EXTRACT
Aff
Ammiralens Wälb: Mårten Thiesens An karhielms Relation, om förleedne Höstreesas förlopp/ och eenkannerligen huru som vti Combatten vnder Femern den 13. Octobris sidstleeden alt tilgånget är. Daterat Christianprijs den 18. Dito Anno 1644.


SEdan wij den 5. Octobris ifrån Calmar affseglade/ kommo wij den 6. Dito om Middagztijd entrent Borenholm/ och andre dagen vnder Möön/ hwarest wij medh Flåttan fälte Anckar/ doch om Natten ginge til Sägels igen/ tagandes wår Cours åt Wißmar/ ther wij och den 8. wedh middag wäl arriverade/ och blefwe ther förstärckte medh ett stoort Skepp wedh Nampn tree Cronor/ och twenne mindre/ Nembligen: Phænix och Lambet sampt ett Brandskepp. Den 9. finge wij kundskap/ huruledes Fienden medh 17. Skepp war liggiandes vnder Laland; Hwar vppå bleeff resolverat at wij honom wille gå til at besökia/ så snart winden ther til kunne foga. Och äre wij altså den 11. om Morgonen med en södwäst Wind gångne til Sägels/ ställandes wår koosa åt Femmern. Dijt kommandes något effter middagh/ finge wij Fienden vthi Sichte/ liggiandes vnder thet Nordwästiske Hörnet aff Landet. Men effter thet war ett hårdt Stormwäder och obequembt til at tasta honom an/ fälte wij medh heela Flåttan Anckar wedh paß een Mijl ifrån Fienden/ hållandes doch heela Natten hoos honom wår Wacht. Den 12. som war Lögerdagen/ continuerade ännu thet hårda Stormwädret/ therföre måste wij blifwa liggiande/ låtandes någre aff wåre små Skepp Cryßa emillan oß och Fienden. Om Natten bleff stilla och wackert wäder/ så at wij Söndagen den 13. (effter hållen Chorum och Böön) medh heela Flåttan/ ginge til Sägels; Her Generalen hade avantgarden, och iagh medh min Flåtta fölgde honom kort effter. När Fienden sågh at wij komme vnder Sägel/ lyffte han ock Anckar/ och gick i förstonne något vndan; Men sädan wände han sigh om emoot oß/ så at wij entrent klockan 10. honom nalkades/ och tå begyntes först skiutande medh Stycker. Den Danske Ammiralen som nedan för oß lopp igenom heela Flåttan fick icke minste parten på sin Räkning/ och wände iagh tå med honom/ sökiandes at komman ombordh; Men medan ett Partij aff wåre Skepp wore strax hoos oß och hölle ofwan för wår Windh/ kunde iagh/ effter min förre intention och meeningh/ intet komma ombordh; Vthan Skeppet Götheborgh ifrån Stockholm/ som för migh war/ lade bemälte Danske Ammiral ombordh/ secunderad aff Regina som ock war fram för migh; Män såsom occasionen föreföll at Vice Ammiralens Vhlefelltz Skepp/ Tree Leyon/ kom för migh i Lää/ hafwer iagh thet abborderat, och bleff secunderadt aff Capitein Arendt Gabbeson. Jagh fick Fienden på samma Skepp strax ifrån sine öfwerste Stycker/ och sågh icke een man meer på öfwerloppet/ the giorde ock ringe eller alzingen defence eller mootstånd; Doch wille olyckan/ at Axlen aff ett mitt achterste Styckes-Låda bleff affskuten/ så at samma Stycke föll vppå Roorpinnan. Och medan mitt Folck äntå intet Tågh hade giordt fast/ föll mitt Skepp aff ifrån denne Vice Ammiralen. Nu såsom Fienden aldeles råkade vthi confusion, och otta aff hans Skepp stälte sigh til at löpa; Hölt iagh för een lycka/ at iagh icke war hoos tree Leyon fast/ vthan ther ifrån affallen; Ty ingen aff mine Skepp skulle hafwa förfölgdt Fienden/ om iagh icke hade gådt föråt. Thesse 8. Skepp mente at sättia åth Landet; Men iagh fick ther aff tree/ förr än thekommo emot Stranden/ och skulle wij elliest på fäm Skepp när/ icke hafwa kunnat få så månge som wij finge. The andre såm loppe åth Laland: Jbland them togh iagh twenne aff grunden/ och ett medh 28. Metal Stycker lät sticka i brandh/ mädan man thet intet wäl kunde få tädan. Trenne äre ther blefne sitiandes/ Nembligen/ Markattan/ monterade medh 16./ en Galleya medh 8./ och en Gallioth aff 2. Stycken. Twenne Skepp äre oß loofwardts vndkombne/ hwilket migh förvndrade/ doch äre the aff någre Generalens Skepp förfölgde som han ther til hafwer förordnadt/ men icke längie/ vthan thesse twå Skepp gå fuller och bära tijnderne til Köpenhambn; Migh tyckes på theras wägner/ at theras wälkommen icke skal blifwa myckit stoor. Belangande sielfwa Fächtandet emot Fienden/ hafwer thet intet warit synnerligen stoort: Ty så snart ett eller tw aff the Principaleske Skeppen wore ombord lagde/ hafwa alla the andre vthi confusion och skambligen begifwit sigh på Flychten/ så at iagh meenar/ thet Capitainerne/ som theras Skepp/ så lättfärdeligen hafwa förlåtet och ther med luppet på Stranden/ sådant swårligen skole kunna förswara: Ty the hade theras Skepp nogsampt kunnat salvera: Doch Gudh måste här öfwer tilskrifwas ähran/ som Fiendens hierta hafwer giordt så kleenmodigt/ at ett aff mitt minste Skepp/ twenne aff hans taget hafwer. Ja min Fregatt/ som war strax hoos migh/ commenderade iagh at läggia ett aff Fiendens Skepp ombord/ som gick för migh och iagh sielff icke kunde besegla/ hwilket han ock giorde/ och samma Fiendens Skepp skiöt icke ett skått på honom/ ehuru wäl thet hade 28. Metal Stycker inne. Heela Fächtandet hafwer förnemligast warit och bestådt/ aff sielfwe thet Danske Ammiral Skeppet (hwilket och icke längie ther medh vthstodh) och aff Vice Ammiralen then iagh lade ombord medh/ och sedan måste gå ifrån som först förmältes om: Capitainen Arendt Gabbeson som war min Secund/ hafwer sigh wedh thenne occasion heelt wäl förhållet/ såsom ock Capitain Jacob Siewerson/ som bleff skuten til grund och lijkwäl salverade folcket; Skeppet och Styckerne war intet mycket om. Hwadh anlangar Fächtandet hoos Her Generalen emot Fienden/ ther om kan iagh intet skrifwa: Ty wij wore fierran ifrån hwar andre/ och tå Fienden begaff sigh på Flychten/ ginge ett Partij loofwarts sin koos/ hwilke Generalen sielff medh sine hoos sigh hafwande Skepp efftersatte/ och otta ther aff/ formedlest Gudz nåde äre hoos mig föröfrade och ett förbrändt. Gudh wari tack för thenne herlige Victorie.

