Svenska flottans tillämnade attack på den engelska uti Öresund 1801.

Kongl. Maj:ts Nådiga Instruction för Contre Amiralen Commendeuren af Dess Swärds Orden Riddaren af Kongl. Fransyska Militär Orden Friherre Palmqvist, hvilken är uppdragen Befälet öfver den till sjöss commenderade Escadern af Örlogs Flottan.

Kongl. Maj:t har i anledning af de flere ofredliga mått och steg som Engelska håfver tagit emot Kongl. Maj:ts och Dess Rike funnit sig föranlåten utrusta en Escader till fredande af Dess undersåtars handel och sjöfart; men sedan en betydande Engelsk Örlogs flotta visat sig på denna kust, har Kongl. Maj:t i Nåder ansedt sig böra ytterligare freda Dess Rikes kuster och innebyggares säkerhet, och således förswara ingeånegn till Östersjön, i följe hvaraf

§ 1.

Contre Amiralen afseglar med den under dess befäl stående Escader af 7 Linieskepp och 3 fregatter, så fort mögeligen ske kan till Öresund, och tager dess Station så nära de trångaste ställen af farvattnet, i den så kalade Drogden samt Flintrännan, för att med största fördel kunna försvara passagen för alla Engelska Örlogsfartyg som skulle försöka at gå derigenom in uti Östersjön, af hvilka intet något tillåtes passera utan bör sådant på alt sätt förbjudas, och wåld med wåld mötas.

§ 2.

Fregatten Camilla som redan är utgången på kryssning emellan Falsterbo och Möen hörer till Contre Amiralens Escader undfår nu orderes at ställa sig under Contre Amiralens befäl men i händelse desse ordres ej träffade honom har Contre Amiralen att när Fregatten råkas taga den med sig.

§ 3.

På det i fråga varande passager så mycket lättare måtte kunna försvaras, mot en öfverlägsen styrka, så tillåtes Contre Amiralen at försänka Fartyg uti farvattnet till genomfartens förhindrande.

Skulle tiden tillåta bör dessa Fartyg så inrättas at de lätteigen kunna åter upptagas, men i annat fall hafves ej afseende derpå, emedan hufvudändamålet är att förhindra all genomgång.

General Gouverneuren i Skåne Herr Baron Toll, har undfått befallning at anskaffa tienliga fartyg till detta ändamål uti Malmö hvilka sedan af Contre Amiralen disponeras, men på det intet måtte fela undfår Committerade för Örlogs Flottans ärender befallning at befragta några dertill tienliga fartyg hvilka skola åtfölja Flottan utan att förhindra dess öfriga fart.

För öfrigt äger Contre Amiralen at taga alla nödiga mått och steg, som fordras at fylla Kongl. Maj:ts Nådiga afsigt.

§ 4.

Till ytterligare förswar af nämde Passager är en Escader Canonslupar af Arméens flotta beordrad at sammanstöta med Contre Amiralens Escader, och äger Contre Amiralen at med Befälhafvaren deraf öfverlägga.

§ 5.

Uti alt hwad som röer utförandet af denna operations Plan har Contre Amiralen at ställa sig under General Gouverneuren Herr Baron Tolls ordres, då han finnes så nära, äfvensom hwad han kan ha at befalla rörande Escaderns ytterligare förhollande.

§ 6.

I öfrigt förväntar Kongl. Maj:t af Contre Amiralen samt af alla under dess befäl stående at de med Mandom och Tapperhet fullgöra sina skyldigheter.

§ 7.

Alla Engelska Fartyg som råkas upbringas och försändas till någon Swensk hamn, däe de med säkerhet kunna ligga.

Götheborg den 20 Martz 1801.

GUSTAF ADOLPH.

C.O. Cronstedt.

K. M:ts Nådiga Instruktion för Contre Amiralen m.m. Friherre Palmqvist under expedition till Sundet.


Till Befälhafvaren af Vår under segel varande Örlogs Esquader

Nådeligen.

Kongl. Maj:t vill Befälhafvaren öfver Dess under segel varande Esquadre härigenom underrätta, att uti den affair som emellan Danska och Engelska Flottorne den 2:dra dennes på Kjöpenhamns Redd förefallit den sednare så ansenligt lidit att den till stor del icke jan gå till sjöss, Kongl. Maj:t befaller derför uttryckeligen att Dess Flotta använder alt bemödande att skyndsammast löpa in på Kjöpenhamns Redd och där angripa den Engelska Flottan. Kongl. Maj:t är rättvisan, sina förbindelser, och en trogen Bundsförvandts bistånd och undsättning alt skyldig, och ålägger derföre hela Dess Flotta i allmänhet och hvar och en synnerligen, att strida med det mannamod och den ihärdighet som lämnar alt annat än lydnaden å sido och som under den Alsmägtiges bistånd kan förskaffa segern.

Landscrona den 4 April 1801.

GUSTAF ADOLPH.

I.V. Toll.


Till Befälhafvaren af Wår under segel warande Örlogs Esquader

Nådeligen,

Som Örlogs Flottan emot hvad Kongl. Maj:t kunnat förmoda, icke på förelagd tid gådt till siöss, och Engelska flottan genom detta uppehåll fådt tid och tillfälle bota många af dess skador, finner Kongl. Maj:t Sig nu mera föranlåten på det sätt ändra Dess Ordres af den 4:de i denna Månad at Flottan icke genast går in på Köpenhamns Redd utan på högden af Falsterbo först insändes till Köpenhamn, adresserat till konumngens beskickning, kunskap om Dess ankomst, förblifver under kryssning eller till ankars till dess svar och underrättelse återkommer huru dess cooperation med Danska Flottan eller öfriga förscarsanstater kan concentreras.

Om Konungens Flotta udner vägen till högden af Falster eller därstädfes råkar hela Engelska Flottan eller så vida öfverlägsen dehl deraf at krigslyckan icke kan försökas, då skall Konungens Flotta undvika träffning och söka sin säkerhet huru och hvar den kan.

Som postering till Raporters förande finnas i Cimbritshamn, Ystad, Abekos Leije, Smyge Leije, Träleborg och Falsterbo, så åligger Befälhafvaren at til någon af dessa stellen underdånig berättelse om Flottans anlomst och tillstånd aflemna att vidare hit befordras; Jemväl bör rapporteras det svar och de underrättelser som från Kiöpenhamn till Flottan ankomma.

Landscrona den 9 April 1801.

GUSTAF ADOLPH.

I.V. Toll.

Ordres för Kongl. Maj:ts Örlogs Flotta.


Tidskrift i Sjöväsendet Årg. 58, Carlskrona, 1895. pp 385-389.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval_History | Search.

Copyright © 2001 Lars Bruzelius.