Vdførlige/
oc
Eygentligere Berettening/
Huorledis Kongl. Mayt. Oc den
Svendske Skibs Flaade vdi Øster Søen hafuer Fichtet oc huad imellem dennem ere forløben.
Med fortegnelse, paa Kongl. Mayt. paa
dette Tog Vdmonterede Skibe/ saa vel som paa alle Welb. oc Mandhaffte Capiteiner, sompaa forbemelte Skibe Com[m]anderer &c.
Jtem

De Fornemste aff Svenskens Flode med deris Montering Ombstendligen til Trycken forordenet.


Den 12. Julij
J Kiøbenhaffn/ Hos Jürgen Holst.
1644.


Den 29. Junij.

OM Morgenen lette vi Ancker i HErrens CHristi Naffn/ begaff oß til Seigls/ met den gantske Flode Nemlig 40. Skibe/ haffde en temmelig Westelig wind/ oc Køling met den vi komme Drage røe forby blef det stille. Moed Afften kom en igien/ liden Køling gick saa oc hallerede vnder Steffuens/ den Galley Jomfru Svenden kom til oß/ som haffde værit Østen paa effter Kundskab. Effter Chorum vaar holden/ fick vi en liden Westen Wind/ til Norden.

Den 30. Dito om Morgonen/ haffde vi den Nordwest Køling/ kunde dog icke bruge mange Seigel/ formedelst vi de andre Skibe/ synderlig vor Gen. Vice: Admiral met sin Flode motte indvacte/ vi bekomme god tid Ordre at vi skulle sette/ det vi oc giorde vnder Møen/ oc strax effter bekommen Order/ begaff os igien til Seigels/ haffde da bekommit en Liden Norvest Vind med 4. slet/ bleff vi våre forud tuende Skibe var i den meening at det vaar Svenskens Skibe/ som skulle haffue gaet paa Kundskab/ huilcke oc strax giorde deris beste at Søen til.

Den 1. Julij Vinden Ost-Sydost/ met regen op met Dagen ved 5. Slet om Morgenen haffde vi lengden aff Geßøreff/ effter som Chorum vor holden bleff vi vaar den Svenske Flode for Ancker ligendis/ mellem Laaland oc Femeren/ oc der de os udi sichte fick/ Lettede Ancker oc gaf dem vnder Segel/ hen vnder Hililge Haffn. Da begaff wi os/ deñem at effter følge oc modsette/ ved Middags tide/ der de fornam vj Halede ind paa dennem/ lagde de offuer oc gick os imod/ som vaar mot 40. Skibe/ foruden Gallioter hand hos sig haffde/ imellem 12. oc 1. Westen Femmeren begaff wi os met voris Skib Patientia dennem lyftige imod/ oc vaar fra voris Flode it Støcke forud/ oc der vi fornam at Floden icke kunde saa hastig følge som vi gierne vilde den skulle haffue giort/ lagde vi offuer saa megit som 2. Kabel lenge/ oc fick saa S. Sophia til oß dermet dreyet vi neder til deris Flode/ Sophia fyrede et Støcke oc vi strax mit ind i den Svenske Flode/ reiste Vinden i det samme sig meere Vesterlig forskiød/ som forhindrede oß Loen/ oc gaff vi Fyr paa baade sider paa dennem/ thi de alle oß omringet haffde/ fyrede paa oß tillige/ saa vi udsto baade den første oc sidste pust/ oc vaare Mectige vdi Fare/ fick oc samme tid vor meste skaade paa Folck/ Skib/ oc Redskab/ vi forsømmede oc ey men fick Fienden nock at bestille. S. Sophia kom oc mectig til Hielp. Stormarn hialp oß oc til/ ellers haffde vi kommit i støre Faare/ J det samme komme Hans Mayt. Met Floden Ansettis/ oc Skiermytzerit mectig paa Svendsken/ hand i lige maade holt sig vel oc i god Ordere tilhabe. Vdi diß midlertid/ effter vi voris Støcker nogen gange runt om haffde paa Svendsken fyret/ holt vi liden/ men vi Repareret vor Skib som nogle steder haffde fait Skade i Vand gangen/ at vi icke kunde faa Lendtz/ til met fick et Mers Segel op i steden for det aff skutte/ oc flyde vor Reedskab som ilde vaar skamferede/ oc det mest vor store stang/ met Merßtoppen oc andet meere som vaar Sønder skut/ oc vdi dismidler tid/ forsømmit Hans Mayt. Sig icke/men nogle gange med Fienderne Skermytzerede/ der til hialp mest S. Sophia/ Nordske Løw oc Oldenborig/ Nellebladit var oc Een gang udi faare. Thi en Suendske lød ham paa Liffuet i den meening hand vilde Entre hannem/ sig selff til liden fromme/ Thi hand miste/ Bousprod Gallion oc Henderne af nogle affhuggen/ met andet meere.

