Uthförlig
RELATION,
Om den
Til Peipus Siön uth-commanderade
Svenske Flotte/
Såsom
Jagten Carolus, Vivat, Kitzen Wachtmeister, jämpte en liten Jagd Flundra. Under Capitainens Carl Gustav Löschers von Hertzfelds Commando.
Uti den/ den 24 Maij 1702/ hållne Pascharing eller Krigs-Rådh hafwa effterfölliande Officerare sitt Betänckiande gifwit och resolverat, Nembligen
Capitainer,
Carl Gustav Löschern von Hertzfeld. Jonas Hökenflicht. Jean de Wyboldt.
Lieutenanter,
Jacob Jean Taube, Thomas Bennet, Marten Hökenflicht, Albrecht Nummers, George Sievers.


SEdan som af wåre Bönder Kundskap inlåp/ at 300 Man af Fienden hölle sig uppe wid Porkosarii, satte wij wår kohsa dijt åth/ och posterade oß under samma Öö/ ginge i Land med 70 Man/ så wäl Soldater som Matroser, men funno där icke en menniskia. Andra mårgonen/ som den 22 dito, hölts åter Pascharing af förenämbde Officerare, undantagandes Lieut. Sievers, hwilken commenderade Blåckhuset wed Inlåpet/ hwari eenhälleligen beslutit blef at gåå til Ismeen, och kommandes en half mihl ifrån bemelte Ort/ finge wij Fienden i Sichtet/ hwilken så starck kom framtågandes/ at wij i hastigheet kunde räckna et hundrade Fahrtyg/ af hwilka hwart och ett hade 50 Man om Bord/ därpå höltz åter Pascharing, och blef eenhälleligen beslutit at angripa Fienden/ och wart så Blodfahnan utstucken. Capitain Hökenflicht hade Avant-Garden, därpå fölgde Carolus, Arrier-Garden hade Kitzen Wachtmeister och Flundran, Fienden observerade wår Attaque, drog tilsammans sin heela Flåtta och kringrände oß/ dy bröte wij in i Fiendens Macht/ således/ at wij med wårt stadiga skiutande wärckade så mycket/ at de måste taga Flychten; den lilla Jachten Flundran kom i Retiraden så när/ at hon måste slå sig igenom/ hwilken straxt Kitzen Wachtmeister secunderade, där på fölgde Carolus och Vivat. Uppå bemelte lilla Jacht finge wij en dödh och sex blesserade, föfölgde och Fienden så långt/ at fast skiönt han hade fattat posto på wårt Land/ doch måste retirera sig tilbaka til sitt Land igen/ då wij och snart finge des hela Läger i Ögonsichte/ liggandes långs åth Stranden/ och bestod i några hundrade Telter. Detta fächtande med Fienden warade icke allenast i 4 Timar/ utan wij hafwa och sedermera långt uth med Stranden canonerat deras Läger och Telter/ så at han det måtte uphäfwa och flyttia langre in i Skogen. Doch försummade och sig icke Fienden at skiuta på oß med 6 små Stycken/ men wij swarade dem så flitigt/ at de måste sticka pipan i Säcken för oß/ hwar på Capitain Wyboldt blef commenderat i Land/ at med Soldaterne upkasta en Skantz/ hwilket han ock wärckstelte/ och hölt där stånd samma Natt/ under Lieutenantens Hindrich Conrad von Klügen Commendo; Capit. Wybold och Lieut. Bennet recognoscerade samma Natten Fiendens Macht/ och brachte den berättelsen tilbaka/ det Fienden hölle sig helt stilla/ men samma Afton fick Fienden Succurs med 150 halfwe Galeer/ som sällade sig till de andre/ därpå belf lilla Jagten Flundran, under Lieutenanten Hökenflichts Commando, beordrat at gå til Dorpt/ och hämpta mehra Ammunition. Den 31 höltz åter Pascharing eller Krigs-Rådh/ emellan förbenemde Herrar Officerare, sedan de sine Anckar lyfftat och såge det Fienden förfölgde wår lilla Jagt med 47 af sine Fahrtyg/ hwilken heela Fiendens Flåtta/ bestående af 300 halfwa Galeer/ fölgde; Men som Wädret war heelt stilla/ så at wij allenast hinte boxera jämte Fienden/ och för lugnet skull ey kunde komma om honom at secundera Jagten/ dy blef den (sedan han kastat sine 4 Stycken om bord/ och Manskapet sig til Landz salverat,) Fienden til dehls; Sedan begynte det åter at blåsa något/ dy satte wij å nyo efter Fienden/ och drefwe honom så wijda/ at han måste retirera sig under sitt Land/ och aldeles packa sig sin wäg. Derpå ginge wij under Jöper för Anckar/ at låta det uthmattade Folcket litet hwila och få sig maat/ men det war nepligen förrättat/ som wij åter finge kundskap/ det Fienden wille angripa Inloppet och Blockhuset/ dy lyftade wij åter om Natten wåra Anckrar/ och gingo til Inlåpet det at förswara; samme dag som den 1 Junii sedan wij lagt oß bemelte Inlåppet en Linie de Batallie, men Kitsen Wachtmeister blef commenderat fram för Ryske Grafwen/ på det wij icke bak til måtte attaquerade blifwa/ kom Fienden och om samma Afton klåckan 5 ända til Inlåppet med 150 halfwa Galleer/ på hwilke wij så hefftigt skiöte/ at de omsider blefwe nödgade til fly sin koos/ doch släckte de föruth sin harm på en för detta afbrändt By Warnea/ i det de stucke Eld på twänne där stående små Fiskare Koijor/ och togo då medh allone sin flycht til sitt egit Land. I alt detta Fächtande som påstått nästan i 4 hela dygn har Fienden lidit en stoor Skada/ efftersom han i twänne Dagars tijd med några 1000 Man stadigt arbetat på sine Fahrtyg/ dem at uthbättra. Och såg nogsampt alt wår Folck/ huru de mäst på alla sine Fahrtyg måste stadigt hålla Pumpen i gång/ på det de sönderskutne Fahrkostar ey måtte siuncka/ och haar man offta sedt det utpumpande Watnet wara Blod-rödh. Den Aldrahögste wälsigne framdeles wår Allernådigste Konungs rättmätige Wapn/ och låte denne Blodtörstige Fienden/ som ofehlbart warit 400 Man starck emot en Man af de wåre/ altijd fächta i sådan Blindhet och försträckt Modh.

Datum Carolus, liggandes wid Inlåppet af Embach den 3. Junii. Anno 1702.


Uthförlig RELATION, Om den Til Peipus Siön uth-commanderade Svenske Flotte/ Såsom Jagten Carolus, Vivat, Kitzen Wachtmeister, jämpte en liten Jagd Flundra. Under Capitainens Carl Gustav Löschers von Hertzfelds Commando. Uti den/ den 24 Maij 1702/ hållne Pascharing eller Krigs-Rådh hafwa effterfölliande Officerare sitt Betänckiande gifwit och resolverat, Nembligen Capitainer, Carl Gustav Löschern von Hertzfeld. Jonas Hökenflicht. Jean de Wyboldt. Lieutenanter, Jacob Jean Taube, Thomas Bennet, Marten Hökenflicht, Albrecht Nummers, George Sievers.
1702. 3 pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.