Frågor,
som af privata Brittiska Kaparskepp skola föreläggas alla om bord på deras gjorda Priser fundna Befälhafware, Officerare, Sjöfolk och andra personer *)

Hwar och en af ofwannämde personer skall tillspörjas:

1) Hwar Förklaranden är född, och på hwad ställe han under de sednast förflutna sju åren uppehållit sig? Hwarest han för närwarande är boende, samt huru länge han der bott? Af hwilken Förste eller Stat han är Undersåte, och i hwilken köpstad eller ort han har warit eller nu är antagen som Borgare eller Inwånare, samt wid hwad tid och på hwad sätt han dertill blifwit upptagen? Huru länge han der warit bosatt, huru han wunnit burskap, eller på hwad annat ställe han sedan den tiden uppehållit sig? Huru mycket han betalt för sitt burskap? Om han är gift, och i sådant fall, hwar hans hustru och familj wistas?

2) Om Förklaranden war tillstädes, då det skepp eller detsammas laddning, eller den andel af dertill hörande gods och waror, angående hwilka han nu war kallad att aflägga wittnesbörd, togos och eröfrades? Om det nu i frågawarande skepp hade något Kaparbref eller Patent, och i sådant fall, från hwilken och till hwad ändamål?

3) På hwad ställe och under hwilken Latitud, hwad år, månad och dag ifrågawarande skepp blef tagit och eröfradt? Under hwad förewändning och på hwilka grunder det gjordes till Pris, samt hwarest det blef inbragdt? Under hwilken flagg skeppet seglade? Hwilka andra flaggor skeppet förde om bord, och på hwad grund det hade deßa? Om motstånd gjordes, då skeppet blef angripit? och om så är, huru många skott i sådan afsigt loßades, och efter hwars befallning? Om det skepp, af hwilket Prisen eröfrades, war ett Krigsskepp eller ett oberättigadt och med ingen kommißion försedt skepp, efter hwad Förklaranden derom wiste? Om andra skepp, och hwilka woro i sigte då Prisen anhölls?

4) Huru Kapitenen eller Skepparen på det uppbragta skeppet eller fartyget heter? Huru länge Förklaranden känt skepparen, och af hwem denne sednare blifwit tillsatt att föra skeppet? Hwar skepparen tagit skeppet i besittning och wid hwad tid, samt huru den person heter som öfwerlemnat det til skepparen? Hwarest denna person uppehåller sig? Hwar skepparen är bosatt; eller om han icke har något egentligt hemwist, hwarest då hans sednaste wistelseord warit, och hwar han wanligen plägar uppehålla sig? Huru länge han der lefwat? Hwar han är född och hwars Undersåte han är; om han är gift, och i sådan händelse, hwar hans hustru och familj wistas?

5) Huru drägtigt det anhållna skeppet är? Huru många mans besättning hade det om bord, och i hwad land eller ort äro de hemma? Kommo de alla ombord i samma hamn eller i särskilta hamnar, och af hwem blefwo de förhyrda till sådan tjenst, samt när och hwar?

6) Om Förklaranden eller någon af de till det pristagna skeppet eller fartyget hörande Officerare eller besättning hafwa någon andel eller intreße i bemälte skepp eller deß laddning? om så är, frågas widare, hwilken ibland de förenämde är således intreßerad, och för hwad part i skeppet eller laddningen? Om Förklaranden hörde till skeppet, då det blef angripit och tagit? Hwad hans förrättning om bord warit? Huru länge han känt skeppet? När och hwarest han första gången såg det? Och hwar de blifwit bygdt?

7) Hwad är skeppets namn? Huru länge har det fört detta namn? Om Förklaranden wet, huruwida skeppet förut haft ett eller flera andra namn? och hwilka deßa namn warit? Om skeppet har något paß eller sjödokument om bord, och från hwilken? Hwilka platser eller hamnar har skeppet anlupit under deß närwarande resa, innan det blef tagit? Hwar börjades deß sista resa, och hwar hade den bort slutas? Förklaranden bör uppgifwa hwar laddnings beskaffenhet, som skeppet fört ifrån den tid han lärde känna det, och intill deß det blef pristagit, samt i hwilka hamnar deßa laddningar blifwit loßade. Fråga widare: från hwilken hamn blef skeppet utklareradt gången näst före deß uppbringning? Under hwars inseende har skeppet stått, i anseende till deß bruk i handelsfarten? Med hwilken Förklaranden korresponderat angående skeppet och deß laddningar? I hwad land tror Förklaranden skeppet wara bygdt?

