Ur Generalamiralen Excellensen Grefve R. Cederströms efterlemnade papper.

Attacken på Roggersvik.

Stockholm d. 12. febr. 1790.

Högvälborne Herr Baron och Capitaine.

Som Herr Barons och Capitainens närvaro uti Carlscrona nu mera blifver för Kongl. M:ts och Rikets tjenst nödvändig har jag fådt H:s Kgl. M:ts Nådiga befallning att Herr Baron och Capitainen tillkännagifva det Kgl. M:ts Nådiga vilja är att Herr Baron och Capitainen utan uppehåll sig dit begifver; lärande Herr Baronen vid dess ankomst till dess station blifva mera nögd än ledsen åt denna hastiga resa.

Jag har den äran att med mycken högaktning framhärda

Högvälborne Herr Baronens och Capitainens

Ödmjuke tjenare

C. Lagerbring.

Kongl. Maj:ts Nådiga Instruktion hvarefter Capitainen Friherre Olof Rudolph Cederström har sig att rätta under den Siö-Expeditionen Slått den 12. Februarii 1790.

§ 1.

Capitainen emottager befälet öfver fregatterne Jarramas, Ulla Fersen, Schonerten Hussaren samt vid passaerandet af Slitö hamn beordrar Schonerten Cossaquen som där ligger färdig, att med Escadren wara följaktig.

§ 2.

Med desse fartyg går Capitainen så skyndsamt som wäderleken och vindarne tillåta till Finska viken samt vid passerandet af Hangö låter efterfråga fändrik Eskolin, hvilken där bör inställa sig och i följe af de ordres Capitainen äger att honom öfverlämna, kommer att Capitainen såsom Lotsofficer under Expeditionen biträda.

§ 3.

Derifrån segalr Capitainen genast till Roggerswik, hvarest enligit inlupne underrättelser tio ā tolf små fartyg skola uppehålla sig öfver wintren, som förmodeligen äro krigsfartyg; Och som denna hamn är diup öfver alt utom nära landet på N.O. och N.V. sidan, disponerar Capitainen så sine medhafvande fartyg att de kunna bekiuta desse fientelige fartyg som ligga innom en innesluten Molja. Med detsamma bör giöras försök att medelst båtar bemästra, upbränna och förstöra dem. Denna lilla Molja ligger nedan om den påbegynta och tillämnade Stora Moljen, som är upkastad af sten och sand på östra sidan, och skall hafva på ömse sidor öfver alt diupt inpå stranden, samt efter sagen intet Batterie inrättadt hvarken på land eller Moljen.

§ 4.

Skulle emot all förmodan Fregatter wara utlagde på Rewels Redd, så i fall de äro starkare än den Escadre Capitainen Commenderar, bör denne entreprise företagas med yttersta försigtighet och med westliga windar, och i alla fall, med all mögelig skyndsamhet, så att ej hastigt armerade fartyg från Rewel må kunna Couppera retraiten till Hangö Udd, ifrån hvilket ställe Capitainen begifver sig så fort det låter sig giöra åter till Carlskrona.

§ 5.

Skulle Stormar eller åkommande svåra Siöskador under nödfall twinga Escadern i någon svensk hamn, bör dess destination och föremål i mögeligaste måtto döljas och för öfrigit ingen i Escadren känna projectet förr än det värkställes.

§ 6.

Besättningens hälsa under denna wintercampagne bör wårdas på det högsta och tillåtes att upmuntra dem med Extra förplägning och förfriskningar samt penningdiscretioner åt dem som på ett synbart och distinguerande sätt warda nyttiade att förstöra fiendens fartyg.

§ 7.

Skulle Caitainen efter denna Expedition finna att något förmånligt kunde uträttas på Rewel eller Hapsal eller annorstädes, äger han sådant företaga; Warande Kongl. M:t försäkrad att Capitainen vid alla förefallande tillfällen lärer ådagalägga icke allenast lika nit och drift uti Kgl. M:ts tjenst som han altid visat, utan äfven den mogna kundskap som till detta företag fordras samt Siömanskap och Rikets tjenst kräfva i de händelser för hvilka ordres icke meddelas kunna.

