Ödmjukt MEMORIAL.

En mängd af Memorialier, hwarigenom Herrar Ammiralitets Officerare anfört beswär öfwer Secrete-Utskottets Betänkande, rörande Galere Escadern och Officerarne, wid den reducerade Marine Corpsen, ger mig största orsak at utbe mig Höglofl. Ridderskapet och Adelns gunstiga tilstånd at äfwen få anföra några ord i detta ämne.

Jag har stannat i häpnad wid de ohyggeliga tilmälen som ett af deßa Memorialer påbördar Riksens Höglofl. Ständers Secreta-Utskott, så grofwa tilwitelser lära icke sakna sitt behöriga swar; Mitt ämne är synnerhet, at fästa min upmärksamhet wid sådane omständigheter, hwarigenom Herrar Ammiralitets Officerare söka betaga mig mine enskilte förtjänster och laglige rättigheter.

Herrar Ammiralitets Officerare påstå i deßa Memorialer, at dem skulle öfwergå ett uppenbart wåld, om jag enligit Secrete-Utskottets Betänkande komme tilbakas til Ammirailtetet som Capitain, det jag nu är wid Arméens fordna Flåtta, efter jag icke skulle wara mera än Lieutenant om jag aldrig gått därifrån.

Detta deras påstående grunda de på den Rang Ammiralitetet skall äga framför andra Corpser i Riket, och på en af dem sielfwe uprättad Tour Calcule.

Det är sant, att om jag sielf wore Mästare af mitt öde, så sparte jag helt wist den mödan at nu täfla om Tour med Herrar Ammiralitets Officerare: Jag har länge önskat, at högsta åldern ej lämnade mig största förtjänst i den Corpsen; jag för min del emnar aldrig tjäna för at bli gammal, utan för at winna ära.

Men som jag nu ej wet, om icke det kan falla på min Lott, att gå tilbakas til Ammiralitetet, efter jag nogsamt finner at någre Officerare af den casserade Marine-Corpsen bli öfwerflödige, sedan de icke komma att servera mera än en Escader af Arméens Flåtta, så trugas jag däraf, at förwara min Tour för Herrar Ammiralitets Officerares ömtålighet.

Hwad då först Rangen angår, så will jag förtiga att enligit sidsta Ständers Författning icke någon Rang mera existerar. Men i det stället will jag ödmjukeligen underställa Ridderskapet och Adelen, huru wida det kan förenas med militairiska Principer at den Rang som Ammiralitetet fått i djupa Freden, bör utplåna de förtjänster en annan Corps förwärfwat sig under et brinnande Krig. Månne intet Marine Corpsen och hela Arméen som gjordt Kriget äro berättigade til så stor Heder som Ammiralitetet, hwilket blott haft tilfälle at roa sig med Sjö-Exercicer och Transport Resor. Och månne sålunda en Capitain af Marinerne är sämre än en Capitain af Ammiralitetet, ehuru Marine Corpsen icke handt wara til så länge at deß Rang-Ordning handt utstakas.

Det följer sålunda häraf at Secrete rättwisligen utmärkt Gradation för de Marine Officerare som kunde komma at gå tilbakas til Ammiralitetet, där de förut tjänt. Och äfwen följer deraf, at jag icke kommer förhögt på deras Rulla i fall jag kommer dit som Capitain efter min nu innehafwande Fullmagt.

När jag nu skall beswara Herrar Ammiralitets Officerares Tour calcule i Ammiralitetet, i anseende til mig, så kommer det an på hwad jag efter mina gjärningar kunnat förtjäna, för den tiden jag wärkeligen stått qwar, för den tiden jag ännu kunnat stå qwar, och hwad jag meriterat igenom det jag haft tilfälle att uträtta sedan jag kom därifrån.

