Contre-Amiralens m.m.
Wälborne Herr
PEHR LILLIEHORNS
Til
Kongl. Amiralitets Öfwer-Rätten afgifne utlåtande öfwer Actors emot honom gjorde
Sluteliga Ämbets-påstående,
i anledning af hans förhållande uti Sjö-Bataillen den 26 Julii 1789;
Tillika med et
Utdrag af Signal-Boken för berörde dag,
jämte en
Afskrift af Herr Contre-Amiralens uppå Bataille-dagen gifne ordres til Cheferne uppå den under Herr Contre-Amiralens befäl warande Skepps-Division.


Stockholm,
Tryckt hos Joh. Christ. Holmberg, År 1789.


Högwälborne Herr Grefwe, Excellence, Amiral, Öfwer-Commendant och Commendeur af Kongl. Maj:ts Swärds-Ordens Stora Korß.

Så ock

Wälborne Höglofl. Kongl. Amiralitets Öfwer-Rättens tilförordnade Herrar Ledamöter.

Den öfwer mitt samt öfrige Skepps- och Fregatt-Chefs förhållande under Sjö-Actionen d. 26 nästledne Julii emellan Swenska och Ryska Örlogs-Flottorne anstälde undersökning, lärer nu hafwa wunnit sitt slut, då jag efter Eders Excellences och Höglofl. Kongl. Amiralitets Öfwer-Rättens förelägg, för afgifwa ödmjukt utlåtande öfwer Herr Advocat-Fiskalens insinuerade Ämbets- sluteliga andragande och påstående.

Hwad jag til min werkeliga oskulds ådagaläggande, uti afgifwen förklaring förut yrkat, som ytterligare åberopas, har den hållnde undersökningen än widare i allo updagat, som enligt deß innehåll och witnens berättelser owedersäjeligen wisar och bewisar, at sedan Hans Kongl. Höghet Stor-Amiralen d. 26 Julii bittida om morgonen, låtit gifwa Signal ifrån Chef-Skeppet Gustaf den 3:dje, til afhållning på Ryska Flottan, har jag, såsom förordnad Divisions-Chef för 2:dra Divisionen, icke allenast inom mitt Skepp Sophia Magdalena, sedan Corum war förrättadt, och Besättningen af mig hade undfått föreställningar samt upmuntringar, at för den älskad Konung och et kärt Fosterland hafwa lif och blod ospardt: Härtil har jag anbefalt werkställigheten, hwaraf jag tillika gonom [!] min egen tilsyn och närwarelse, så på öfra som undra Batteriet och öfrige ställen uti Skeppet, tillika befordrat en så noga, som skyndesam rörelse och fullbordan, utan ock den mig i nåder anförtrodde 2:dra Division, både i gemen och i synnerhet derom beordrat: At alla på Chef-Skeppet observerade och gjorde Signaler ifrån Divisions-Skeppet Sophia Magdalena genast blifwit repeterade, och några och Tjugu särskildte ifrån mig til Skepp uti min Division, icke allenast til de föresta Skeppen, utan ock acktersta, som af härunder åberopade Seine-Journal, som då den närmare påses, tydeligen wisar, at de ej förr än sent på förmiddagen kommit på sina påster; hwarföre gjorts beständiga Signaler, alla til Segels ökande, samt afhållande på Fienden, deßutom skedt, derom Seine-Journalen af min Flagg-Officer Herr Fendricken Löfwenhjelm til rigtigheten beswuren, och än närmare styrkt af Herr Fendricken Hafwerman, som Flagg-Officer på Repeter-Fregatten för 2:dra Division, Hector, som på sin Ed tar, at alla de Signaler, som i deß hållne, och af Capitaine Baron Cederström ingifne Annotation äro uptagne, blifwit på Chef-Skeppet gjorde, och på Sophia Magdalena repeterade; hwadan Extract af min Sein-Journal under Lit. A. bifogas: Deßutom gifwer owedersäjeligit bewis, at jag i allo på möjeligaste sätt til befrämjande af Hans Kongl. Höghets gifne Befallningar, samt til Fiendens uphinnande, sökt med all mänsklig och möjelig drift bidraga och befrämja, hwilket af mina wittnen, som undersökningen wisar, styrkes och besannas.