Datum ut Supra.

GUSTAF.

C. Lagerbring.

Instruction för Cap: Bar: Cederström.


Påminnelser för utgående Esqvadren under Herr Capitainen Friherre Olof Rudolph Cederströms Befäl.

I anledning af hvad Kongl. Maj:t uti Dess Nådigaste instruktion Herr Baron och Capitainen befalt gjöres följande ändringar.

Det blir angjeläget arr gje åt de fartyg som stå under Herr Barons och Capitainens Befähl 2:ne Rendez-wousplatser.

Jnnom de första åtta dagar på latitude af Slitö, i fall ej contraira windar infalla; J senare händelsen tolf dagar. — Sedermera vid Hangö.

Orderne härom föreseglas och upbrytes endast då händelserne af förskingring inträffa. — De gamla igjennkänningssignaler må nyttias eller ock nya utstakas.

Till Tidens vinnande bör kuttern Hussaren genast detacheras till Slitö att derifrån med sig taga Schonerten Cosaquen; hvarigenom och Expeditions ändamåhlen blifva bättre dålde. Skulle lickväl oförmodade händelser dvarhålla denna Kutter Brigg i hamn och Dess fulla armering på flera dagar ankomma, fullföljes resan och Cosaquen beordras komma efter.

Alla Upbringningar på Bårt-Resan medtages eller sändes inn till Hangö, på det ingen tids spillan derigenom må uppkomma. Fyra Ryska Last-Fregatter skola ligga i Kjöpenhamn. Man vet med visshet att en ängels mann lastadt i Loondon med krut för Petersbourg och väntades nyigen till sundet. En Kutter som för kort tid sedan blifvit kjöpt skulle äfven gå från Sundet till Petersbourg. J Kjöpenhamn ligger dessutom en Kutter och en Luggert.

Detachering torde äfven blifva nödig till Hangö yttra redd att afhemta Fändrick Eskolin. Lickväl som resor och tillfälligheter möijeligen skulle kunnat förhindra ordernes framkomst till honom och Fändrickens vistande därstädes, må Expedition lika fullt utan uppehåll fulbordas. Lickwäl bör af den som detacheras, i Hangö utforskas alla möijelige underrättelser om ställningen i Refvel och Roggerswik.

Som väderleken denna winter varit ganska blid, kunna Fregatter vara utlagde på Refvels Redd. Det synes ej troligt att Kryssare derifrån eller från Cronstadt redan skulle vara uti eller passeradt wiken. All möijelig försiktighet bör icke dess mindre widtagas att ej blifva surprenerad: men surprenera. Det minsta fartyget kunde till den ändan blifva skickadt såsom awancerad post åt Refwlska sidan, som awerterar med skott om något fienteligt synes; men undgår att gifva alarme uti Refwel och på kusten i förtid. Lickväl sedan attaqven på Roggervik är värckstäld, må widtagas hvad moyens Herr Baron och Capitainen anser leda till ändamålen: att inbilla fienden det dess styrka är stor, eller att den är en dekl af Utlupna skjepp från Carlskrona: alarmera kusten: gjöra mine af land stigning: eller utsprida Ryckte därom.

Från öppningen till Roggerwik bör ett fartyg löpa förut inn med Rysk Flagg som signalerar der liggande fartyg och möijeligheten af attaquen, hvilken då till fälle det medgifver bör skje om dagen, på det Batterien ej må sättas i ordning till hamnens försvar. Det är med båtar och under fartygens eld attaquen synes bäst kunna skje. Medgifver skyndsamheten att bortföra någodt fartyg skjer det, eljest uppbrännes och försänkes alla fartyg. Äfven bjudes till at taga fångar för att af dem få underrättelse om tillståndet i Refwel.

