No. 109. Till Erik Ryning.

Gustaf Adolph etc. Vår gunst m.m. Efter som Vi hafve befallt eder för detta, Erik Ryning, att begifva eder till Stralsund med några skepp, som Vi här hos Oss behålla vele, att lägga dem der i hamn. Alltså vele Vi ännu, att J det efterkommen. Och på det Vi likväl må hafva någon, som förestår Våra saker, och Vi Våra beställningar tillställa kunne vid Peendemünde: befalle Vi derföre, att J lemnen der qvar 2 af de små skeppen under Hans Hanssons commando, med folk väl besatte, och J sedan med de öfrige, efter Vår förra befallning, eder straxt till Stralsund begifven. Gud m.m.
Datum fältlägret vid Stettin den 24 Julii 1630.


Registratur. Folio 409.
Also reprinted in Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia, 1854.

Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.