Sedan den beordrade successiva rörelsen befalts, och Signal för Avant-Gardet at attaqvera Fiendens eftersta Skepp, och stryka längs deß Arrier-Garde i lofwart, har bemälte Signal blåst i repetition ifrån Divisions-Skeppet; at ingen werkställighet fölgt af 2:dra Divisions föresta Skepp, som ock på de af Chef-Skeppet gjorde, och af Divisions-Skeppet repeterade Ordres, at öka Segel, intaga sina ställen, sluta bättre i Linien, samt hålla af på Fienden; At när sådant icke medfört behörig werkan, jag deröfwer ifrat et rättmätigt mißnöje, samt både med Eschaloups afsändande, och ropande til närmaste Skepp, sådant allmänt kungjort, samt skrifteliga Ordres, som under Lit. B. härhos bifogas, hwilka Herrar Skepps- och Fregatt-Chefs icke gittat bestrida, at attaqvera och hålla af på Fiendens eftersta Skepp, samt at de för mindre werkställighet afgjorde Signalers efterlefnad, icke kunde undwika answar, hwarmed werkställighet, men icke något hinder blifwit befordradt, hälst nödige Ordres utdelande, å hwad sätt det än sker, ostridigt bör äga rum och tid, äfwen under anfallet mot Fienden, hwarwid tidens utdrägt har så mycket mindre förspilts, som besannadt är, at jag både wid Ordernes afsändande och Eschaloupens återkomst styrt lätt och rumskots utom det påsyftade ändamålet, at jag fått dem uti rörelse; At Skeppen och Fregatterne Grip, Dygden, Eurydice och Riksens Ständer likwäl lågo i lofwart om Divisions-Skeppet, dels bidewind, dels med små Segel, til kort tid för och efter Bataillens början, innan de hinte uti Linien, der de efter egit widgående och förklaringar, samt Skeppens Loggböckers Coursars tydeliga innehåll styrt och förblifwit, och derigenom åsidosatt de många gifne Ordres och befallningar, alla ledande til Segels förande och nedhållande til Fiendens angripande ur akt låtit, hwilken händelse tydeligen finnes warit mig til största hinder wid forceringen ned på Fienden, hwilken jag emot alla Amirals-principe och Sjö-Tactique, ej med ensamt Skepp borde attaquera. Til bewis, at detta är et Systeme, antagit hos de mäst til sjöß krigande Fransyska och Engelska Nationerne, citerar jag här Krigs-Conseillens stälde Dom öfwer Fransyske Amiralen Chevalier de Grasse, då han under sista Kriget, den 12 April 1782, allena med et och annat Skepp af deß Flotta höll neder på den Fienteliga, under Amiral Rodneys befäl heter det: J har icke bordt angripa Fienderne allena, eller med en delad, utan med alla Kongl. Maj:ts Skepp och en samlad styrka. At mina föreställningar til Äran och Gripen, samt den senares ofta repeterade förebråelser, bära et ojäfaktigt bewis öfwer min oro, at såsom Divisions-Chef wara försatt uti sådan förlägenhet genom de öfrige, och uti Seine-Journalen til Segels ökande uptagne Skeppen i Divisionen, och deras derå wiste förhållande. At Divisions-Skeppet fört alla nödige Segel, samt wid andra tilfällen icke låtit löpa Bramseglen eller gigat Focken, än då de öfrige Skeppens tröga och strödda segling det orsakat, och det såsom undersökning åtlydnad af Hans Kongl. Höghets för 2:dra Division kl. 9 för midd. gifne, och kl. 1 e.m. förnyade höga Ordres, at prässa med Segel i proportion af de sämsta Seglares fart: At ofwannämnde Segel för Sophia Magdalena warit tilräckelige, at behålla den jämna afhållning, finnes ännu tydeligare af Chefernes på de föresta Skeppen, Riksens Ständer, Eurydice, Dygden och Gripen gifne förklaringar, och efter deras witnes utsagor, at sedan mina skrifteliga Ordres til dem ankommit, de haft alla möjeliga Segel til, samt alt hwad träcka kunnat, och ej ändå förr än kring kl. 2 e.m. kommit i Linien, dock Riksens Ständer ej förr än kl. 4 e.m. der de efter samma wittnens utsagor lofwat minskat segel, samt widare til Bataillens slut hållit sig i Corpens kjölwatten, oansedt alla Signaler, som warit til segels ökande, samt afhållning på fienden af Hans Kongl. Höghet befallte och hos mig repeterade; samt Fregatten Fröja, Engiheten och Prins Fredric Adolph, hela förmiddagen enligit undersökningen, Seine-Journalens innehåll, om Signaler til deßa Skepp, at öga segel, som ock witnens utsagor, det deßa Skepp fört alla möjeliga segel för at komma i Linie, som ej ändå hants förr än kl. omkring 12, samt sedan til andra ordres, hållit sig, enligit gifwit anrop til Tapperheten, på hwarandras Styrbords låring i jämn distance til upfyllande af den anbefallte successiva rörelsen. At Divisions-Skeppet beständigt styrt ifrån gifne Ordres om morgonen til straxt efter Bataillens början, på fiendens 4:de eller 5:te Skepp, som warit en tredäckare, intyga nästan alla mina witnen, hwarföre de til sina namn ej utsättas. At Divisions-Skeppet, både för, under och i synnerhet efter Actionen, warit af Division det närmaste fienden, och något för Bataillens slut i lä af hela Swenska Linien, så at tydeligt ifrån Skeppet kunnat ses Styrbords sidan af Hans Kongl. Höghets eller Chef-Skeppets sida, intygas af wittnena, Fendricken Oxelqvist, Constapeln Wahlqvist, Under-Officerarne J.W. Pihlgren, Jönsson, A. Wickman med flere, då windens utstillnande gjort, at wi som längst nedre mot fienden måste med Eschalouper boxera Skeppet åter up i Flottans Linie, deruti så wäl, som det öfriga af witnens tydeliga utsagor, deras Edeliga berättelser onekeligen bör gälla, och af Hr Advocat-Fiskalens deremot sökte förtydning emot Lag och allmänna säkerheten icke förblandas, hälst de icke kunna tilwitas hafwa wittnat oredeligen, och enfald hos et wittne, icke minskar deß rättighet, som sanningen i alla fall är enkel, och af hwilken grund det emot mine wittnen af Hr Advocat-Fiskalen ärbudne jäf icke heller Lagl. kan äga rum. At jag befalt Major Sjöbom hålla af, och at han det förwägrat, af fruktan blifwa tagen, då afhållning med ensamt Skepp werkstäldes, och så många sjuka funnos, se Hr Capitaine Schultz von Ascheradens, Fendrick Normans, Cadetterne Cremer och Hortel, Öfwer-Styrmännerne Hästesko, Ekelund, Constapel Wahlqvist, Medel-Styrman