Bilagan Lit. E. Delen 1.

Amiralitets Ordinarie och Extra Ordinaire Personelle Stat år 1679. Stadfäst af Konungen vid Lägret af Ljungby in October.

Militaire Staten.
Dal. S:mt. öre
3 Amiraler ā 1600 4800
3 Amiral. Lieut. ā 1000 3000
1 Tygmästare 750
1 Holm Major 750
4 Majorer ā 750 3000
6 Commendeurer ā 392 2352
2 Artillerie Capit. ā 430 860
35 Skepps Capit. ā 392 13720
1 Feurverkare Capitaine 392
6 Artilleri Lieut. ā 300 1800
44 Öfver Lieuten. ā 300 13200
45 Under Lieuten. ā 250 11250
32 Öfver Skeppare ā 200 6400
49 Medel Skeppare ā 150 7350
22 Under Skepp. ā 121Ŋ 2673
17 Öfver Styrmän ā 200 3400
60 Medel Styrmän ā 150 9000
47 Lär Styrmän ā 93 4371
1 Gevaldiger 160
104 Constaplar ā 200 20800
176 Comstapels mat ā 112 19712
1 Bultslagare 150
98 Högbåtsmän ā 112 10916
200 Coph. Båtsmän ā 72 14400
120 Volontairer 7640
Summa Dal. S:mt. 162906
Civil Staten.
Dal. S:mt. öre
1 Öfver Commissarius 1200
1 Secreterare 900
1 Dito vid Skepps Flottan 900
1 a b c Bok 900
1 Commissarius 900
1 Fiscal 600
1 Medicus 600
1 Equipage mästare 500
1 Bokhållare 500
1 Casseur, som derjemte har armbösse medlen om händer 500
1 Proviant mästare 500
1 Dito vid Skepps Flottan 200
1 Regements Skrifvare 900
1 Notarius 400
1 Under Fiscal 400
10 Predikanter med Superintendenten 1800
1 Actuarius och Registrator 375
1 Cantzlist 300
1 Copist 200
1 Bygnings Skrifvare 300 500
til hjelp 200
1 Takel Skrifvare 300 500
til hjelp 200
1 Smed Skrifvare 250
1 Cammarskrifvare 600
1 Artillerieskrifvare 260
2 Skrifvare, som bestås Reg. Skrifv. til hjelp 400
2 Compagnie Skrifvare för Wintervakts, Bysseskyttare och Coph. Båtsmän 300
1 Skrifvare på Djurgården 150
17 Comp. Skrifv. för Hemkals Folket 1020
1 Proviant Skrifvare 150
1 Penninge räknare 150
1 Commissarie Skrifvare 100
1 Esquadrons Skrifvare 250
28 Skeps Skrifvare ā 90 Dal. 2520
2 Mäster Barberare 1200
20 Barber Gesäller 560
1 Bruksnidare 200
1 Apothekare 200
1 Wachtmästare 150
1 Cammardräng 300
1 Bakare 300
1 Grynqvarns malare 76 16
1 Kjällare swän 64 16
1 Bryggare 96 24
1 Tunnbindare 64 16
1 Proviants Drängar 193 16
Summa 30130
Militairens Summa 162906
Sumarum 193036 Dal. S:mt.

Carl Gustaf Tornquist: Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog.
A.J. Nordström, Stockholm, 1788. Del I. Bilaga E.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval History | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.