Upriktige Tankar
Om
Jagthwärfs-Commendeuren
HELDENHJELMS Befordran.


Så ostridig sanning det är, at lyckan ofta söker mannen; så fast står det ock, at lyckan icke altid belönar efter förtjenster: således märker jag, at det nu går med Jagthwärfs-Commendeuren Heldenhjelm, då man om honom så mycket talar och skrifwer. En del säga, at han har icke Konungens Fullmagt, och at hans Fullmagt är icke contrasignerad af någon Stats-Secreterare, hwarföre hon icke skal böra anses såsom andre Kongl. Fullmagter, at dermed förringa hans wärdighet och fördunkla hans förtjenster, hwilket dock synes wara fullkomligen wederlagt genom hans upwiste flere Officers-Fullmagter. En del sätta i fråga, om han har skickelighet at wärdigt bekläda första Officers-graden i Amiralitetet? Detta synes ock til fullo wederlagt i alla hans Fullmagter. Andre säga, at han aldrig warit Officer i Amiralitetet och så widare, och i följe deraf ej bör njuta befordran uti Amiralitetet.

Til alt detta tiger Commendeuren Heldenhjelm, antingen af den orsaken, at han tror saken tala för sig sjelf, eller måste hans tanka som troligt synes icke wara, at hädanefter komma i Amiralitetet; men som oaktadt hwad föreställning man sig härom göra kan, ingen bör kasta någon skugga på sanning, än mindre låta den aldeles förmörkas, så wil jag såsom en älskare af sanning, wisa sakens sanna beskaffenhet.

1:mo At Commendeuren Heldenhjelm warit Officer wid Amiralitetet, det wisar hans Constitutorial af d. 24 Junii 1742, och hans Capitains Fullmagt af d. 6 Februar. 1749, hwaruti Konungen kallar honom Lieutenanten wid Des Amiralitet och Hof-Jagthwärf. Af hwad beskaffenhet Constitutorialerne woro, det kan ses af närwarande Officerares Fullmagter, som blifwit daterade ifrån den dag de undfingo Constitutorialer at göra Officers-tjenst på Extra Stat, ifrån hwilken dato af Constitutorialerne de nu räkna sin tour; at detta lämpat sig äfwen til Amiralitetet, wisar Capit. Lieutenanten Baron Strömfeldts exempel och alla de befordringar som skedt efter honom til Capit. Lieutenants beställningar wid Amiralitetet, där touren efter Constitutorialets data blifwit fölgd, ända til det at Hr. Lieutenanten Hård fått tour tillagd efter des erhållne Constitutorial at göra Officers-tjenst på et til Convoj utskickat Skepp för Köpmäns räkning. Har nu Heldenhjelm gjort Officers-tjenst, och sig bewisligen såsom en braf Officer upfördt i kriget, så måste han ock wara en braf Officer under freds-tiden; och wärdigheten kan aldrig wara mindre i krigs- än i freds-tiden.

2:do At Heldenhjelm har Konungens Fullmagter 3:ne stycken, det har jag nu sedt i öppet tryck, och wid wederhörige Expeditioner om deras riktigheter gjordt mig underrättad, hwarigenom den berättelsen, som skulle han allenast hafwa Öfwerste-Marskalkens Fullmagt aldeles wederlägges; och ingen förnuftig bör supponera, at en Man som tjent 8 år som Under-Officer, hwarunder redan 2:ne år beräknas uti Finska kriget, och et deraf såsom Lieutenant med Lön på Extra Staten, och wärdigheten i tjensten lika med de öfrige Lieutenanter, skulle söka eller emottaga en Fullmagt, som förringade wärdigheten af des förra tjenst. Och hwar och en som känner wårt Regerings-sätts natur och art wet, at fyra särskilte Expeditioner gifwas utom Kongl. Maj:ts Revision och General-Auditeurs-Expedition, som äro fördelte, i Utrikes ärender, Inrikes Civil-ärender, Krigs-Expedition, och en särskild Expedition för Kongl. Maj:ts widlyftige Hof-Stat, som har en särskilt Kongl. Maj:ts Hand-Secreterare, hwilket Embete af Riket lönas på Stat äfwen som Stats-Secreteraren. Ingen bör wara så enfaldig at tro, det hwarken Stats-Secreterare, Hand-Secreterare eller andre Secreterare befullmägtiga någon til Embete och wärdighet, utan Fullmagter på Embeten utfärdas af Sweriges Konung i hwar och en fördelning efter des art och inrättning, och äger således Fullmagten sin wärdighet af Sweriges Konung, som med sin höga underskrift gjordt henne til Konglig, men ej af den som Fullmagten contrasignerat; i annor händelse skylle Hof-Marskalken, Hof-Stallmästaren, Kammarherrar och flere som på Rang-ordningen igenfinnas, ej hafwa någon wärdighet eller pretention til andre Embeten, emedan deras Fullmagter äro alle contrasignerade af Kongl. Maj:ts Hand-Secreterare wid Des Hof-Expedition, hwarpå man dock sedt wederspelet och tydeliga bewis i alla tider, såsom nu nyligen med Hof-Marskalken Baron Rålamb, hwilken efter 1765 års Riksdags förordnande, såsom sjelfskrifwen skal stå på Landshöfdinge-förslaget til Westerås.