Ordres böra förut utstaka Dispositioner, Befälhafvare, Folck och gjöromåhl. Fändrick Eskolin kan såsom kjännare af fienteliga kusten, öfveralt, upgje hvad mehra förmonligt Herr Baron och Capitainen finner i dessa farvatten må uträttas.

J händelse kundskaper skulle inlöpa om öfverlägsen fjentelig styrcka, försäkras Esqvadren uti Svänsk hamn, eller genom Dess goda segling och tager man sig till vahra att ej blifva Couperad.

Vinter tiden är att förmoda en stark ström som sätter sydwart mellan Gothland och Lifland. Skulle svåra Stormar och Sjöskador inträffa bör Esqvadren vara beredd att draga partie af omkringliggande svänska hamnar och kjänna deras inlopp.

Äfven bör öfver vägas huruvida Js kunnat gjöra Finska Hamnarne tillfrusne. hangö plägar i alla fall vara lika så snart öppet som Refwell. Ostliga vindar pläga också föra mucken drifis ur Finska viken som attenderas till.

All mijelig Sjömans-försigtighet bör iakttagas att bevara master och lisa skjeppet under de svåra wäder som denna års tid infalla, då nöden ej annorlunda fordrar.

Kongl. Maj:t underrättas i underdångihet med en express från Finska kusten om utgången af Expedition samt andre betydande händelser och förväntar äfven Commiteén med det samma kundskap härom, samt Raport då Esqvadren kommit i Finska viken.

General en chef och Commendeuren med stora korset af Kongl. Svärdsorden Herr Grefve Meijerfeldt underrättas äfven med bref att en liten Esqvadre är ingeången uti Finska viken.

Carlskrona den 28 Febr. 1790.

A. Munck.

F.H:s Chapman. J.C. Toll. O.H. Nordenskjöld

Lars N. Henschen.

Påminnelser för lätta Esqvadren under Cap: Baron Cederström.

Raport til Kongl. Majestet af d: 14 Martii 1790.

Den 13 Martii ankrade på Hangö yttra Redd med Fregatterne Jarramas och Ulla Fersen. Cutterbriggen Husar Detagerades d: 5 til Slitö hamn med ordres til Skonerten Cossaquen, har ej sett til honom sedan d: 8. Han har hafvit god vind at Exequera alla Befallningar at jag väntar honom stundeligen. Skulle Han intet komma innom fyra dagar; gjör jag attaquen på Rågö-vik med de två Fregatter som stå under mitt Befäl, med full öfvertygelse at det skall lyckas lika väl; det är intet mängden af fartyg, det är surprisen, som skall vara vår avantage. Från S:t Petersburg till Hogland är viken full af is, eljest har intet hafvit nogon annan underrättelse österifrån.

Jfrån Carlskrona och hit, har hafvit beständiga stormar med hagel och snö, at mitt folck slitit förbolt ondt. Eders Kongl: Maj:ts Nådia tillåtelse at gifva folket som oftast Extra förplägningar, har hållit dem vid Hellsan och godt mod, at endast tio man äro obetydligt siuka af Besättningen.

Kongl: Maje:ts Fregatte Jaramas til ankars På Hangö yttra Redd.

Raport til Kongl: Comiteen i Carlscrona af d: 14: Martii 1790.

Den 13 om aftonen ankrade med Jarramas och Ulla Fersen på Hangö yttra Redd. Cutterbriggen Beordrades d: 5 at gå til Slitö, med ordres för Cossaquen samt fick tillika Ordres, intet uppehålla sig utan genast gå derifrån och i fall han ej skulle träffa oss utanför hamnen, at Direckte gå til Hangö. d: 8. så[g] honom i lofvart om oss under Gottland forcera med Segel, så jag Suponerar, han den dagen eller åtminstone dagen derpå som var vackert väder, kom in til Slitö; emedlertid kryssade til d: 12 om morgonen ikring den högden, som var en dag mer än orderna utsatt, trodde at han kunnat Passera oss, ty under denna tiden hafvit mycket tiockt, men det har han intet giordt.