Högman, Skeppar Wulf, Upbörds-Timmerman Peter Månssen, Archliemästaren Pihlgren, Lär-Styrman Jönsson, samt Flaggdragarne Hillerström, Sten, Skeppar Grefwe, och Divisions-Predikanten A. Swenonius wittnesmåler om afhållning til inträffadt stiltie och Bataillens stut, oaktadt Majorens föreställningar, likwäl anbefallt och låtit werkställa afhållning: Ty förfaller härigenom Hr Advocat-Fiskalens mig gjorde obehöriga beskyllan; At i den anbefallta fäckt ordning mig icke begifwit, utan snarare afwikit och afdragit m.m. At jag äfwen så för som under Bataillen, flere gånger sökt rangera Divisions-Linien, och af sådan orsak warit föranlåten, fyra gånger denna dagen befalla Skeppen Äran, Dygden och Prins Fredric Adolph, som dels styrde för lågt, dels bröto den jämna afhållningen at lofwa; då jag wid samma tider gjort Signaler för andra Skepp, at öka segel och hålla af, som så fort de med hwarandra kommit i jämnare Linie å nyo befallt afhållning, för de som kunnat fått anlofnings Ordres, och icke af sig sjelfwe det åter werkstält, hwilket alt för at rätta Distancerne och Linien, jag som Divisions-Chef icke kunnat eller bordt underlåta rätta; Öfwergifwa Division, som Hr Advocat-Fiskalen så fritt tillåter, eller som obehörigt welat förmenas med en skingrad styrka, nalkas fienden, när i min Division funnos tröga Seglare, som förhållandet i synnerhet med Skeppet Riksens Ständer och de föresta Skeppen ½ Tysk mil i lofwart ifrån Divisons-Skeppet, det Hr Advocat-Fiskalen endast utsätter 1 och ½ à 2 Cabel-längder, men genom wittnena Hästesko och M. Jönsson intygas, at Riksens Ständer haft det omtalte afståndet i lofwart, samt de andre Skeppen deremellan wid kl. emellan 12 och 1 e.m. Häraf synes klarligen, at alla gifne Ordres, jämte alt mitt bemödande, icke förmått deßa Skepp wid denna tid komma mig närmare, hwilket genom mina wittnen styrkt, warit et owedersägeligt hinder, hwilket medgifwer de i detta ämne gjorde Signaler, at öka segel, samt hålla af på fienden, då äfwen war oundwikeligit, samt förr åberopade ordsaker styrkt, Signal til minskning af segel för Skeppet Enigheten kring kl. 12, hwilka befallningar måge granskas af alla kännare, om ej wid Manoeuvers werkställande, sådant har skedt och ännu sker, hwilket, som ledande til hinder af Hr Advocat-Fiskalen, orätt blifwit emot mig anmärkt. At fiendens Skepp ifrån Bataillens början styrt lätt rumskots, och stundom hållit fördi wind undan, och äfwen efter de ifrån Skeppet loßade Skott, börjat forcera med segel i den mån jag en stund åtfölgd af de Doublerande Skeppen nalkats dem, som då deßa Skepp igenom deras uplofning, som ock genom de förestas af min Divisions qwarliggande i Flottans Linie, lemnade mig allena, jag likwäl beslöt oafbrutit förfölja fienden, i hopp och tanka, at kunna uphinna, samt sluta denna olyckliga dagen med döden och äran, men en utstillnande wind, afskar mig något efter klockan 7 denna sälla förhoppning och oryggeliga föresats, at sluta et lif, jag i min Konungs tjenst, altid för Deß wäl haft ospart, och då hällre sedt mig efter wittnens utsagor drifwa ned ibland fienden, der under et tappert fäktande, ha sedt mig sjunka, än at nu wara et mål för allmänhetens och okunnigas oblida omdömen. At alla, men i synnerhet den från Chef-Skeppet gjorde signal för de fyra Skeppen at doublera fiendens eftersta Skepp ifrån Divisions-Skeppet behörigen blifwit repeterade: At samma äfwen blifwit werkstält, at någon signal ifrån Divisions-Skeppet til ändring härutinnan aldrig skedt, annulering af förra Ordres, knipning i winden för hela Divisionen, Realiements eller anlosningssignal ifrån Mesansspriet om eftermiddagen hissats, bestyrkes af Seine-Journalen, den min Flagg-Officer på sin Ed tagit, som af Herrar Officerare på de föresta Skeppen, hwilka precist wittnat på fråga om desse signaler på Divisions-Skeppet blifwit synte? Swarat Nej. Som ock åberopar Herr Capitaine och Riddaren Bleßing, jämte Flaggdragarne Hillerströms och Börje Sténs, som i sine wittnesmåler tydeligen sagt, at ingen signal den dagen gjordts, som icke Fändrik Löfwenhjelm befalt, och hwilka straxt af en Styrman, under Fändrikens tilsyn i Seine-Journalen blifwit inskrifne; härmed är tydeligen wederlagt Herr Advocat-Fiscalens i deß slutpåstående mig gjorde tilwitelse, at jag genom den anbefalte Doubleringens återkallande, ordenteligen satt mig emot Hans Kongl. Höghets nådiga befallningar och afsigter, och werkställigheten deraf förhindrat. Utom det, at de som wittnat om desse åtskillige nyßnämde signaler, aldrig kunna få bestånd af lagliga wittnen, när de med sine utsagor, lägga grund til befrielse för fölgden af den felaktighet, som Befälet på benämde doublerande Skepp sjelf begått, genom en erkänd afhållning, som de både ifrån både Chef- och Divisions-Skeppen med egit erkännande hade undfått ordres at doublera fienden, hwarföre de, til den nytta eller skada, de samma af sine wittnesmål hafwa kunna, såsom återgångs-wittnen lagligen böra förklaras. Så innebär de jämwäl, i anseende til sjelfwa werkeligheten anseendet af signalen, samt innehållet och tiden, en så uppenbar skiljaktighet och stridighet; at sådant äfwen af sig sjelf förfaller: ty Herr Öfwersten och Riddaren Lejonankar förmäler sig hafwa fått signalen klockan half til 4, Fregatten Fröja kl. 5, Skeppet Tapperheten, at bruka samma Skepps egne ord uti deß Loggbok, neml. Hölt af til kl. 6, då Fregatten Fröya, Enigheten, Adolph Fredrik och Tapperheten woro nödsakade at hålla bidewind, emedan de woro ensamme för hela fiendens Arriere-garde. Härwid anmärkes, at wittnet Capitain Söderdahl på Skeppet Tapperheten, i sitt wittnesmål den 8:de, aldeles förnekat hafwa sedt sådan signal, men wid Protocolls-justeringen den 10 Augusti, han midt emot sitt förr aflagde wittnesmål, säger sig samma signal sedt, samt på min tilfrågan, hwad tid den signalen gjordes? Swarar. Står i Loggboken. I Loggboken som mig blifwit i bewittnadt Extract öfwerlemnad, finnes