8) Hwad laddning har skeppet utfört från hamnen, då det allraförst gick till segels på sin sista resa, och hwilken partikulier sort laddning eller gods hade det om bord, då det blef tagit? Hwad år och månad lefwererades denna laddning om bord på skeppet? Förklaranden bör sedan uppgifwa de särskilta laddnings sorterna, och qvantiteten af hwart slag särskilt.

9) Hwilken eller hwilka ägde skeppet, då det blef uppbragt? På hwilka grunder Förklaranden tror att de af honom uppgifna personer woro ägare af skeppet wid berörde tid? Hwad nation eller land deßa skeppsägare genom födseln tillhörde? Hwar äro de bosatte, och hwar deras hustrur och familjer uppehålla sig? Huru länge de der wistas? Hwar de förut, efter hwad Förklaranden hade sig bekant, uppehållit sig? och hwars undersåtare de äro?

10) Om bemälte skepp genom köpebref, och af hwem, blifwit öfwerlåtit till deß närwarande ägare? Hwad år och månad ett sådant köpebref utfärdades? På hwad ställe och i hwilka wittnens närwaro det skedde? Om någon, och hwilken förbindelse, i anledning af köpet, blef ingången emellan parterna, förutan den, som kan ses af köpebrefwet? Och om så är, om denna förbindelse skett muntligen eller skriftligen? I fall den är skriftlig, bör Swaranden förklara, hwar han sist sett detta Akt, och hwart den tagit wägen?

11) Om laddningen blef intagen i en och samma hamn och wid samma tid, eller i särskilta hamnar och på olika tider, och i hwilka hamnar? Swaranden bör sedan uppgifwa qvantiteten af hwart slag utaf det i hwar hamn inskeppade gods.

12) Förklaranden bör uppgifwa namnen på de respektive befraktarne eller ägare eller konsignatärerne af berörde gods? Hwad Landsmän de äro; hwar de nu lefwa och drifwa deras näring eller handel; om Förklaranden känner hwar de förut warit bosatte; hwar detta gods blef aflefwereradt till skeppet, och för hwars werkliga räkning, risiko och fördel; om någon af de anmälte befraktarne eler konsignatärerne har något, och hwilket intreße i berörde gods? om så är, på hwilka grunder Förklaranden tror dem wara intreßerade? Om Förklaranden kan göra ed derpå, at wid den tid, då laddningen intogs, så wäl som nu, och ändteligen i fall den skulle blifwa frigifwen och derefter loßad på sin rätta destinations ort, det dertill hörande köpmansgods tillhört, nu tillhör och i det anförda fallet framdeles skall tillhöra de samma personerna och inga andra? Hwad grund Förklaranden har för en sådan deß förmodan?

13) Huru många konnoßementer blefwo tecknade för det gods, som togs ombord på det uppbragta skeppet? Woro några af deßa konnoßementer falska eller simulerade? eller hafwa eljest konnoßementer blifwit utfärdade, hwilka på något sätt äro olika med dem, som funnos om bord på skeppet, då det uppbragtes? Hurudant war innehållet af deßa konnoßementer, och hwart hafwa de tagit wägen?

14) Finnas i Stor-Britannien några konnoßementer, fakturor, bref eller dokumenter, som hafwa relation med i frågawarande skepp och deß laddning? Om så är, bör Förklaranden uppgifwa, hwar de äro, och i hwars händer, hwad de innehålla, och när de blefwo förda eller skickade till detta Rike?

15) Blef något Certeparti tecknadt för den resa, på hwilken skeppet quæstionis anhölls och togs? Hwar fins detta? När, hwar, och emellan hwilka blef detta Certeparti upprättadt? Hwad war innehållet deraf?

