Swar på Herr Capitaine Lieutenanten Lejonankers Memorial af den 8 December 1769, angående Marine-Officerares uprättelse.

Det af Herr Capitaine-Lieutenant Lejonancker, af den 8 Dec. sidstledne, til Riksens Höglofl. Ständer ingifne Memorial, rörande Höglofl. Secrete-Utskottets Betänkande angående Marine Corpsens opsättande i Finland och någre Marine Officerares PlacerandeAmmiralitetet; tilkommer mig ej at til alla delar beswara.

Min sak är endast, at i dager lägga den obefogade domrättighet Herr Capitaine Lieutenanten tager sig, at mäta min och mine Cameraters mer eller mindre skickelighet, at wara dugelige Ammiralitets Officerare.

Sedan Capitaine Lieutenanten med mycken noggranhet, proportionerat den Tour wi böra äga wid Ammiralitetet, efter de framsteg wi gjordt i de til denna Metiéen hörande kundskaper; wil han bewisa oß owärdige, at där blifwa Officerare för det wi ej undergådt den därtil brukelige Officers Examen.

Beträffande denne Examen, så är jag ej den enda som känner deß beskaffenhet, och just det öfwertygar om möjeligheten af at kunna undergå den, äfwen för dem som ägde ännu mindre hufwud än det som Capitaine Lieutenanten omnämner Ammiralitets Officerare äga.

Nödwändigheten af Examen för Ammirailtetet wil jag ej disputera: men huru många Under-Officerare hafwa ej der blifwit Officerare utan Examen, som ofelbart ägt större skickelighet, än månge af dem, hwilka med färdighet beswarat de wid denna Examen, dem förestäldte frågor, hwartil de oftast ej annat behöft, än at minnas de för dem förut upgifne?

Huru ofta hafwa både Cadetter och Under-Officerare med goda kundskaper, wid Examina flere gångor blifwit desaproberade? Deße mißbruk då de härledes från sitt ursprung, bewisa nog tydeligen, at kundskaper och skickelighet ej altid är måttstocken til befordran.

Om mine Camerater och jag ärnat blifwa qwar wid Ammiralitetet, hafwa wi, wår egen heder likmägtigt, ej welat winna befordran utan skickelighet; Examen hade då blifwet en nödwändighet, som wi hwarken welat eller kunnat lösa med annat än wåre egne kundskaper: men efter wi då blefwo engagerade wid Marine-Corpsen, hwarest wi twenne års Campagner til Sjös ock Lands, utan examen funnos wärdige, at winna Kongl. Fullmagter: bör ej Capitaine Lieutenanten Lejonanker finna underligit, at wi ej ifrån Pommern reste til Hufwud-Flottan, at genom en Lieutenants Examen wid Ammiralitet winna widare bewis.

At det ännu finnas Ammiralitets Officerare qwar i Staten, som warit tilförordnade, at underwisa Cadetterne i Theoretiska Wettenskaperne den tid jag, jemte mine nämde Camerater stodo wid den Corpsen; blir ej skäl hwarpå wårt lidande lärer kunna byggas. Det förringar ej wärdet af wåra innehafwande Fullmagter icke eller gör det dem någon tima yngre. Den consideration, at man skulle stå tilbakars derföre, at man lärt något af en annan, bör ej kunna äga rum på något ställe i Rikets tjänst. På den grunden borde de åldrigare Professorerne wid Academierne hafwa lidit ganska mycken orätt, efter de underwist många af dem, som utom Academierne genomgått sin carriere och hunnit at nu bekläda de större Ämbeten i Riket. På samma sätt med de Ammiralitets Officerare, som underwisat Cadetterne, det war deras fonction, derföre woro de af Kronan lönte; men deraf finner jag ej, at det af Herr Capitaine Lieutenant Lejonancker tilskapade påstående kan slutas, at en sådan trivial förtjänst borde kunna annihilera min och mine Cameraters sedermera förwärfwade både insigter och förtjänster. Campagner i alla Arméer, räknas de Officerare til förtjänst, som dem wärdigt bewistat, och hwilket hwar och en som rättmätigt dömer ej lärer kunna neka oß.

Herr Capitaine Lieutenantens, så wäl favorable intygande om mine kundskaper, som jag förwärfwat mig wid Ammiralitetet, som den underrättelse han meddelar Allmänheten om min förhopning, at då snart winna Officers Fullmagt wid Ammiralitetet, smikrar mig så mycket mera, som det blir et sluteligt bewis, at jag redan den tiden, utan de förtjänster sedan förwärfwat mig, war wärdig at bli Officer wid Ammiralitetet. Stockholm den 11 December 1769.

P. BRANT.


STOCKHOLM,
Tryckt hos CARL STOLPE, 1769.


Brant, P.: Swar på Herr Capitaine Lieutenanten Lejonankers Memorial af den 8 December 1769, angående Marine-Officerares uprättelse.
Tryckt hos Carl Stolpe, Stockholm, 1769. 4to, [3] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.