Ödmjukt MEMORIAL.

Högl. Secrete Utskottets Betänkande af d. 2 dennas om Marine Corpsens befordran och en Skärgårds Flottas uprättande, innehåller både principer af billighet och den största orätt: här gäller at taga bladet från munnen, ty jag har ej mera at wåga än et uselt lif sen Högl. Secrete Utskottet så nitiskt underminerat min och de fläste Officerares timmeliga wälfärd wid Amiralitetet.

Rättwist är at de Herrar Officerare wid Marine Corpsen, som genom förre Författningar blifwit lidande åter uprättas.

Hafwa Amiralitetets Flaggmän förklarat sig oskickelige at föra en Skärgårds-Flotta, då jag såsom Capitaine Lieutenant wågar täfla med hwar enda Marine Officerares skickelighet i detta ämnet, så är det ock billigt at Flaggmännen bära sin blygd.

Den största orättwisa wore at gifwa Marine-Officerarne uprättelse på Amiralitetets bekostnad til de Officerares förfång, som genom In- och utländske förtjenster dragit sig fram, ja sielfwe underwisat och upammat en del af de Cadetter och Under-Officerare, som utan at hafwa fullbordat sine studier wid Cadet-Carpsen [sic], mindre undergått Lieutenants Examen, blifwit Officerare wid Marine-Corpsen och nu hunnit til de grader at de til följe af Betänkandet skulle placeras framför gamle förtjente Officerare, som wisat sig äga både hjerta och hufwud.

Riksens Ständers magt at bifalla Betänkandet nekar ej jag, ty jag wördar och älskar magten fast skulle sjelf förtryckas: men hatar in uti min själ dem, som wilja förleda Ständer til de steg, som kunna göra Medborgare ledsne wid Regeringssättet.

Skal detta blifwa et bewis huru liten säkerheten är när magten ligger hos Ständer, så skiljer jag för min del mißbruket ifrån lagliga bruket och caßerar aldrig et godt urwerk för en odugelig fjäders skull.

Jag wet at skilja en rättwis, sedig och ömsint Nation från deß Ledare, glad at den tiden återkommer då de stiga ned från de högder dit wi på wåra axlar uplyft dem: Jag skal emedlertid tåligt bära oförrätten om den ock emot förmodan skulle gå igenom: men på det at Riksens Högl. Ständer måga se hwad påfölgderna äro om Betänckandet bifalles, får jag lägga följande deduction för deras ögon.

Herr Majoren och Riddaren Schönström skulle, om han hade stått qwar wid Amiralitetet, nu warit den 16:de Capitaine Lieutenanten; men blefwe efter Betänckandet den 11:te Commendeur Capitainen til prejudice för 17 Commendeur Capitainer, 19 Capitainer och 15 Capitain Liutenanter, inalles 51 Officerare; ehuru wid Marine Corpsens upsättjande en Capitain Lieutenant ansågs af den wärdighet at genast kunna blifwa Major, då en ung Capitaine Lieutenant Herr Eric Ehrenbill dertil befordrades.

Herr Majoren och Riddaren af Trolle wore nu i Staten den 24:de Capitaine Lieutenanten, men skulle blifwa den 12:te Commendeur Capitainen, til 16 Commendeur Capitainers, 19 Capitainers och 23 Capitaine Lieutenanters, inalles 58 Officerares förfång.

Herr Tygmästaren och Riddaren Friherre Cederström wore nu den 43:de Capitaine Lieutenanten, men skulle blifwa den 14:de Commendeur Capitainen, til lidande för 14 Commendeur Capitainer, 19 Capitainer och 42 Capitaine Lieutenanter, inalles för 75 Officerare.

Herr Capitainen och och [sic] Riddaren Ulric Ehrenbill wore ännu den 5:te Lieutenanten wid Amiralitetet; men skulle blifwa den andra Amiralitets Capitainen, til 18 Capitainers 70 Capit. Lieutenanters, 4 Lieutenanters inalles 92 Officerares oskyldiga lidande.

Herr Cammar-Herren och Capitainen Grefwe Arvid Stenbock wore ännu den 10 Lieutenanten wid Ammiralitetet; men skulle nu blifwa den 3:dje Capitainen, til lysande prejudice för 18 Capitainer, 70 Capitaine Lieutenanter, tilsammans för 97 Officerare.

Alt utan at räkna Wärfs och Artilleri Officerarne.

Herrar Lieutenanter Bong, Kullenberg, Kuhlhielm och Sahlstedt hade kanske ännu ej haft hopp at wara Officerare, emedan många, som redan hade stått Officers Examen då deße Herrar avancerade från Amiralitetet, ännu ej hunnit komma i åtanka til befordran; men icke desto mindre skulle deße Herrar nu utan föregången Examen placeras högt uppe på Capit. Lieutenants rullan.

Herrar Lieutenanterne Petterson och Friherre Fléetwood kunde efter sina berömmeliga framsteg uti studier wid Cadett Corpsen, om de undergått behörig Lieutenants Examen, warit 30:de a 40:de Lieutenanterne; men skulle nu blifwa gamla Capit: Lieutenanter.

Herrar Fändrickar Risberg, Brandt och Pincello ägde de studier wid Cadett Corpsen at de snart kunnat gjordt sig hopp om Lieutenants Fullmagt, men aldrig böra de prejudicera en mängd Lieutenanter, hwaraf en del woro redan Officerare då deße Herrar avancerade, och en del nog äldre och mera anvancerade uti studier wid Cadett Corpsen.

Herrar Fändrickar Silfverberg och Danckwardt woro uti de yngre Claßer wid Cadett-Corpsen, hade således den stund de avancerade ej fullbordat de studier, som böra pryda en Amiralitets Officerare: ehuru stora förtjenster de sedan kunnat förwärfwat sig, kunna de dock ej förtjena at föredragas flere Lieutenanter wid Amiralitetet til följe af Betänkandet.

Herr Fändrick von Unge är i samma predicament med Herrar Lieutenanterne Bong, Kullenberg, Kuhlhielm och Salstedt, och har således ingen förtjenst framför en mängd Officerare, som redan ådaga lagt prof af skickelighet och förtjenst då han förtretad öfwer lidande lämnade Amiralitets Under-Officers-tjensten.

Kan nu Riksens Högl. Ständer med seende ögon trycka en sådan mängd af redelige och förtjente Amiralitets Officerare, som igenom Marine-Officerarnes befordan blefwe lidande? Nej! jag tror aldrig at et sådant tilbod kan winna bifall.

Mitt sluteliga påstående blifwer derföre, at deße Herrar Officerare, lika med de från Armeen kommande, måga alla antingen som wärkelige, eller som exspectant Officerare placeras wid den nya Corpsen uti Finland: deräst de icke heldre wilja med sina nu innehafwande löner placeras wid Amiralitet efter deras förra där ägande tour och ancienité, hwilket bör dem nu, men ej framledes tillåtas.

Med detta mitt nödtwungne och ödmjuka Memorial tänker jag wördsammeligen wända mig til de andre Respective Stånden.

Stockholm d. 8 December 1769.

F.W. LEIONANKER.


Stockholm,
Tryckt hos Wennberg och Nordström 1769.


F.W. Leionanker: Ödmjukt Memorial.
Tryckt hos Wennberg och Nordström, Stockholm, 1769. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval_History | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.