Lista/
Oppå Konungens i Danmarck Skepzflåtta/ bestående
vti 17. Sägel/ ther ibland een Galleya och en Gallioth/ som vnder Generalens Proß Mundts/ Herrens til Grewenswinge Commando den 13. Octobris 1644 emillan Femmern och Laland slagne äre.

1. Bemälte Generals Esquadron

Föröfrade aff Her Generalens Wrangels Flotta. Skeppet Patientia, hwar vppå war Generalen sielff/ och Capitein Dawidt Daniel 48. st
Taget aff Ammiralens Marten Thiesens flåtta. Stormaren/ Major Skeppet/ ther på war Capitein Hendrich Rundt/ monterat medh 32. st
Vndkommet och bordtluppet. Pelicanen, vppå hwilket Commenderade Capitein Bärent Oring/ Ammiralens Erich Ottesons Son 36. st.
Är förbrändt aff Swensk litzla Delphin Delmenhorst/ som Capitein Hans Knutson Commenderade/ hade 28. st
Kom sin koos och undslap. Lambet/ war Capiteinen Frans Nilson vppå/ och fördt 16. st
Låpp på Landet. Markattan/ ther på Commenderade Capitein Johan Juppe/ förde 16. st
Föröfradt aff Ammiralens Marten Thiesons Skepp. Tree Leyon/ hwar vppå war Vice Ammiralen Corfitz Vhlefeldt/ och Capiteinen Petter Corison 46. st
Kördes på Landet. Een Galleya/ Hoyenthal wed nampn/ ther vppå war Capitain Ståffel Höyer 8. st

2. Ammiralens Esquadron

Hoos Her Generalen Wrangel förbrändt. Skeppet Lindormen/ ther vppå Commenderade Cuun Joachim von Grabaw/ och Capitainen Nicklas Manlij en Engelsman/ besat med 48.
Thesse alle äre aff Ammiralens Wälb. Mårten Thiesons Skepp tagne och eröfrade Fides, ther vppå war Capitainen Clas Raas/ monterade medh 28. st
Tw Leyon/ som Capitain Mauritz Brun war vppå/ besat medh 22. st
Siöhästen/ hwar vppå war Capitainen Lauritz Bertilson/ medh 14. st
Cronefisken/ ther å Commenderade Capitainen Clas Hälst/ medh 20. st
Nättleblad/ Commenderat aff Capitain Robbert Engelsman/ förer 24. st
Neptunus som Capitain Nickel Mårtenson förde/ monterade medh 28. st
Aff Her Generalens Wrangels Flåtta föröfradt. Oldenburgh/ hwilket Commenderades aff Vice Ammiralen Stenssel von Jaßmondt/ besatt medh 42. st
Jagat på Landet Jtem en Galioth/ som Capitain Rickert förde och hade 2. st

Extract aff Ammiralens Wälb: Mårten Thiesens Ankarhielms Relation, om förleedne Höstreesas förlopp/ och eenkannerligen huru som vti Combatten vnder Femern den 13. Octobris sistleeden alt tilgånget är.
[1644]. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.