Pelicanen kom Mectig til hielp/ oc klappet ham/ een aff hans flagge bekom de paa Nellebladit som ham til Ærepaa Gecken bleff opsat/ de andre Skibe Hans Mayt. Dog en deel meere/ end en deel mindre holt sig vel med Borger Skibene/

Formedelst Herrens forskydelse/ fick Svensken Loen/ fra oß/ oc der som det icke haffde verit/ skulle de nest GUds Hielp icke haffde giord det saa lenge. Der vi da bleff nogenlunde klar igien/ gaff vi oß til dennem i Afftenstunden/ klappet dem saa aff de Lærde ret at kiende huad Patientia førde i sin Skiold.

Oc da alleniste ibland andet ynsket at haffue hafft noget Lenger Dags Liuß/ Thi vi fornam de fant huor vi kom frem/ di gode Karle gaff oc lit bedre Kiøb end aff Førsten/ oc i samme Skermytzel oc Skars giorde de oß icke det ringeste Skade/ dis GUd være Ærit/ saa motte vi da formedelst Nattens paa kommelse slaa oß til Rolighed/ men 16. aff dem alt tilforne skyrede deris Gat/ oc paa Walsteden ey ville foruackte/ de andre strax effter/ vi lidet der effter begaff oß for Ancker/ oc offuer saa huad Skade vi haffde bekommit.

Den 2. Julij. Stille Veyr. Kongl. Mayt. Gaff Ordere at en huer Skibs Høffuitzmænd i Floden skulle vnder sine Hender fra sig giffue/ huad Skade de aff Fienderne paa Folck Skib oc Redskab haffde bekommit/ huilcket oc skeede/ oc da bleff anbefalit at Patientia skulle indtage de Døde oc Quetze Folck/ ig til Kiøbenhaffn forføye sig strax ferdig igien at giøre.

Fortegnelse Paa Kongl. Mayt. Skybs Flode/ med Welb. oc Mandhaffte Capiteinernis Naffne:

I.

 1. Patientia. Gen. Admiral Welb: Jürgen Wind/ oc Welb. Erick Otteßøn.
 2. Oldenborig/ Vice Admiral. Welb. Peder Galdt.
 3. Stormarn/ Schou by Nacht/ Welb. Henrich Mund.
 4. Fides, Mandh: Willem Evertßøn.
 5. Suanen/ Mandh: Lucas Hindrichsen.
 6. Lammit/ Mandh: Daniel Husum.
 7. Hauff Hesten/ Mandh: Werner van Vogt.
 8. Jomfru Suenden/ Mandh: Adtzer Rijß.
 9. Ørnen/ N.
 10. Printz Christian Kiøbenhaffns/ Skib.

2.

 1. Lindormen. Gen. Vice Admiral Welbyrdig Kun Jochim Graboe.
 2. Trei Løffwer: Vice Admiral. Velb. Claus. Karß.
 3. Cronit Fisk: Schou by Nacht/ Mandh. Peter de Fasu
 4. Sorte Biørn/ Welb. Truene Tidsted.
 5. Huide Biørn/ Mandh. Bastian Fenogst.
 6. Postilionen/ Mandh. Poffvel Michelßen.
 7. Emanuel. Kiøbenhaffns Skib.
 8. Forgyldte StockFisk Kiøbenhaffns Skib.
 9. S. Peter Nyborig Skib.
 10. S. Jacob Kiøbenhaffns Skib.

3.