Medan jag stod qwar wid Ammiralitetet, så hade jag denna Merite Lista: Jag hade tjänt ifrån 1745 til slutet af 1761. På deße 16 Åren gjorde jag endast åtta särskilte Transport- och Exercice Resor i Öster-Sjön på Kronans Örlogs-Fartyg och Lastdragare. Men jag tjänte äfwen under den tiden på Kongl. Franska Örlogs Flåttan i 6 År, gjorde 6 Campagner mot Fienden och bewistade 2ne Sjöslag. Näml. med Fregatten La Calypso om 16 Canoner emot 2ne Engelska Fregatter den ena om 32, den andra om 50 Canoner. Genom denna Affair räddades en Convoij af mer än 100 Skjepp. Och mitt förhållande därwid lärer tydligen kunna dömmas, af den Recommendation som Franska Håfwet gaf mig til wårt Håf, och af det, att jag, sedan mina Förmän på Fregatten blefwo blesserade mottog befälet och förde den jämte hela Convoijen in til Brest dit den war destineradt. Hwilket alt lärer wara alla Herrar Ammiralitets Officerare nogsamt bekant.

Den andra Affairen war med Fregatten L'ametist om 32 Canoner emot en Engelsk Fregatt om 40 och en Bregantin om 12 Canoner, här blefwo wi bägge redlosa så att wi til slut måtte skilljas åt.

Herrar Ammiralitets Officerare lära då icke kunna neka att på den tiden jag stod qwar wid Ammiralietetet, hade jag icke mindre Meriter än någon af dem.

Om jag sedan aldrig kommit därifrån, så hade jag icke kunnat öka min Merit-Lista mera än mina öfriga Camerater, som ännu äro där qwar; det är, jag hade då fått skrifwa på den kanskje några Lastdragare och Transport-Resor, Besigtningar, Inventeringar och Krigs-Rätter.

Men i det stället har jag haft tilfälle at winna följande Meriter, sedan jag kom till Marine Corpsen.

Jag bewistade som Lieutenant wid då warande Herr Majoren Sprengtportens, Grenadeur Bataillon om Sommaren 1761 Affairen wid Neuen Sund. Jag commenderade sedan wid Fri-Corpsen et Compagnie samma År och gjorde Winter-Campagne samt bewistade 3ne Affairer näml. wid Malkins intagande, Attaquen wid Basedau, och Attaquen som de Preusiske gjorde på Malkin, hwilken warade i 4 Dagar.

Om nu alt detta skulle jämföras emot de Herrar Ammiralitets Officerares Meriter som så högeligen bestrida mig den rättigheten at komma fram för sig, så är mycket owist om någon af dem haft tilfälle at gjöra sitt Fädernesland större tjänster än jag, åtminstone är det wist at om man slogo i hop de Affairer som en stor del af de några och 90 Officerare, hwilka Herr Capitain-Lieutenanten Leyonanckar påstår att jag skulle prejudicera, ha bewistat under hela deras Lifstid, så gå de ändå intet til så många som dem jag bewistat.

Huru jag upfört mig i den Campagnen, därom åberopar jag mig Herr Öfwerste Sprengtportens Witsord, under Hwars Befäl jag stod och som nu tör wara närwarande på Riddarhuset, jämte flere Herrar Officerare, hwilkas Witsord jag äfwen med lika trygghet kan åberopa mig.

Här af fölljer altså, at om jag aldrig kommit ifrån Ammiralitetet, så hade jag kan hända icke haft flere förtjänster än dem som bordt bibehålla mig i den Tour jag warit då jag där blef Officer; Men under det jag warit därifrån, dels i utrikes tjänst, dels wid Kongl. Swenska Arméen i Pommern, har jag förwärfwat mig rättighet til en bättre Tour; Ty Krigs-Förtjänster säga Riksens Höglofl. Ständer sielfwe, böra belönas. Och om jag förblifwit wid Kongl. Ammiralitetet, hade jag bordt wänta samma befordran, för utrikes Krigs-Förtjänster, som andre mine Camerater njutit, och då hade min Tour wid Kongl. Ammiralitetet warit, helt annan, än Herr Capitain-Lieutenant Leyonanckar den behagat föreställa.

Det är sålunda intet wåld som händer Ammiralitetet om jag kommer dit, tilbakas, som Capitain, och intet är det Herr Capitain-Lieutenanten Leyonanckars Tour Calcule som passar til mine Krigs-Förtjänsters belöning.