16) Hwilka papper, konnoßementer, bref eller andra skriftliga dokumenter funnos om bord på skeppet, då det afseglade från det sista klareringsstället, innan det gjordes till pris? Blefwo de, eller några af dem uppbrända, sönderslitna, kastade i sjön, förstörda eller undangömda och dolda? Eller gjordes försök att förstöra eller skaffa dem ur wägen? När skedde det, och af hwem eller i hwars närwaro?

17) Har det skepp, hwarom nu fråga är, någonsin warit uppbragdt som Pris, och som sådant konfiskeradt, och när skedde det? I fall så är, bör Förklaranden uppgifwa, till hwilken hamn det blef inbragt, af hwem och under hwilken autoritet, samt på hwad grund det kondemnerades?

18) Har Förklaranden lidit någon förlust genom eröfringen och pristagandet af ifrågawarande skepp? Om så är, låt honom förklara, huru högt han skattar den honom tillfogade förlusten, samt om han redan erhållit något skadestånd eller löfte om ersättning för liden skada, antingen i anseende till det hela eller någon del deraf, äfwen som när och af hwem han bekommit en sådan ersättning eller löfte derom.

19) Är berörde skepp och gods, eller någon del deraf aßekurerad? För hwilken resa har försäkringen skett, och till hwad premie, när och af hwilka personer samt i hwad land?

20) Om Förklaranden tror, att laddningen eller någon del deraf, så framt den anländt till sin rätta destinations ort och blifwit loßad, strax kunnat blifwa konsignatärernas eller någon annans, och i sådant fall hwilken persons werkliga egendom? eller om inlastaren welat söka marknaden till godsets försäljande.

21) Låt Swaranden framför allt förklara, af hwad lands eller orts produktion eller tillwerkning han wet eller tror de om bord befintliga waror och gods wara?

22) Har nämde laddning eller någon och hwilken del deraf blifwit hämtad ifrån de wanliga inlastnings-ställena i den hamn eller på den plats, hwarest den intogs, eller är sådant bragt om bord från något annat skepp, fartyg, barkaß, båt eller dylikt? När och hwarest har så tillgått?

23) Låt Swaranden förklara, om han förmenar, att i något Land, förutan Stor-Britannien, eller om bord på något skepp eller fartyg, förutan det skepp hwarom nu fråga är, finnas några Konnoßementer, Fakturor, Bref, Akter, Papper och Dokumenter, som angå berörde skepp eller deß laddning, och af hwad beskaffenhet och innehåll deßa papper kunna wara?

24) Om några papper äro utlemnade från nämde skepp eller fartyg, eller derifrån, på hwad sätt som helst möjligt kunde wara, bortsände? När, af hwilken och till hwilken sådant skett, samt i hwars förwar, besittning eller wåld Förklaranden tror att deßa papper nu kunna wara?

25) Om laddningen blifwit rörd under den resa, på hwilken skeppet uppbragtes, eller efter deß uppbringning? samt när och hwar, af hwilken och på hwars befallning? I hwad afsigt och på hwad sätt?

26) Woro några Paßagerare om bord på ofwannämde skepp? Blefwo någre af dem dolda, då upbringningen skedde? Huru hette de? Af hwad Nation, rang, profeßion eller borgerlig klaß woro de? Hade de någon kommißion till publika ärendens utförande? Och från hwem, samt i hwad afsigt? På hwad ställe blefwo de tagne om bord, och när? Hwilket war deras slutliga destinations ställe, och i hwilka förrättningar? Hade någon, och hwilken eller hwilka band dem, någon egendom, intreße eller myndighet i anseende till skeppet och deß laddning? Funnos någre af Hans Brittiska Maj:ts undersåtare om bord på skeppet såsom fångar, eller på annat sätt arresterade?