Utom 2:ne dagar som var N.O. och N.N.W.; hård storm med hagel och snö, så har vinden varit beständig Westl: och S.W: 36 timmar vackert väder. Rästen hård blåst , med tiocka, så mitt folck slitit rätt ondt. Siuka 10 man af Besättningen, för öfvrigit äro de vid godt mod, nogodt tröga af kiölden; i Siön har vi sett 5. Seglare, 4. komne från Sandhamn och 1. som geck öster ut, det var i Skumningen och Storm, så jag intet junde undersöka honom. Här har vi fått höra at Finska viken skall vara full af is från Pettersburg til Refvel; jag tänker vänta på Cutterbriggen i fyra dagar, kommer han intet då, seglar härifrån och giör attaquen med desse två fartyg, intet annat än drögsmål, kan giöra at denna Expedition misslyckas, det kommer ej an på ett fartyg mer eller mindre.

Ulla Fersen seglar rätt väl och arbetar mycket makeligare i stormarne än Jarramas. Captain Blom har varit outtröttelig i försöken och altid hållit sig så tätt til samman med mig at den aldra värsta och långvaruga tiocka har intet skildt oss från varan, shuru jag aldrig giordt nogra natt signaler, för at ej uptecka mig ifall fiendteliga kryssare voro i siön. När det blåser får pumparne nästan ständigt gå här om bord, elljest är hon tät.

Kongl: Maje:ts Fregatte Jarramas til ankars på Hangö yttra Redd.

Raport til S: T. Wrangel af d: 14: Martii 1790.

Den 13 om aftonen ankrade på Hangö yttra Redd med Fegatterne Jarramas och Ulla fersen. d: 5. Beordrades Cutternbriggen Husaren, att ofördröijeligen förfoga sig til Slitö Hamn, at där påskynda Skonerten Cossakens fulla armering, och sedermera ofördröijeligen komma efter, d: 8. under Gottland såg nämnde Cutterbrig i lofvart om oss och Forscera med segel, så jag tror han samma da om aftonen el:r dagen derpå kommit till Slitö. Sedermera kryssade 4 dagar där utanför, men som vi beständigt haft storm och tiockt väder, blandat med Snö och Hagel, utom 2:ne dagar som varit temmeligen vackert, således trodt Cutterbriggen kunnat Passerat oss utan at synas, satte således Curss til Hangö. Har 10 man Siuka af Besättningen. Fregatten har varit mycket läck under dessa stormar och arbetat mycket Hårdt.

Kongl. Maj:ts Fregatte Jarramas till ankars på Hangö yttra Redd.

Raport til S: T: Meijerfeldt af d: 14. Martii 1790.

Den 13. om aftonen ankrade på Hangö yttra Redd med 2:ne Fregatter Jarramas och Ulla fersen och väntar efter åt, en Cutterbrigg och en Skonare, anhåller således ödmiukast det Herr Grefven m.m: Täcktes anbefalla, det lotsarne varda uppmärksama på våra igenkiännings Signaler och komma oss till mötes utanför Helsingfors, Porkala och Tvärmynde, i händelse vi skulle vara nödsakade Söka nemde Kuster.

Kongl: Maj:ts Fregatte Jarramas til ankars på Hangö yttra Redd.

Raport til Kongl: Maj:t af d: 19 Martii 1790.