Det är underligit huru Ammiralitetet kan så häftigt bestrida at få någre få meriterade Officerare placerade på sin Corps, när de likwäl sett at Arméen fått 100 tals placerade, så at många Regementer haft ända til 14 stycken och ändå intet ropat så öfwer lidande som deße Herrar gjöra.

Det är icke något nytt eller owanligt, då hela Corpser dragas in, at Officerare däraf då placeras til andra Corpser. Så har Arméen fått emottaga Fri-Corpsen, Jägare-Corpsen, et Hußare och hela Cronhjelmska Regementet; det har skedt, och Arméen har ändock icke någonsin låtit förmärka en så owanlig tanka, at de därföre skulle ledsna wid Regerings-sättet, som Herr Capitain-Lieutenant Leyonanckar nu här wid skrifwit. Det har wid deßa Placeringar icke kunnat gå så jämt, i anseende til hwarderas förra Tour; Mången gick som Under-Officerare til Fri-Corpsen, blef omsider där avancerad och kom tilbaka til det Regemente derifrån han gått, befordrad framför dem, som förut warit deß Befälhafware. Det är sådant, som ofta wid Placeringar icke kan undwikas, och Hans Kongl. Maj:ts Höga Fullmagt kan icke degraderas. Icke kan en Lieutenant och Fendrick wid MarineCorpsen sättas til Under Officerare wid Ammiralitetet, därföre at första Officers-Graden wid Kongl. Ammiralitetet är Lieutenant och at den haft Rang framför Lieutenanterna wid Arméen. Imedlertid äro Graderna til Capitaine lika många wid Kongl. Ammiralitetet, som wid Arméen, fastän tjänsterna hafwa andra namn och Kongl. Ammiralitetet fått en förökad Rang. Herr Capitain-Lieutenant Leyonanckar har sielf i detta år med Riksdagens början, fått den Resolution hos Hans Kongl. Maj:t, at han icke kunde blifwa Riksdags Fullmäcktig för Galere-Flåttan, af den grund at Capitain-Lieutenanter wid Kongl. Ammiralitetet icke annorlunda anses än som Subalterner.

Jag wet således icke huru detta Höglofl. Secreta-Utskottets Betänkande kan utropas såsom bewis af mindre säkerhet, då Marin Corpsens Officerare lära wara äfwen så wäl berättigade til säkerhet för sina Fullmagter, som Herrar Ammiralitets Officerare för sina, och då en del af Marine Corpsens Officerare wid denna Flåtta icke behöfwas, skola de någonstans taga wägen. Då Arméen redan fått så många Officerare placerade på sig, så at den icke kan tåla mera, så återstår då icke annat, än at de Marine Officerare, som äro öfwerlops och kommit från Kongl. Ammiralitetet, många gå dit tilbaka, och det i lika Grad, som de wid Marin Corpsen innehafwa, hwarwid Ammiralitetets högre Rang än Arméen, på den tid innan Rang-Ordningen blef uphäfwen aldrig kan blifwa grund til en Militaire Placering.

Detta är således ingen wådelig wärkan af Riksens Ständers Lagstiftande magt, en Mackt, som aldrig warit satt i fråga, äfwen så litet som Riksens Ständers rättighet, at förordna om Rikets Förswars wärk och Armée i Gemen.

Som Ledamot af Höglofl. Ridderskapet och Adelen äger jag äfwen så wäl rättighet at yttra mina tankar, som andre at förklara sin mening. Ifrån den högd af Riksdagsmanna rätt nederstiger jag som andre, wid slutet af en Riksdag, men jag medgifwer icke, at jag til denna medfödda rättighet upstigit på någon annans axlar, och minst har Herr Leyonanckar förmått uplyfta mig eller någon til den Riksdagsmanna höjd som man af medfödd rättighet äger.

Detta mit ödmjuka Memorial anhåller jag få inlemna til de öfrige respective Stånden.

Ulrich Ehrenbill
Capitaine vid Arméens fordna Marine-Corps.

❁   ♔   ❁


STOCKHOLM,
Tryckt i GREFINGska Tryckeriet, 1769.


Ehrenbill, Ulrich: Ödmjukt Memorial.
Tryckt i Grefingska Tryckeriet, Stockholm, 1769. 4to, 7 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.