Ödmjukt Memorial.

Då jag nu fått genomläsa Höglofl. Secrete-Utskottets Extractum Protocolli af den 2 dennas, om en ny Skärgårds-Flottas uprättande och Officerares wid Marine-Corpsens befordran, känner jag ej igen de försäkringar om Ammiralitets Statens uphjelpande, som mig på det kraftigaste blifwit lämnade.

Hwad Höglofl. Secrete-Utskottet om Skärgårds-Flottans uprättande ad notitiam gifwit wid handen, tager jag för afgjort; men nödgas i ödmjukhet ömma det lidande uti hwilket jag med hela Ammiralitetet, blifwer försatt, i fall Betänkandet skulle bifallas.

Min Camrat Herr Capitain-Lieutenanten Leyonanker, har så tydeligen å daga lagt den prejudice hwar grad härigenom finge widkännas, at jag det ej widare behöfwer uprepa.

Riksens Höglofl. Ständers försäkran genom 1766 års Förordning bibehåller alldeles wår competence, grundad på wärkelig tjenst inom oß, i det Capitaine-Lieutenanter äfwen hafwa Compagnier och deßutan föra Fregatter, en wärdighet som hos alla Sjömagter, wida högre skattas, än hos oß.

At bortgifwa wår rätt, wore at degradera hela wår Sjömagt, och nödga lika befäl, at wisa alla främmande Magter Krigs-honneur då de råkas, hwilket i min tanka, nödwändigt måste förminska Rikets.

Den jämförelse Höglofl. Secrete-Utskottet gjort, deße 2:ne Corpsers Officerare emellan, lärer Riksens Höglofl. Ständer ej lika hastigt bifalla, som det projecterat blifwit, utan tror fast snarare, at med jämförelsen graderne emellan, början göres emellan Amiraler och Generaler, då snart lärer wisa sig, huru, efter Riksens Höglofl. Ständers förordnande af år 1748, hwar grad emot annan competerar.

Will man åter se på Marine-Corpsens befordringsrätt, så bör man gå tilbaka til deras Capitulation och upsättande, och den med de andre reducerade Corpsers jämföra. Deße hafwa för sine Penningar de derföre utlagt, och hwilka, om jag ej bedrar mig, och de berättelser jag ärhållit äro sanne, til Kronans fördel, så wid Recruteringen som beklädningen blifwit anwände; men deremot Marine-Corpser ingen Capitulation har, som hwarken wid Flåtta eller Armée lofwar Officerare framsteg, icke eller förlora de några Penningar för de Syslor som tidigt och framför äldre Officerare tilfört dem förmåner och wärdigheter. Andre Corpser hafwa blifwit upsatte, hela Corpsen på en gång, men Mariner-Corpsen således, at en Officer i hast kunnat göra steg wid ingåendet i Corpsen, sedan åter straxt inom den samma, och nu åter wid tibakagåendet uti den Corps, hwarifrån han kommit, et mer betydande avancement, så många kiäcka Amiralitets-Officerare til största lidande; således tycker jag detta befordrings-sätt medföra prejudice för både Armée och Ammiralitet, men finner deruti ingen billighet.

De nog dryga Summor, Höglofl. Riksens Ständer på den i Carlscrona til skickeliga Ammiralitets-Officerares ärhållande, inrättade Cadette-Corps, som snart liknar en Academie, så wäl til deß inrättande som underhållande altsedan år 1756, anwänt, lärer med Kronans mindre förmån och nytta hedanefter kunna bibehållas, sedan ingen dager för deße wäl educerade Ynglingar til befordran hastigt lärer finnas, om alla vacancer med Officerare från Marine-Corpsen skola ärsättas, och lärer således för det talrika antal Cadetter som för längre tid tilbaka och med beröm stådt Examen, föga hopp om befordran wara, särdeles som jag tror, at Herrarne af Marine-Corpsen, som ännu icke præsterat Examen, lärer wäl under tiden och til vacancer existera, göra sig måne om, at den samma kunna undergå, när de et så stort avancement derföre til belöning hafwa at hoppas.

Jag kan således icke annat än för min röst dertil styrka, at deße Herrar Officerare måtte, lika med de öfrige af Marine-Corpsen, forblifwa wid den projecterade Skärgårds Flåttan och der avancera; men fram för alt anhåller, det Kongl. Amiralitetet lika med alla andra Medborgare måtte wid de, af Kongl. Maj:t och Riksens Höglofl. Ständer, dem förundte rättigheter och competence bibehållen blifwa. Stockholm, den 11 Decemb. 1769.

FR. LAGERBJELKE.


Lagerbjelke, Fr.: Ödmjukt Memorial.
Tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, Stockholm, 1769. 4to, 4 pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.