Hertig Carls order för attacken vid Reval och vid Bataljerna i Cronstadsviken 1790.

Camilla. Ordres af den 11 Maj 1790.

Som Svenska Flottam har ordres, at gjöra Tęte emot hela Ryska flottan, blir det en nödvänghet, at söka draga den möjeligaste förmon af den ställning, uti hvilken Fiendens flotta sig nu befinner; den består deri at hindra föreningen emellan Cronstadts och Revelska Flottorne, och denna förening kan ej på annat sätt hindras, än då man aldeles ruinerar en af dem.

Refvelska flottan som är 1/3 mindre än svenska flottan, ligger i hamn, ej tillfyllest utrustad lemnar därtill ett ypperligt tillfälle.

Jag väntar föredenskull en lyckelig reuisite af detta företag, då jag redan för 2:ne år sedt overdersägeliga prof af den mandom och tapperhet, med hvilken svenska flaggen emottog en tiltagsen och öfverlägsen fiende, och jag äskar vid detta tilfälle Herrar Skjepps-Chefs samma kraftiga åtgjärd, samma öfverensstämmiga manoeuvre och samma tappra upförande, förvissad at hvar och en i synnerhet, och alle i gemen hysa en lika kärlek för sitt fädernesland, som för mig; och då denna drabbnings lyckeliga utgång för närvarande och tillkommande tider befordrar Rikets säkerhet, och försvarar för en efterverld minnet af de tappra stridsmän, som där visa sitt mannamod.

Efter underrättelser ligger Revelska Escadern i Bugten nedan om Carlsöns norra pynt och grund, pelemele, eller om de skulle hinna arrangera sig i en linea längs farvattnet, eller tvärs för farvattnet, iakttages följande Reglor.

1:o) När attaquen skjer endera från norra eller vänstra inloppet, sträcka Örlogsskjeppen sig uti en linea efter Bataille ordningen ner directe på Fiendens närmaste flygel, skjeppen väl slutna, och snart 3:ne våra skjepp äro i action söka de näst efterföljande, at doubblera desse redan engagerade fiendtliga fartyg, och med 2 ā 3 skjepp omkring ett förmå det att gifva sig, samt om ej på annat sätt med äntring; De andre skjeppen gjöra så succesive med de näst eftergående.

2:o) Fregatterne Camilla, Thetis och Fröija segla paralelt med den attaquerande tęten, för att taga de Ryska skjeppen, som blifva attaquerade i flanquen, äntra och bemägtiga sig desemparerade skjepp, och bör således under segel, ankring eller backning, huru det låter sig bäst gjöra, hålla sig emellan land och Örlogs skjeppen som attaquera.

3:e) Fregatterne Euridice Galathée och Zemire fatta station på motsvarande sida af hamnen, för at där på lika sätt och igenom lika manoeuvre understödja och betäcka våra skjepp, som lova upp och komma utur Bataillen.

4:e) Fregatterne Grip och Upland attaquera de fregatter som ligga under Nargön på den östra, eller västra sidan, eller och söka under confusion af attaquen, at gjöra landstigning med små Fartygen på Carlsön och taga ett litet Batterie där ligger.

5:e) Alla skjepp hafva 2 ā 3 små Fartyg ute, för at hjelpa dem, i händelse af stillt eller till grunden utmärkande, äfven i deras manoeuvre och vid hvarje handa tillfällen; Fregatterne närmast Carlsön lägga några små fartyg på kanten af grundet långs Carlsön.

6:e) Cuttern Hök lägger sig på norra och Lovisa Ulrica på södra ändan af Merkimtala grundet, Esplendian lägger sig på östra ändan af Lotisgrundet; Disa och Cossacken på södra grundet af Hargö Refvet; Deras små fartyg böra dessutom hjelpa at utmärka grunden.

7:e) Fregatterne Jaramas, Jaritslavts och Ulla Fersen till Lofvart af attaquen, huru vinden blåser at repetera signaler, och färdiga till hvad som påfordras, endera Boxering, Assistering eller orderes förande, tillanckars eller med Backade segel. Sluparne med full rodd.

