskap, som på Sjukhusen i Carlscrona tilfrisknat och nu therifrån hemförlofwas.

Gifwen Stockholms Slott then 30 Sept. 1789.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM,
Tryckt i Kongl. Tryckeriet.


WI GUSTAF med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Norrige samt Hertig til Schleßwig Hollstein, &c. &c.

Göre weterligit: at aldenstund en sjukdom hos Besättningarne på Wår Örlogs-Flotta sig inrotat, hwilken, ehuru til thes natur och egenskap icke dödande, likwäl är så smittsam at flere tusende Menniskor theraf angrepne, på en gång warit uti the i Carlscrona inrättade sjukhus förlagde, så emedean theße sjukhusinrättningar, swarande emot et wanligit behof, icke wid en så owanlig händelse som thenne kunna blifwa tilräckelige och ännu mindre i anseende til thermed följande sjukluft och ånga tienlige at the sjuke så länge inrymma til thes the sine krafter och helsa fullkomligen återwinna, hafwa Wi funnit nödigt at förordna, thet alle the af Kronans Manskap eller förhyrde Sjömän, som genom then wård the på sjukhusen erhållit blifwit från then gängse febren frie och äga så mycken styrka at the utan fara flyttas kunna, böra til sina hemwist förlofwas, ther the under sundare luft snarast återstälde warda. Wi wele förthenskul af lika ömhet för wåre undersåtare, som hos Oß föranlåtit thenna anstalt, härmed i Nåder hafwa anmodat och befalt hwar och en som en sådan Soldat, Ryttare, Båtsman eller förhyrd Sjöman wid thes hemkomst emottager, at icke allenast lemna honom then wård han til återwinnande af thes fullkomliga krafter behöfwer, utan äfwen, i händelse han åter insjukna skulle, at honom sådan skötsel förskaffa, som både til thes återställande och smittans förekommande i Landsorten bidraga kan; Och hafwe Wi i sådant afseende samtelige Wåre Befalningshafwande antydt, thet the hwar uti sit Län therå hafwa all möjelig upsigt; Äfwen som Wi genom Wårt Collegium Medicum låtit besörja at wederbörande Provincial Medici härwid taga then omsorg them åligger, ej mindre til sjukdommens botande, thå then sig skulle å nyo wisa, än til at underrätta Wår Allmoge om then wård och skötsel the från sjukdomen återkomma til krafternes hämtande behöfwa. Thet alle, som wederbör, hafwa sig at til hörsam efterrättelse ställa. Stockholms Slott then 30 September 1789.

Under Hans Maj:ts
Wår Allernådigste Konungs och Herres frånwaro
Thes tilförordnade Regering

CARL. A. WACHTMEISTER.

JOCHIM BECKFRIIS.

A.F. MUNCK.   ZÖGE v. MANTEUFFEL.   E. RUUTH.

C. Lagerbring


Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Om Wård och skötsel för thet Manskap, som på Sjukhusen i Carlscrona tilfrisknat och nu therifrån hemförlofwas. Gifwen Stockholms Slott then 30 Sept. 1789.
Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1789. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Medicine | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.