Kongl. Maj:ts
Nådige
REGLEMENTE,
Hwarefter
Thes Örlogs-Skiepp så wäl som Commiss-hafwarne hafwa sig at rätta, under påstående Kriget emot Ryßland.
Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 28. Julii. 1741.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet,
Hos Directeuren Pet. Momma.


WI FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heßen &c. &c. Giöre witterligit, at emedan af högsträngande orsaker, Wi blifwit föranlåtne, at angripa Czaren af Ryßland med uppenbar Feigd och Örlog til Siös och til Lands, och Wi i anseende thertil, icke allenast anbefalt Wåre Örlogs-Skiepp och Fartyg, at anfalla, taga och upbringa alla Fienden tilhörige Krigs-Skiepp och Fartyg, så wäl som alle Ryske Undersåtares och Vasallers Skiepp, gods och waror, utan ock i Nåder tillåta, at alle andre Wåre trogne Undersåtare måge på lika sätt thertil upmuntras och befullmäktigas; förthenskul hafwe Wi för godt funnit följande Reglemente härutinnan at författa och almänt kungiöra låta:

1.

FÖrutan then Instruction, som Wi til Wårt och Riksens Ammiralitets-Collegium, i anseende til Wår Örlogs-Flotta och Krigs-Skiepp afgå låtit, så skal hwar och en af Wåre trogne Undersåtare, Handlande eller andre, af hwad Stånd och wärde i Swerige, Finland, Pommern och Wismar, som finnes hogad at kryßa emot fienden, enär the therom hos Oß ansökning giöra, warda med Wåre Commissioner försedd, samt thymedelst under Wår speciale Protection och hägn tagas; Men utan Wåre Commissioner må ingen hafwa tilstånd något sådant at föröfwa.

2.

DÅ thet hwar och en Wår Örlogs-Flotta, och thertil hörande Skiepp och Fartyg, jemte Commiss-hafwarne måtte weta, huru the sig wid slika tilfällen hafwa at förhålla, så skola Ryske Örlogs-Skiepp och Fartyg, så wäl som alle Ryske Undersåtares egne Skiepp och Farkostar, Skutor, Båtar, med mera, utan åtskilnad anfallas, gripas, upbringas och confisceras, ehwar the kunna ertappas, tillika med innehafwande waror, gods och ladning, antingen then hörer Czaren af Ryßland och Ryske Undersåtare och Vasaller, eller Neutrale Nationers Undersåtare til; doch så at ingen fientlighet föröfwas, ej heller någon Prise angripes och tages uti hamnarne, innom Stycke-Skott, af sådane Makter och Stater, som äro i wänskap med Oß och Cronan Swerige.

3.

ALla i Wänskap och Förbund med Oß och Sweriges Crona warande Nationer, måge hafwa en fri och obehindrad Fart och Handel, til och ifrån alla fientlige Hamnar och Länder, med theras Skiepp och Fartyg samt innehafwande kiöpmans-waror, gods och ladning, contrabande undantagandes, när therwid noga i akt tagas the wilkor som i thetta Reglemente här nedanföre widare föreskrifwes.

4.

TIl then ändan böra sådane Neutrale Skiepp wara försedde med nödige, riktige och icke dubble eller emot hwarannan stridande Paß, Connoissamenter, och andre Skiepps-Documenter, så at the rätteligen utwisa Skieppets och Ladningens Natur och beskaffenhet, samt at altsammans är Neutrale Nationer allena tilhörigt.

5.

Skulle therwid befinnas, at någon del, af sådane Neutrale Nationers Skiepps Ladningar är Czaren af Ryßland, eller Ryske Undersåtare tilhörlig, bringas Skieppet up, och then så beskaffad befundne delen af Ladningen confisceras.

6.

ALla Skiepp som blifwit bygde på Fientelig Grund, eller köpte af Fienden och thes undersåtare och ej ännu warit på fri grund, när the ertappas och tagas, warda för confiscable förklarade.

7.

JEmwäl skola alla til Fientelige hamnar destinerade contrabande waror, tillika med Skieppen, som them föra, med confiscation anses, neml. Gewär, Stycken, Segelduk, Flaggduk, Mousqueter, Bößor, samt Böße-lås, med annat som thertil hörer, Fyrwärk, krut, Lunta, Kulor, Spiut, Lantzar, Pikar, Hällebarder, Bardisaner, Fyrmörsare, Petarder, Granater, Mousquet-Gafflar, Patron-Taskor, Saltpetter, Stålhattar, Hielmar, Harnesk, Wärjor, Bayonetter, Pistoler, Gehäng, och annat slikt, tillika med Hästar, och hwad til Hästars rustning behöfwes, samt allehanda Krigsredskap, jemte alle proviants-pertzedlar, och hwad til beklädning af krigsfolk tiena kan.

8.