 1. Trei-Foldighed/ Admiral:
  Capit. Lauritz Nielßon oc Michel Skouw.
 2. Trende Løffwer Vice Admiral Welb. Stalde Kaas.
 3. Norske Løffwe/ Schou by Nacht Web. Stendtzel von Jaßmund.
 4. Soerte Ryter. Welb. Christoffer Moermand.
 5. Pelicanen/ Veb. Berendt Ornig.
 6. Graa Ulff Mandh. Jan Janßøn.
 7. Neptunus. Mandh. Michel Mortenßøn.
 8. Hollandske Freigat. Mandh. Søffren Hanßen.
 9. Høyen Hald. Mandh. Johan Kopken.
 10. Josua. Kiøbenhaffns Skib.

4.

 1. S. Sophia Quartal Admiral. Welb Proß Mund.
 2. Trei Croner. Vice Admiral Velb. Corfitz Vlfeld.
 3. Delmenhorst: Schou by Nacht/ Mandh. Hans Knudßøn.
 4. Nelleblad. Mandh. Robbert Villums.
 5. Markattan. Velb. Mauritz Bruen.
 6. Gackmed. Mandh. Jens Nielßøn.
 7. Samsons Galley. Frantz Nielßen.
 8. Flyende Hiort/ Mandh. Jsack de Fos.
 9. Rote Gans. Kiøbenhaffns Skib.
 10. Vnge Vlff. Kiøbenhaffns Skib.

Memorial paa Sverigis Skibs Flodis vdrøstning/ en huer antegnet ved deris Naffn som effterfølger.

1. Rigs Crone/ haffuer

I det vnderste Lag Halffue Cartower/

I det Andet Lag 12. Punder

68. Støcker.
2. Rigs Eble/

Er i lige made saa sterck til Støcker baade vnder Lauget Lag.

68. St.
3. Gottenborgs Arck.

Er oc lige saa Sterck.

68. St.
4. Sceptrit, haffuer

I det vnder Lag halffue Cartower.

58 St.
5. Mars, haffuer

Et huer skyder 12. Pund.

32. St.
6. Nye Sverit/ haffuer

Et huer paa 12. Pund.

36. St.
7. Jupiter/ haffuer 32. St.
8. Smaa Lands Løwe/ 32. St.
9. Gottenborg. 32. St.
10. Rigs Nøgle/ 32. St.
11. Stockholm/ 32. St.
12. Dragen/ 32. St.
13. Gammel Crone 42. St.
14. EngelGabriel/ haffuer 30 St.
15. Tre Croner/ 30. St.
16. Samsom/ 26. St.
17. Engel Raphael/

En deel paa 8. oc 6. Pund.

28. St.
18. WestBotten Løwe/ 22. St.
19. Mercurius, 26. St.
20. Andromeda, 26. St.
21. Apollo. 28. St.
22. Haabet/ 22. St.
23. Fortuna, 22. St.
24. Salvator, 22. St.
25. Recompens, 22. St.
26. Falcken/ 20. St.
27. Papegoyen/ 18. St.
28. Enhornen/ 18. St.
29. Hamfruen/ 18. St.
30. Jomfruen/ 14. St.
31, Jegeren/ 24. St.
35. Søehesten/ 24. St.
33. Maanen/ 18. St.
34, Ochsen/ 24. St.
35. Phœnix, 10. St.
36. S. Jacob/ haffuer 18. St.
37. Meermand/ 20. St.
38. Merweib/ 52. St.
39. Katten/ 14. St.
40, Swarte Hund. 24. St.
41. Solen/ 18. St.
42. Griben. 18. St.

Disse forsk. OrloffSkibe/ som brugelig ere til Søes. Mens Galleyer oc andre smaa findis der ickun 4. eller 5.

Officererne,

Capiteiner/ 34.
Leutenanter/ 42.
Skipperer/ 44.
Styrmænd/ 62.
Constapler/ 24.
Arckelimester/ 20.

Vdførlige/ oc Eygentligere Berettning/ Huorledis Kongl. Mayt. Oc den Svendske Skibs Flaade vdi Øster Søen hafuer Fichtet oc huad imellem dennem ere forløben. Med fortegnelse, paa Kongl. Mayt. paa dette Tog Vdmonterede Skibe/ saa vel som paa alle Welb. oc Mandhaffte Capiteiner, sompaa forbemelte Skibe Com[m]anderer &c. Jtem De Fornemste aff Svenskens Flode med deris Montering Ombstendligen til Trycken forordenet. Den 12. Julij I Kiøbenhaffn, Hos Jürgen Holst. 1644.
Jürgen Holst, Kiøbenhaffn, 1644. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.