Den 16. om aftonen seglade från Hangö med Båda fregatterne Jarramas och Ulla Fersen, Hårdt väder Nordl: vind, d: 17. om morgonen kl:n 6. fick sigte af Rogersvik, vinden blef labrare at jag ej hant in så bittida som ämnats; så snart de kunde se mig från Fästningen, hissade Holländsk Flagg och giorde signal efter lots; Lotsen kom ochså om bord, då han observerade vi voro Svenskar blef han förskräckt, vi muntrade upp honom, gaf honom pengar och monga löften, så sluteligen blef han öppenhiertlig. Mitt första Project var at segla förbi Batterierna och Fästningen, lägga mig för mölljan och Bräna up de Skeppen som suponerades ligga där, men hela viken var full af is, så jag ankrade kl:n 11. F: m: mitt under Fästningen på halft Canonskått, skeckade Lieutenant Petterson och Fendrick Arcovito, med 35 soldater och 20 Båtsmän at storma, som sedermera blefvo secunderade af ett lika antal från Fregatten Ulla fersen; i land voro de helt öfvertygade vi voro Holländare, men så snart de fingo se vårt landstigningsfolk, sprungo en mängd af Soldater ifrån staden til fästningen[.] Jag och Ulla Fersen hissade då Svensk Flagg och sköto nogra lag på dem, så de vände om i fult språng, vårt folk kom straxt i land och stormade; de Poster och folck som voro i Fästningen sprungo genast utan at lossa skott, gamla invalider som intet hant så fort blefvo fångna: de hissade genast Svensk Flagg på Fästningen och vi upphörde med canonaden; en stund efter såg jag Ryssarne började samla sig bakom ett Stenhus til ett ganska stort antal och giorde mine at mine at marchera til Fästningen. Canonaden Började Straxt irån Fregatterne så de Retirerade sig, men jag continuerade min eld för at få ner huset som hindrade min utsigt och tjente dem til borg; efter en qvart timma kom en officer ut vid huset med vit Flagg och vita Flaggor syntes på et par ställen i Staden, elden uphörde. Fendrick Arcovito kom ombord och Berättade at Commendanten ville accordera för staden, samt höra hvad villkor jag ville gifva honom. Han fick til Svar att alla Keisarinnan tillhöriga magaziner och Skepp Skulle inom en timma vara i brand, stade betala fyra tusend Rubler och alt hans folck ställas up på et ställe som voro under mina Canoner; Blef detta upfyldt skulle intet invånarna hända nogedt ondt äfven så väl som han Sielf med Sin Garnison, men om han giorde den minsta skada til nogon af mitt folk, skulle jag skiuta staden i brand och lämna ingen Pardon. Han ingeck i de vilkoren men drog ut på tiden; jag såg åtskellige Truppar folk komma från särskilta ställen från landet in til staden och hand Truppar var förut öfver 300. man starck; vinden blåste hårdt up från Nord som var stick i stäf i hamnen, at jag Frugtade blifva fastsatt af is, Således skickade Fändrick Escolin i land med ordres til Lieutenant Pettersson att förnagla alla Canonerna, Marchera från Fästningen, Tända eld på magazinerne och Embarquera, men tillika bruka all försigtighet att intet blifva kringränd, äfven skeckade Fändrik Arcovito til Commendanten att hota och skrämma honom för dess senfärdighet i sitt accords uppfyllande. Lieutenant Pettersson Exequerade genast sina ordres, Commendanten skeckade äfven folk med Bränbara ämnen til antändning. Ett stort Magazon med Beklädnad för arméen, Tält, amunition, alla sorter värktyg, skeppsutredningar etc. til ett stort värde och skada för den tilämnade Fästningen, Ryska trupparne och Flottan.

Ett Magazin med 54.000 tunnor miöl, Gryn och Spannemål samt 400 mastspiror, timmer och Balkar, tilhuggne att bygga Canon Pråmar och Bombkitsar, blefvo itända och upbrände. Där fants aldeles inga armerade Skepp eller Ryssen tilhörige fartyg, utom 2:ne små Galeaser men de lågo emellan några Danska och Holländska Skepp, isen var i möljan och en fierdedels mil utom, så man ej kunde få dem ut, således lämnades de, på det ingen ärsättning skulle kunna begäras för de andra Skeppen som posetivt råkat i brand om vi antänt dem[.] Under det Fendrick Escolin var i land, träffade han på et masquerat Batteri af 8 nya tolfpundie Canoner som voro öfverhölgde med ris, han förnaglade dem genast; han har visat dessutom så mycken nit, drift och oegennyttighet för Eders Kongl: Maje:ts Tjenst och nytta at jag vågar i underdånighet recommendera honom i Eders Kongl: Majs:ts Nådiga Hogkomst om Belöning.