På detta sätt är det at förmoda med den högstas bistånd och Skepps Chefs, förenade kunniga och djerfva manoeuvre, at denna delen af Ryska flottan skall blifva tagen, eller nödgas kapa och i confusion kasta sig på land eller inom bålvercket, eller brännas upp, i alla fall blir det complett seger och lemnar Svenska Flottan ro för den återstående delen af Campagnen.

Attaquen skjer med alla de vindar Refvels hamn kan beseglas, ty skyndsamhet och Surprise, gjer attaquen strycka. Med osteliga vindar prisas lofvarsta sidan, attaquen väster åt, och afseglingen skjer långs västraste kusten; Med nordliga vindar ärvenså, med västliga vindar tvärtom, och kan flottan endera rangeras eller segla tillbaka genom västra inloppet. (Detta är generailt och kommer än an på närmaste upptäckt och främsta Skjeppets goda Jugement.)

Attaquen bör skje på mousquettsskott distance; Skjuter fienden med eldkulor, hissar det skjepp, som förmärker det, Blå flaggan med gula krysset, på krysstoppen, och alla skjepp skjuta då med concav kulor säkra skott från de bäst serverade canoner; samt hissa när de så skjuta samma flagg.

Om något skjepp kan ärhålla någon förmånlig attaquerings station genom ankring på fiendens Flanquer må den det gjöra, havrföre alla skjepp böra hafva en kabel påstucken i ankar Röringen, för att gje med den åt skjeppet den direction som fordras.

All confusion svenska skjepp emellan undvikes, men får ej arretéra ett ögonblick djerfheten af attaquen.

Parollen och Lösen denna Dagen blir Herren Gifver Segern.

CARL.

Kihlgren

förestående puncter eller §§ signaleras med art. 297 åtfölgd af en numersignal.

at et skepp skall nyttja alla sina små fartyg till boxering på sin station, signaleras genom art. 298 åtfölgd med skeppets numer.

De skepp som äro i alltför stort behof af vatten, nyttka hälften salt och hälften färskt vatten, upspätt med sex jungfrur bränvin på kannan. Ut supra.

På Nådig Befallning

O.H. NORDENSKÖLD.

Ordres för Majoren och Riddaren Baron Cederström, samt för de fregatter som ny äro uti Lätta Escadern.

1:0) Lätta Escadern fortfar at agera och hålla sig till samman helt nära Linjen hvaräst de blifva beordrade och behöfvas, samt skola dessutom vid strängaste ansvar understödja skeppen i Linjen och gifva dem all den hielp de vid serskilde tillfällen behöfva.

2:do) Fregatterne Galathe och Euridice, gå ifrån Lätta Escadern och skola vid strängaste ansvar understödja de skiepp i Centern som slåss med 3 däcks skiepp, samt Combattera sjelfve emedan en bruten Centre är oftast en förlorad Bataille.

3:tio) Brännaren Postillion blifver uti Lätta Escadren, dels at figurera; dels derifrån hastigt draga sig till Centern, och göra verckan nerifrån Lätta Escaderns operationer.

För det

4:de) Fregatten Illerim och Cutter Briggen skola hålla sig uti Lätta Escadern och Combattera efter tillfälle och sin styrcka.

5:to) At Lätta Escadren väntas all den ståndagtighet, skickelighet och skyndsamhet som är möijelig; eliest förfaller dess nytta mot en starck flotta som kan öfverflygla; Brukas den åter rätt stärcker den Linjen.

6:to Ifall signaler göras för fregatterna at intaga sina statjoner uti Linjen förfaller denna plan at attaqve- och operation för Lätta Escadren. Chef Skieppet K.G. III. den 5 Junii 1790.

CARL.


Tidskrift i Sjöväsendet Årg. 58, Carlskrona, 1895. pp 335-341.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval_History | Search.

Copyright © 2001 Lars Bruzelius.