27) Om Förklaranden förmenar, att alla Paß, Sjödokumenter, Certepartier, Köpebref, Fakturor och andra papper, som blefwo funna på skeppet, woro aldeles äkta och uppriktiga? Eller om nåra bland dem woro falska och simulerade? Om Förklaranden känner eller wet någon omständighet, som kunde förminska deras trowärdighet? Af hwem hade deßa papper eller sjödokumenter erhållits; och af hwilken woro de utfärdade? Äro de endast för detta skepp gällande? Erhöllos de på ed eller försäkran, aflagd eller gifwen af den person eller de personer som deri omnämnas, eller äro de blott utlemnade till dem som sägas hafwa aflagt deras ed, utan att de någonsin i sjelfwa werket gått någon ed eller gifwit någon försäkran? Huru länge skulle deßa papper anses gällande? Blef någon afgift eller gebühr betald eller erlagd för paßens meddelande? Och skall äfwen betalas för deras förnyelse? Hafwa deßa paß blifwit förnyade, och huru ofta? Har den påbudna afgiften eller gebühren blifwit erlagd för förnyelsen? War skeppet i någon hamn uti det land, hwarest paßen och sjödokumenterna utfärdades? Och hwaromicke, på hwad ställe war skeppet då liggande? War någon person om bord försedd med Resepaß, eller Lejdebref? om så är, af hwem war det utfärdadt, och för hwilken förrättning?

28) Skulle det wisa sig, att i Irland eller Brittiska Amerikanska Kolonierna, eller på något annat ställe eller land, finnas Konnoßementer, Fakturor, Instrumenter eller papper, som hafwa afseende på det skepp eller gods, hwarom wittnet nu förhöres, bör det än widare förklara, huruledes de blifwit bragta till det uppgifna stället eller landet, i hwars besittning de äro, och om de afwika från de papper som äro funna om bord, eller i Stor-Brittannien eller på något annat ställe, samt i hwilka partikuliera omständigheter de skilja sig från deßa? Låt Swaranden sedan förklara, om han skrifwit eller undertecknat några papper eller bref, som angå skeppet och deß laddning, samt i händelse så är, hwad de innehöllo, till hwem de äro skrifna och afsända, och hwar de nu finnas?

29) Till hwilken hamn eller plats styrde skeppet sin Kurs, då det först blef förföljdt och anhållit? Blef Kursen förändrad, då det skepp, af hwilket det eröfrades, kom i sigte? styrdes Kursen alltid, när winden så tillät, åt den plats eller hamn, dit det efter skepps-papperens innehåll war destineradt? Seglade skeppet, innan det blef eröfradt och wid den tiden, i grannskapet eller långt ifrån den hamn, dit det efter deßa pappers innehåll war bestämdt? På hwad afstånd war det från denna plats? Blef deß Kurs någon tid förändrad, och när, och till hwilken annan plats eller hamn, samt af hwad orsak?

30) Af hwem och till hwilken har oftannämde skepp warit såldt eller öfwerlåtit, och huru ofta? Wid hwad tid och på hwad ställe har Köpesumman eller Rekognitionen för ett sådant köp eller öfwerlåtande blifwit betald och erlagd, och till hwad belopp? War summan, som är betald eller skall betalas, ett werkligt och reelt equivalent? så framt summan ännu icke är erlagd, låt Swaranden förklara, hwad säkerhet blifwit för densamma ställd, samt uppgifwa den eller de personer, som äro kautionister för deß erläggande, och hwarest deße uppehålla sig? Om det är Förklaranden bekant, eller om han sitt sinne är öfwertygad, att köpet och öfwerlåtandet skett i uppriktig afsigt och med werklig kraft af laglig transaktion, eller blott i det uppsåt, att dölja deß werkliga ägande, samt om han werkligen tror, att, i fall skeppet skulle gifwas tillbaka, det då skulle tillhöra de personer, som nu angifwas för att wara ägare deraf, och ingen annan? Gifwas inga privata öfwerenskommelser att gifwa skeppet tillbaka till deß förra ägare wid skeende fredsslut eller någon annan tidpunkt?