icke et ord nämnt eller anfördt, om en så märkwärdig signal, jämföres med denna Loggbok Herr Öfwer-Adjutanten Baron Palmquists, Capitaine Baron Cederström, Capitaine Söderdahl med öfrige Herrar Officerare och Under-Officerare som wittnat ifrån de föresta Skeppen i Divisionen, så inträffar den märkeligaste skiljaktighet, uppenbaraste motsäjelse, at den knapt kan beskrifwas; besynnerligit är ock, at desse doublerande Skepps-wittnen ej sedt eller kunnat intyga, hwarsandras så olika gjorde signaler, som ock, at ingen på Skeppet Prins Fredric Adolph sedt deß Anlofnings-signal, mer än en Fändrik J. Plomgren wid Kongl. Maj:ts Regemente, som på fråga, icke wiste på hwad sida ifrån nämde Skepp Divisions-skeppet låg, samt Lieutenant Klint på Enigheten och undra Batteriet, den igenom en styckeport säger sig sedt, samt i sin berättelse, i anseende til tiden, af Doublerings-signalen, Segelminskningen på Enigheten, och Lofnings-signalen för Fredric Adolph otydeligt omnämnas. som ock at Enigheten, sedan afhållnings- och doublerings-orderne intet kunnat finna sig i, säga någon signal, utan per Compagnie lofwat med de andre, på Herr Öfwersten och Ridd. Lejonankars ordres, hwadan pröfningen, så öfwer desse, som öfrige Skeppens förhållande af Division wid och under Action, såsom oskiljaktig sammanhang med mitt commando, ehuru efter Herr Advocat-Fiskalens tanka, likwäl icke lagl. bör afskiljas ifrån detta mål, eller utställas til annan tid, utan gemensamt afgöras, hälst som Kongl. Maj:t uti Deß för Herr Lagmannen m.m. Håkanson i Nåder utfärdade Höga förordnande icke enskilt nämner min person, utan fast mera, utan åtskilnad, alla de angifne, och uti undersökningen förekomne brottsligheter wid Action den 26 Julii, hwaribland 2:dra Divisionens Skepps-Chefer onekeligen äro. At ropande skedt ifrån Divisions-skeppet til Äran, at det skulle öka segel, intaga sin post, samt hålla af på fienden, sådane äro de Ordres jag befalt Chefen på Skeppet Äran, til Fregatten Grip och än widare man ifrån man, så snart möjeligt woro, genom anrop skulle communiceras, de ännu i lofwart liggande Skeppen; at ej Skeppet Dygden hunnit fram på sitt ställe fram om Grip, samt at det befalt sistnämde Fregatt af den orsaken minska segel, då han nyß förut dessa ordres til segels ökande ifrån Divisions-Skeppet undfått. At när de doublerade Skeppen utan signal eller wetterlig anledning återwändt, jag ej kunnat wåga gifwa dem andra ordres, som det icke war möjeligt föreställa sig annat, än at de ifrån Chef-Skeppet hade undfått sådan signal, then jag af flere hinder ej kunnat observera: Härwid bör erhindras Herr Öfwersten och Ridd. Leyonankars utlåtelse i deß gifne förklaring, at han aldrig afhållit i tanka at doublera: Som ock, at Skeppet Enigheten wid samma tid af Herr Öfwersten och Riddaren Lejonankar, befalts uplofwa, då wittnet Capitain Treutiger på Fredric Adolph, sagt på sin Ed, det nämde Skepp wid uplofningen warit på inemot Canonskott, samt Capit. Duries och Lieuten. Klint på Enigheten på Ed intygat, det de wid uplofningen och anropet wore fullt trefjerdedels Tysk mil ifrån Ryska aktersta Skeppen, då likwist emellan bägge desse Skepp, enligt samma wittnens utsagor, de warit hwarandra på anropningshåll, samt at Fredric Adolph ej kunnat uplofwa förr än Enigheten det först gjordt. At alt ifrån kl. för 4 e.m. til aftonen och Bataillens slut, enligt flere afhörde och förut nämde wittnens edeliga utsagor styrts med Sophia Magdalena på sista Skeppet i Ryska Linien, hwilket icke kunnat werka på en fiende, som beständigt med force Segel, eller efter wittnenas egna ord, med alt hwad träcka kunde, retirerat och hållit af, dels lätt, dels fördewind, alt i den mån som Swenska Flottan, och en del af 2:dra Divisionen under tiden afhållit, och det aldramäst wid Bataillens slut, då hela fiendteliga Flottan hållit platt under wår Flotta, hwarpå jag ock åberopar flere 1000:de människor, som med mig det samma sedt. Hwadan Herr Advocat-Fiscalens widlyftiga demonstration och slutatts, om Ryska Arriere gardets afsöndring ifrån öfrige delen af deß Flotta, samt ur sigte af sine kamerater, af sig sjelf förfaller, och ännu mer då Ryska Flottans maneuvre ifrån början til slut denna dagen och de följande concidereras, samt man med kännedom af rörelserna pliera och retablera, jämte och förmodeligen Ryska Flottans principe, at ej lefwerera någon Hufwud-Bataille, innan den sammanstött med den ifrån Kögebugt kommande Escader, rättwist wil jugera. At Sophia Magdalena warit efterdöme för öfrige Skeppen i Divisionen, jag med både flere och öfwernsstämmande wittnen bewisat, det jag warit närmast fienden, som ock med mine förde segel, hwarom redan är talt, jag kunnat hålla lika linie med de som förde nästan alla möjelige, men at de under Linie de Bataille skola tagit sin slutning, rättelse och cours efter Divisions-Skeppet, är aldeles, så af Herrar Skepps-Chefs som Herr Advocat-Fiscalen, en irring, stridande emot Orderne den 11 Julii, af Hans Kongl. Höghet utgifne, och ändteligen at thy förutan, samt i alla fall, Hans Kgl. Höghets ordres, at hålla ned på fienden, och sluta på honom i elden, warit så tydelige, at Skeppen i Division, uti en ofelbar åtlydnad, aldrig bordt derifrån wika, utan samma fast mer och mer trägit efterfölja, oaktadt alla hinder, hälst som Högbemälte Ordres öfwerträffade alla, angick alla, och icke kunnat taga sin rättelse af någon annan; hwarest Herrar Skepps-Chefs i Divisionen, alt derföre begått dubbel brottslighet, som de icke åtlydt hwarken Hans Kgl. Höghets gifne, och på Divisions-Skeppet, som ock mina egna til dem särskildt gifne Ordres och Signaler, och är det äfwen å denna grund, som alla de witnen, som på Skeppen i Divisionen warit placerade, samt uti slik felaktighet ostridigt äga del, och skiljaktigt answar, enligit hwad wid undersökningen jag förbehållit, och af laglig grund nu än widare yrkas, bör för återgångs-wittnen anses och förklaras.