Så skola ock alla Skiepp och waror, som äro försålde til fienden eller uptäckias kunna, at wara destinerade til Fiendens behof at försäljas, upbringas och confisceras.

9.

OCh såsom Wi icke kunna tillåta någon fart eller handel til sådane Hamnar, Städer och Orter, som äro wärkeligen belägrade, blocquerade, eller inneslutne til siös eller til lands, så skola alle Skiepp med theras ladningar, som gå til eller ifrån sådane orter, ehwem the ock tilhöra, enär the ertappas wara confiscation underkastade; Dock ther någon kan med skiäl wisa sin okunnoghet om et slikt inneslutande, blocquade eller belägring, skal Skiepp och ladning gifwas fritt igen, at segla til annan ort, sedan thet befunnits icke innehafwa fientligit gods, eller contrabande waror. Och emedan Petersburgs hamn är nu med Wår Örlogs-Flotta wärkeligen innesluten, så kan någon fri fart och handel theruppå in specie, så mycket mindre tillåtas, som therstädes befinnes fiendens hufwudwärk til Siös, utan warder then wid confiscation af Skiepp och Gods aldeles förbuden; Dock måge wäl främmande Nationers Skiepp, som nu i förstone therifrån kom[m]a utseglandes med theras innehafwande ladningar fritt passera, sedan the, uppå skiedd visitation, befunnits icke til någon del skydda eller in[n]ehafwa något som hörer fienden eller Ryska undersåtare til. Men the främ[m]ande Neutrale Skiepp, som nu likaledes skulle komma seglandes, at wilja inlöpa til Petersburg, wisas therifrån at fritt segla til andra oinslutne hamnar, så wida the ei innehafwa contrabande eller fienden och theß undersåtare tilhörige waror, hwilka anhållas böra och confisceras.

10.

ENär, i anledning af föregående §. §. Wåre Örlogs-skiepp och Fartyg eller Commisshafwarne finna sig föranlåtne, at anhålla och upbringe något Skiepp, måste Skieps-documenterne förseglas af them the tilhöra, och jemwäl Skieppsluckorne af Skiepparen och Upbringaren tillika, och Skieppet afföras til Swensk hamn, utan at någon må understå sig at bryta lasten, eller af then något borttaga, förminska eller föryttra/ tå sedermera hela saken i Wårt och Riksens Commercie Collegio angifwes, hwarest then efter thetta Wårt Nådiga Reglemente och Lag likmätigt, skyndesamligen uptages, ransakes och afdömes, hwar och en af Parterna thes beneficia juris & processus förbehåldne.

11.

MEn finnes Skieppet och laddningen hafwa sin riktighet, när thet anträffas i Siön med mera, så måste thet ingalunda uppehållas, eller hindras utan strax lösgifwas at fortsättia sin resa, hafwandes Befälhafwande på Wåre Örlogsskiepp och Fartyg, så wäl som Commisshafwarne, at wid slike tilfällen, och när the ej möta motstånd, at med all beskedlighet framfara, så at intet wåld eller några hårdheter öfwas uppå personer eller gods om bord af the af them anhåldne neutrale Skieppen, emedan Wår alfwarlige wilje är, at eho sig på sådant sätt förbryter, skal strängeligen therföre ansedd warda.

12.

ALt hwad som upbringes, och af wederbörande Domare , såsom här förut stadgat är, för Prise förklaras, skal Upbringaren efter Lag tilfalla, utan then ringaste andel theruti för Oß och Cronan af Commisshafwaren; men af Wåre Örlogs Skiep och Fartyg, then andelen som förra therom utgifne Resolutioner och Lagar thet innehålla, hwaröfwer sedermera upbringaren kan disponera, såsom öfwer all annan sin laga och wälfångna egendom, skolandes ett sådant confiscerat Skiepp fast främmande bygt, så wida Swenske Undersåtare allena wid första försälgningen blifwa ägare theraf, i Skieps friheter warda lika ansedt med inrikes bygde Skiepp. Men wid försälgning af Laddningen förfares efter hwad eljest, angående utrikes waror efter Wåre i anseende thertil utgångne Kongl. Förordningar stadgat är.

13.

ALla Commiss-hafware skola wara skyldige, at correspondera med wederbörande och tilkänna gifwa ther något märckwärdigt them förekommer, eller af them utforskas kan, särdeles angående Fiendens rustningar, rörelser, desseiner och anslag, samt om och hwar the förmärckia några theß Skiepp i Siön.

Thet alle som wederbör hafwe sig hörsamligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hands underskrift och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 28 Julii 1741.

FRIEDRICH.


Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente hwarefter thes Örlogs-Skiepp så wäl som Comiss-hafwarne hafwa sig at rätta, under påstående Kriget emot Ryßland. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 28. Julii. 1741.
Pet. Momma, Stockholm, 1741. 4to, [12] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval History | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.