Bref från Riks-Amiralen Carl Carlsson Gyldenhielm till Konungen.

Stormägtigste Kongung, Allernådigste Herre!

Såsom E.K.M. allernådigst af min underdånigste skrifvelse på redden under Gripswaldsön, daterad 25 Juni, utan tvifvel nu varder hafva förnummit, huru som skeppsflottan med krigsfolket här lyckeligen var anlangadt, men att Hennes M:t, min allernådigste Drottning uti tjockt och mörkt väder under Oland är utur flottan saknad med en god del andra skepp, hvilka jag då hvar timma förmodade. Så hafver jag då straxt andra dagen, när eljest de andra skeppen alla kommon an, och Hennes M:t likavl icke var med i följe, straxt mig begifvit 27 Juni till sjöss med Äpplet, Apollo och Westervik, att söka efter Hennes K.M:t (dock krigsfolket mestadels af samma skepp till lands först utsatt, såsom och de andra dertill förordnad) och fjerde dagen derefter hafva vi då funnit Hennes M:t i Calmaresund, derifrån åter Hennes M:t med 4 skepp är gången till segels, och lyckeligen (Gudi lof) resan fulländad och här väl ankommen, såsom E.K.M. af den andra vår, H. Claës Horns, H. Johan Sparres och min, samtligen underdånigste skrifvelse varder allernådigast vidare förnummit hafva, huru hela resan är aflupen.

Allernådigste Herre Konung! Såsom nu uti denna resa tvenne skepp, Stockholm sin fockemast och spröte med stora stången, och Mercurius sin stora mast och mesan genom en hastig iling och storm hafva förlorat, och till dess de blifva reparerade obrukelige äro vordne, så hafver jag, medan sommardagar ännu äro, dem straxt igen åt Sverige att förskicka med första vind i akt och mening, medan jag förnimmer, att icke här all tillbehör eljest kan bekommas dem att förfärdiga, förmodandes underdånigst, E.K. M:ts nådigste behag så vara. Uti min frånvaro och amiral Ryning befunnit Scepto så läck, att han honom och hafver måst hem åt Sverige sända. Alltså befinnes nu här på redden qvar af samma flotta: Äpplet, Kronan, Tre Kronor, Nyckeln, Nya Svärdet, Andromeda, Apollo, Westervik (hvilkes spröte ock är bräckt och duger icke mycket) och Fortuna (som af Herr Claës Horn köptes). Hvad som ny E.K.M. allernådigst behagar om dessa skepp mig befalla, är jag underdånigast med första förmodandes. Commendeurs dehos jemte mig äro: vice amiral Simon Styfert, Erich Jönsson, Söfring, Lars Bubb och andra capitaner. Proviant är ännu för sjöfolket på tre veckor, och förmodas väl från Sverige skulle straxt något eftersändas om väder och vind så foga vill och andra hinder icke infalla. Till att besätta skeppen och bevaka dem till vidare från E.K.M. besked, äro förordnade Westgöthar 4 companier af öfverste Ribbings Regemente.

Om någon tillrustning till sjöss eller land i Danmark hafver Fegræus skrifvt amiral Ryning till, att ingen är på färde mera än 10 skepp till att löpa på Elfven och förlossa de andra. Detta uti en hast E.K.M. att förnimma låta, hafver jag underdånigst ödmjukeligen icke skolat förhålla, önskandes af Gud de alldrahögste E.K.M. etc. Af Wolgast, Juli 10, anno 1631.

E.K.M:ts

underdånigste, ödmjuke och tropligtige tjenare till döden

Carl Carlson

Gyldenhiem.
Præ Werben den 15:e Julii
anno 1631.


Also reprinted in Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia, 1854.

Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.