När nu igenom förberörde förhållande fulleligen wordet ådagalagt, at beredelse och fortsättning til och under Actionen blifwit fullgjord med all den möjeligaste attention, drift och mandom, som i allo warit swarande emot den plikt som en Divisions Chef ålegat, och han i upgifwande belägenhet med tröga och owilliga Seglare i Divisionen kunnat och bordt iakttaga, då Divisions Skeppet icke wågat emot Ordres på slike felaktigheter, öfwergifwa de öfrige Skeppen i Divisionen, til Hans Kongl. Höghets särskilte Signal kl. 4 at hålla af, redan af undrsökningen för den tiden, och då än mera werkstälts och fortsattes, som af redan citerade witnen, Capitain Baron Schultz von Ascheradens, Fendrick Norman, Divisons-Predikanten A. Swenonius, Öfwer-Styrmännerne Ekelund och Hästesko, Lär-Styrman Jönsson Skeppar Grefwe med flere intygat är, hwarigenom förfaller de i slutet af Herr Advocat Fiscalens påstående gifne beskyllningar, at icke wisat minsta lydnad, i afseende på den particuiert til Sophia Magdalena om afhållning kl. 4 gjorde Signal, derföre ingen ursägt kunnat företes. Hwadan för ingen del kan tilmälas den ringaste olydnad emot Hans Kongl. Höghets gifne höga Ordres, utan fast mera ifrån en owäldug synpunct, ligger uti klar dag, at deß höga Befallningar i allo blifwit promt och tilbörligen exequerade, tillika med alla öfrige delar, uti det mig i nåder anförtrodde Commando, ehuru om mig sjelf at tala, jag icke kan nyttja det af Herr Baron och Capitain Schults von Ascheradens edeliga utlåtande, såsom en wärdig Amiral, likwäl med underdånig trohet sökt fullgöra och fullkomna, och hwarunder jag, som äfwen ägt den lyckan, drifwa en fiendtelig styrka på flykten, tror mig hafwa förwärfwat en lika ära med den, som wait i affairen. Så behagade Eder Excellence och Höglofl. Kgl. Amiralitets Öfwer Rätten högt-uplyst antaga, så wäl min werkeliga oskuld uti upsåt och gerning at hafwa hindrat en omtalt, men i afseende på Fiendens ständiga afhållning för at undwika Action, euru med en öfwerlägsen styrka, likwäl odeciderad seger, jämte det öfriga, som Herr Advocat-Fiskalen mot mig anmält, yrkat och påstått, fotat på de swagaste grunder, suppositioner och origtiga slutsatser, hwilka sakna all laglig styrka, sammanlagt med den mindre kännedom, man af Herr Advocat-Fiscalen i Sjö-metien kan fordra, som på flere ställen i deß påståender sig wisa, och äfwen af honom sjelf nämnde, som outredde, blott kasta en skugga, men ej i minsta måtto hwad han gerna welat, men lyckligit icke kunnat bewisa; hwilka alla widlyftigheter jag förbigått som ej swar wärde, och allenast hållit mig i möjeligaste korthet wid saken, samt de mig deri gjorde beskyllningar med witnen emot deß anklagnings-puncter bewist, hwars trowärdighet och sammanstämmande, uti alt til min oskulds updragande, hwaröfwer Lagens stadgande blifwer en oundwikelig nödwändighet til den anklagades befrielse; derigenom der moment, omsider nu är för handen, då jag bör återtaga den rättighet, hwarom börd och Privilegier en Swensk Ridders- och Adelsman, samt en redelig Ämbetsman, genom Swea Konungars dyra Ed är i Nåder helgad och försäkrad.

