No. 110. Memorial för Hans Hansson att ihågkomma.

  1. Hans Hansson skall begifva sig härifrån till Peenemünde och der taga skeppsflottan i akt, som här qvar blifver, till dess Erik Ryning hos H.K.M. ordre hämtat hafver och kommer dit tillbaka.
  2. Emedlertid så väl som derefter, skall han bära åhåga före, att de skepp der blifva liggande, och det folk deruppå, blifver väl försedt, så att K.M:s saker i ingen måtto taga deraf genom skeppsens och folkets vanrykt, någon skada.
  3. Sedan skall han taga emot alla skepp, som kommer utanefter, och havd penningar och proviant der ankommer, det skall han genast hit upp skicka, låtandes allenast tagas derutaf, så mycket bokhållaren Carl Nilsson efter kammererarens förordning, till det folk som liggande blifver på Ysedom, Wollin och i Anklam, läningar och underhåll, behöfver, corresponderandes derutinnan med general-majoren Kniphausen, så att folket icke om dess nödtorft kommer i trångmål.
  4. Desslikes skall han ock låta bokhållaren så mycket behålla, som han menar efter handen behöfves till General-majorens verk, som han vid Peenemünde efter K.M:s befallning skall drifva, fortsättande så att de verk, som der äro anlagde, måge blifva förrättade.
  5. Hvad nu för penningar, proviant eller annat ankommer, derom skall han per posto K.M. avisera: för all ting så lagandes, att han vid "Kaseberg" hafver båtar liggande, som de bref hand sänder, eller från Peenemünde till K.M. sändas skola, och de K.M. dit efter förskickar, blifva utan försummelse beställde.
  6. Och på det K.M. kan hafva häruppå lägenhet att afskicka någon, hvar K.M. täckes: derföre skall han straxt hitsända K.M:s jakt [vid] Mercurium.
  7. Huru han sig vidare med flottan skall förhålla, det skall han förvänta med Erik Ryning. Men emedlertid skall han gifva akt uppå flottan mellan Stralsund och Ysedom. Och de bref, till honom på K.M:s vägnar ankomma, till behörande orter depechera.

Datum fältlägret vid Stettin d 27 Julii 1630.
Registratur. Folio 414.
Also reprinted in Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia, 1854.

Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.