31) Huru många och hwad slags kanoner funnos om bord på skeppet, till deß ekipering, och hwilka wapen och ammunitions sorter woro till bruk för skeppet? På hwad grund war skeppet sålunda utrustadt? Funnos om bord andra slags wapen, Kanoner, Mörsare. Haubitser, Kulor, Granater, Gewär, Karbiner, Hillebårdar, Wärjor, Patronkök, Gewärlås, Krut, Salpeter, Swafwel, Fältequipage, Krigsförråd, Uniformer, Munderingar och tillbehör, eller andra sorter krigs- och skeppsförnödenheter? Har, då skeppet eröfrades, något af sådana krigs- eller skeppsförnödenheter blifwit lastadt öfwer bord, för att afböja mißtanka? Finnas några af ofwannämda waror eller redskap dolda om bord på skeppet, hwilka i skeppspapperen äro angifna under namn af tillåtliga waror? Om så är, bör Förklaranden uppgifwa märkena på de balar, fastager eller packor, i hwilka deßa waror äro undangömda, samt om några af förenämda artiklar, och hwilka bland dem, woro enkom bestämda till bruk för någon fästning eller garnison i den hamn eller plats, dit skeppet war destineradt, och om Förklaranden känner eller har hört talas om någon i den Stat, der skeppet är hemma, utfärdad Förordning, Plakat eller Lag, som förbjuder utförseln af dylika waror genom enskilta personer, utan speciel tillåtelse? Blefwo omförmälte Krigs- eller skeppsförnödenheter inlastade på publikt föranstaltande? samt när och på hwad ställe blefwo de förda ombord?

32) Låt Swaranden slutligen förklara allt hwad han i det hela wet eller efter bästa insigt förmodar rörande det skepps och innehafwande laddnings werkliga bestämmelse och ägande, i afseende hwarpå han warit och är under förhör.

Tillagda Frågor.

1) Låt Swaranden förklara, om skeppet på den resa, under hwilken det blef uppbragt, eller på någon och hwilken af deß förra resor, seglade under Konvoj af ett eller flera Krigsskepp eller andra armerade fartyg? I fall så är, på hwad grund eller i hwad afsigt det således seglade under Konvoj? Hwad fors de Konvojerande skeppen hade? Hwilken Stat eller hwad land de tilhörde? Hwilka Instruktioner eller anwisningar Förklaranden hade eller fick på hwar sådan resa, när han war under Konvoj, i anseende till sin segling eller samling med den armerade styrkan, och af hwem han erhöll deßa Instruktioner eller anwisningar? Om han hade några och huruledes beskaffade order, och af hwem, att göra motstånd eller söka undfly kaptur och uppbringning, eller att förstöra, dölja eller wägra att utlefwerera sina medhafwande skeppspapper och dokumenter, och hwilka andra papper kunde finnas om bord på skeppet? Derest så förhåller sig, bör Förklaranden widare tillfrågas om innehållet af deßa Instruktioner och alla dertill hörande omständigheter? samt om han är i besittning af samma Instructioner eller afskrifter deraf, och om så är, låt honom aflemna dem till den som examinerat honom, för at bifogas förhörs-protokollet.

2) Har skeppet på den resa, under hwilken det eröfrades, eller på någon af deß förra resor, seglat till eller försökt att smyga sig in i någon hamn, som war blockerad af någon och hwilken af de krigförande makternas Eskadrer? Om så är, låt Swaranden förklara, när han först fått erfara eller höra, att denna hamn war blockerad, och om han någon och hwilken tid samt af hwem blifwit åtwarnad att icke segla till eller försöka att inlöpa i den blockerade hamnen? Hwad samtal eller kommunikationssätt nyttjades i det afseendet, och hwilken kurs styrde skeppet, sedan man erhållit en sådan warning?


*) Standing Interrogatories to be administered to all Commanders, Masters, Officers, Mariners and other Persons found on board any ships and vessels, which have been or shall be seized or taken as Prize &c.


Frågor, som af privata Brittiska Kapareskepp skola föeläggas alla om bord på deras gjorda Priser fundna Befälhafware, Officerare, Sjöfolk och andra personer.
Stockholm, Tryckt hos Carl Delén, 1803. 21,5 cm, 8 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.