Mitt lidande för mig och Famille fordrar en större uprättelse, den jag äfwen i det närmaste wäntar mig til en början å detta ställe. Hos en mild och nådig Konung, som til underdånig hugnad, näst den Högsta Allmagten allena, nådigt känner min underdåniga nit och trohet för Deß och Fäderneslandets sanna wäl, är allena den tilflykt, at i underdånighet så underrätta om det mer än olyckliga öde mig blifwit beredt, och de hårdheter jag alt hitintils måst undergå. Det är emedlertid min inre trygghet och förnöjelse, at under en oförwitelig tjenstetid af samfälte Fyratio Sex år, bär mig det klara witnesbörd, hafwa med nitisk trohet tjent min Konung och Fosterland, som en rättskaffens Tjensteman ägnar och bör, under hwilken tid jag, med min Allernådigste Konungs tilstånd hos krigande Nationer, hafwit flere tilfällen på walplatsen och blodig skjorta, icke allenast stält och manligt sedt Fienden under ögonen, utan hjelpt och bidragit på et wärdigt och hedrande sätt at skörda lagrar, hwaruppå ännu kan upwisas de mäst lysande wittnesbörder, om et i metien kunnige, och i utförandet manligit förhållande. Af hwad således anfört är, hoppas jag frikännas ifrån alla de af Herr Advocat-Fiscalen emot mig så rundeligen uti deß slut-påstående tilwitte brottsligheter, dem han eller någon annan, eho han ock wara månde, skall med bestånd af Lag och rättwisa någonsin kunna bewislige göra, emedan ojäfaktige wittnen intygat, styrkt och besannat, at jag i möjeligaste måtto med et brinnande nit och underdånig skyldighet handlagt och werkstält alla de ifrån Hans Kongl. Höghet upgångne Signaler och Befallningar, som hos mig synbara blifwit, alt efter Seine-Journalens innehåll desse höga Ordres werkstält, alfwarligen befrämjat och åtlydt.