3:tio At Heldenhjelm äger skickelighet i sin nu ägande, och förr innehafde Syslor, det hämtar jag af Kongl. Maj:ts allernådigste honom meddelte Fullmagter, hwaruti han för synnerlige gjorde ut- och inrikes tjenster och skicklighet, af Kongl. Maj:t med utmärkte nådige termer och ord uttryckes, som är första bewiset til hans skickelighet: äfwenledes finner jag af hans Capitains Fullmakt, at Konungen utmärker hans förra Sysla med det ordet, Lieutenanten wid Wårt Amiralitet och Höf-Jagthwärf; således måste han owedersäjeligen hafwa warit af Konungen erkänd för skickelig Officer wid Amiralitetet jämte Hof-Jagthwärfwet.

4:to At Heldenhjelm icke förra tider war skild ifrån Amiralitetet, och at han sökt inhämta den kundskap som en Amiralitets-Officer tilhörer, det slutar jag af hans Utrikes örlogs-tjenst och des Utrikes Fullmagt, som bewisar des skickelighet, utom hwilken han icke blifwit antagen.

5:to Sedan jag hördt någre säga, at om Commendeuren Heldenhjelm skulle få Tour efter sin Lieutenants Fullmagts datum, så skulle många Officerare i Amiralitetet blifwa prejudicerade, har jag på Amiralitets-rullan eftersedt alla Officers-Fullmagters data, och befunnit, at då alla de Commendeur-Capitainer som hafwer äldre Lieutenants Fullmagter än den 17 November 1742 blifwa bibehållne framför Commendeuren Heldenhjelm, så kunde, i fall Riksens Höglofl. Ständer skulle finna för godt, at tillägga honom tour innom Amiralitetet, ingen af de yngre med skjäl säga sig wara lidande. Warandes ibland alla Commendeurer och Flaggmän icke mer än en som har yngre Officers Fullmagt, och denne ene, har genom sine särskilte förtjenster redan uphunnit den höga grad, at han aldrig kan med Heldenhjelm komma at competera, så at den fruktan, at Heldenhjelm skulle kunna immediate komma til Flaggman, är så ogrundad som enfaldig.

6:to Torde det wara en saknad, mer för Riket än för Commendeuren Heldenhjelm, om han icke warder emplojerad til de Syslor, hwartil han med egen kostnad och möda gjordt sig til Rikets tjenst både skickelig och wärdig, då andre dertil blifwit af Rikets medel underhållne.

7:mo Besynnerligast, och eftertänkeligit woro det för andre Embetsmän, at anwända kostnad och möda på kundskapers och skickelighets förwärfwande til Fäderneslandets tjenst, om de sedermera skulle af en widrig lycka stängas ifrån all befordran, såsom det nu talas om Commendeuren Heldenhjelm, och hwad nytta har han då af sine kundskaper, sjö-resor och utrikes tjenster.

Rättwis

*


Stockholm,
Tryckt hos Johan Georg Lange, 1771.


"Rättwis": Upriktige Tankar om Jagthwärfs-Commendeuren Heldenhjelms Befordran.
Tryckt hos Johan Georg Lange, Stockholm, 1771. 4to, 4 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.