49. Tolf och adertonpundige Canoner blefvo förnaglade; utaf dem voro 37. på fästningen och det masquerade Batteriet, rästen voro tätt brevid Ryska truppen, de sökte väl hindra folket i början, men då de hotade Skiuta ner den första som rörde sig, stodo de helt stilla och sågo på vårt folk arbeta; Sedan alt detta var giordt, Embarquerade vårt folk under ett beständigt hurrande. En Soldat af Sprängportska Regementet saknas som säkert har rymt. Några Particulariter, Fästningens tillstånd och Ryssarnes Belägenhet kan Fendrick Escolin lämna uplysning om, som var både i land och ombord närvarande då jag fick nogra underrättelser. Så snart folket car ombord, kapade tåget och Lofverade ur hamnen; det blåste så hårdt och mitt folk voro så våta och uttröttade, at jag nödgades giöra den maneufren; intet tordes jag ligga qvar, ty 5. ell: 6. Curirer voro gångne til Revel, och Skepp kan komma lättare derifrån med Nordl: vind än från Rågervik. Under det Magazinerne Bran, tog elden af Blåsten uti 2:ne Hus i Staden; det Bran hela natten och så länge vi kunde se Staden dagen derpå. Lieutenant Pettersson och Fändrick Arcovito hafva visat så mycken tiltagesenhet, Kunskap och Drift uti Både Landstigning och öfrige rörelser i land, att vid alla hardie tillfällen kan Eders Kongl: Majestet emploijera, att de skola utmärka sig som kunnige och Tappre Officerare; jag får i underdånighet underställa om Eders Kongl: Majestet vill benåda dem med Svärdsorden, samt Extra Fendricken Nordstedt på Fregatten Ulla Fersen att blifva Fendrik på stat. Alla officerarne budo de skulle få blifva Emploijerade vid stormen, innan de viste at det skulle gå så lätt som det gick, Fenderick Lilljeqvist och Extra Fendricken Weisberner på Jarramas samt Extra Fendricken Olsson, som far som Sekund på Ulla fersen, annhåller Underdånigast motte få en grad. Folket voro så tilltagsne och modige at det kunde glädia en Engel från Himmelen. Den 19. om morgonen ankrade på Hangö Redd hvarest Cutterbriggen och Skonerten Cossaquen lågo för oss. I natt seglade genom isen i hela viken; med första goda vind, går til Carlscrona med min lilla Escadre; isen har så upfylt alla vikar på Estländska kusten at intet kan uträttas där. I land blef utspridt en Svensk Escadre kryssade i viken, Som ärnade giöra attaque på Revel och Landstigningar.

Kongl: Majs:ts Fregatte Jarramas till ankars på Hangö yttre Redd d: 19 Martii 1790.

Raport til S: T. Meijerfeldt af d: 19 Martii 1790.

Onsdags Förmiddag d: 17. Martii, ankrade med Fregatterne Jarramas och Ulla Fersen utanför Rogervik, giorde landstigning, Bestormade Hufvud Fästningen, förnaglade 49. grofva Canoner, Satte eld på alla Keisarinnnans magaziner, hvilka voro Fournerade med ammunition, Skepps utredningar och 54.000 tunnor, flere sorter Proviant, Östra sidan af Staden tog genom Blåsten eld. Fåt en Sedel af Commendanten på 4.000 Roubler i Brandskatt; inga armerade Fartyg fants. I Skumningen nödgades kapa tåget och lofvera oss ut på Redden.

Torsdags morgon lyfte igen, arbetade oss ut och ankrade Fredags morgon kl: 8 på Hangö Redd, hvar jag mötte Cutterbriggen Hussar och Skonerten Cossaquen, ärnar med första god vind Segla.

Kongl: Majs:ts Fregatte Jarramas til ankars på Hangö Redd d: 19 Martii 1790.


Tidskrift i Sjöväsendet Årg. 57, Carlskrona, 1894. pp 385-397.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval_History | Search.

Copyright © 2001 Lars Bruzelius.