Af alt detta som undersökningen i sin widd updagar, lämnar jag hwar owäldug at döma om desse af mig tagne mått och steg, antingen bidragit til underdånig åtlydnad af Hans Kongl. Höghets gifne signaler, til 2:dra Divisionen, eller om jag såsom olydig ej werkstält Deß Höga Befallningar, samt om jag förtjent denna hårda tilwitelse emot mig nyttjad blifwit, uti Herr Advocat-Fiscalens anklagnings-puncter. At en til seger för Swenska Flottan ämnad dag, den 26 uti förleden månad, så utfallit, å de byten icke fått gagnas, som eljest warit offer för rättskaffens Swenske Stridsmäns bemödande, då en dels redlöse, dels ock skingrad fiende fått tilfälle at undanfly Kongl. Maj:ts segrande wapen, hwilken olycka timat genom efterlåtenhet uti werkställande af de ifrån Chef-Skeppet Gustaf III til Avant-gardet skedde signaler. Öfwer hwilket jag til min oskuld ytterligare åberopar Herr Öfwer Adjutanten hos Hans Kongl. Höghet samt Riddaren Baron Palmqwists på Kongl. Amiralitets Öfwer-Rättens til honom stälde fråga, om icke wittnet för egen del förmenar, at om Signalerne blifwit werkstälde af 2:dra Division, de då kunnat blifwa mästare af de Ryska Skeppen? Swar. Distancen war nog lång för den cultien som då blåste, men Hans Kongl. Höghet förmodade, at om 2:dra Division nyttjat alla Segel, det skolat gå an.

Jag tryggar mig wid min oskuld, och at den samma altid af uplyst Domstol emot alla slags förtydningar, och uti en så säker öfwertygelse, wäntar jag ock Domarens rättwisa befrielse uti ogillande af hwad Herr Advocat-Fiscalen emot mig påstådt.

Carlscrona den 28 September 1789.

P. LILLIEHORN.


Lit. A

Afskrift

Utdrag af Signal-Boken för den 26 Julii 1789.

Söndagen den 26 A.M. kl. half 3, signalerade Chefen Art. 17, af allmänna Signaler, dito Sign. Chefen Art. 60, wäderstreken til S.O. Kl. tre 4:del. til 3 hißades Moments-Signalen, dito tre 4:del. til 4 Sign. från Chefen til Marcheordning, naturlig el. omwänd, Coursen rumskot, kl. 4 Sign. från Chefen samt 2:ne Skott, dito gjorde wi Sign. at Fröja skall öka Segel, och för Prins Fedric [!] Adolph. Chefen Sign. med Art. 29 til Avantgardet, Dito Sign. från Chefen med Art. 807 och Art. 73, kl. 5 gjorde wi Sign. för Skeppet Enigheten, at öka segel, dito hos Chefen för Enigheten at lefwa an, dito hos oß för Enigheten at öka segel, dito Sign. för Gripen, at göra Bagbord hän, Chefen Sign. med Art. 760, dito för Riksens Ständer at öka segel, dito Chefen Sign. med Art 27, dito Sign. för Enigheten at öka segel, kl half 6 för Eurydice at öka segel, för Äran at öka segel, för Gripen at öka segel, kl. 6 Sign. för Fröija at öka segel, dito Sign. med 65 Art. med et skott, som genast af oß repeterades, från Chefen Sign. til Linie de Bataille! Bagbords halsar omwänd ordning, kl. 7 Sign. Chefen med Art. 29 och 321, dito Sign. wi at Eurydice intaga sin påst, äfwen för Dygden, at intaga sin påst, kl. half 8 Sign. Chefen Art. 29. kl. et 4:dedel til 10 Sign. Chefen Art. 11 allmänna Sign., dito Sign. Chefen, at Avantgardet skall sluta bättre Linien. Kl. 10 Sign. wi för Fröija at öka segel. Kl. en 4:del til 11 Sign. Chefen Art. 350 Kl. half 12 Sign. Chefen för Äran at minska segel. Kl. tre 4:del. til 12 Sign. för Riksens Ständer, och Eurydice at öka segel, men gjordes ej någon mine til at öka segel, sedan 20 minuter woro förlupne. Kl. half 1 Sign. för Prins Fredric Adolph at lofwa up, kl. half 1 Sign. för Enigheten at minska segel kl. 1, Sign. för Riksens Ständer at hålla af, kl. et 4:del. til 2 Sign. Chefen för Avantgardet Art. 52, kl. 2 Sign. med Art. 30 à 29, dito giorde wi Sign. för Dygden at lofwa an, kl. en 4:del til 3 Sign. för Dygden at hålla af, kl. half 3 Sign. Chefen med Art. 342 för Avantgardet, at sluta på fienden, dito Sign. från Chefen med Art. 352. kl. 3 gjordes Sign. om bord för Äran at lofwa an, kl. tre 4:del. til 4 Sign. för Äran at hålla af, Sign. för Riksens Städner at hålla af, för Fröija at öka segel, dito Sign. Chefen för Sophia Magdalena at hålla af, kl. 4 Sign. Chefen med Art. 321, dito Sign. här om bord för Gripen at hålla af, dito Sign. Chefen Art. 311 och Art. 313, kl. 8 Sign. från Chefen Art. 400.

Attest. Ant. Lyckou.

Lika lydande med Originalet, intyga
And. Joh. Sandstedt. Lars Karléen.

Lit. B.

Afskrift.

Herrar Skepps-Chefs kunna ej undwika answar, som så länge sedt Ordres ifrån Hans Kongl. Höghet, hwilka jag trägit repeterat, och särskilt med Skeppens particuliera Signaler påyrkat och befallt werkställigheterne af Signalerne, hwilket ingen werkan hafwit til stationernes intagande och slutande i Linien: Jag ber om upmärksamhet på de Ordres och Signaler som kunna göras. Sophia Magdalena, den 26 Julii 1789.

P. Lilljehorn.

1) Til Äran.

2) Til Gripen.

3) Til Dygden.

4) Til Eurydice.

5) Til Riksens Ständer

Från Grip.

Til Riksens Ständer från Eurydice

Lika lydande med Originalet, intygar
And. Joh. Sandstedt. Lars Karléen.Lilliehorn, Pehr: Contre-amiralens m.m. wälborne herr Pehr Lilliehorns til Kongl. Amiralitets öfwer rätten afgifne utlåtande öfwer actors emot honom gjorde sluteliga ämbets-påstående, i anledning af hans förhållande uti sjö-bataillen den 26 julii 1789; Tillika med et utdrag af signal-boken för berörde dag, jämte en afskrift af herr contre-amiralens uppå bataille-dagen gifne ordres til cheferne uppå den under herr contre-amiralens befäl warande skepps-division.
Joh. Christ. Holmberg, Stockholm, 1789. 4to, 18 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval_History | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.